Kategorie
różne

Wesołych Świąt

Wszyst­kim, któ­rzy zaglą­da­ją tu od cza­su do cza­su, a tak­że wszyst­kim pozo­sta­łym, życzę wszyst­kie­go naj­lep­sze­go, weso­łych i spo­koj­nych śšwiąt w miłym towa­rzy­stwie oraz góry pre­zen­tów naoko­ło cho­in­ki… Trzy­maj­cie sie cie­pło, bo chłod­no na dworze 🙂

Wesołych Świąt życzy snowdog i ekipa

Kategorie
różne

Life…

Life is like a dog sled team. If you ain’t the lead dog, the sce­ne­ry never chan­ges. Lewis Griz­zard

Kategorie
różne

Aktualizacja Lightning dla Thunderbirda

Dzi­siaj Thun­der­bird pobrał znie­nac­ka nową wer­sję wtycz­ki Ligt­ning (kalen­darz). Przede wszyst­kim ogrom­na popra­wa wygo­dy użyt­ko­wa­nia. Dodat­ko­we przy­ci­ski pozwa­la­ją prze­łą­czać się bły­ska­wicz­nie mię­dzy try­ba­mi poczta/kalendarz, domyśl­ne prze­nie­sie­nie wido­ku na pra­wą stro­nę też nale­ży uznać za spo­ry krok naprzód. Uży­tecz­na zabawka.

zrzut ekranu kalendarza

Kategorie
różne

GIS Day w Poznaniu

Za parę dni, 14 listo­pa­da w Pozna­niu będzie moż­na dowie­dzieć się cze­goś wię­cej o zasto­so­wa­niach infor­ma­ty­ki w geo­gra­fii (tutaj moż­na pobrać pro­gram) z oka­zji Dnia Sys­te­mów Infor­ma­cji Geo­gra­ficz­nej (GIS Day). Tak napraw­dę to wła­śnie od zain­te­re­so­wa­nia tą dzie­dzi­ną zaczę­ła się moja karie­ra w bran­ży IT, więc cho­ciaż z racji sen­ty­men­tu przej­dę się zoba­czyć co sły­chać w tych technologiach.

Trud­no się spo­dzie­wać jakichś fajer­wer­ków, spo­tka­nia prze­zna­czo­ne są głów­nie dla uczniów i stu­den­tów, ale i tak parę rze­czy będzie moż­na się dowie­dzieć. Do tego wszyst­kie­go, miej­sce akcji czy­li Col­le­gium Geo­gra­phi­cum na ul. Dzię­gie­lo­wej 27 jest odda­lo­ne od moje­go „biu­ra” o 500 metrów…

Tak przy oka­zji zasta­na­wia mnie, jak to moż­li­we, że kie­ru­nek zwią­za­ny w koń­cu jakoś z infor­ma­ty­ką może sobie pozwo­lić na tak bez­na­dziej­ną stro­nę inter­ne­to­wą, prze­cież to ich wizy­tów­ka, ale w sumie pew­nie prze­sa­dzam z racji zbo­cze­nia zawodowego…

Kategorie
różne

Zniszczyć przed przeczytaniem

Zało­ży­łem sobie kolej­ne kon­to, w kolej­nym ser­wi­sie inter­ne­to­wym. Niby nic szcze­gól­ne­go, ale e‑mail z potwier­dze­niem był niezły…

Jeśli nie zakładałeś konta prosimy o jak najszybsze skasowanie wiadomości.

Czy­li jak nie ska­su­ję go wystar­cza­ją­co szyb­ko to sta­nie się coś strasz­ne­go? A jak szyb­ko ska­su­ję to ser­wis auto­ma­tycz­nie usu­nie moje dane, czy co…

Kategorie
różne

Blog Action Day

Dzi­siaj na Pro­Blog­ge­rze prze­czy­ta­łem o nowej akcji blo­go­wej – Blog Action Day.

Jak wia­do­mo z moje­go skrom­ne­go wystę­pu w zawo­dach SEO Glo­bal War­ming…, wszyst­kie cie­ka­we „śro­do­wi­sko­we” akcje mają moje popar­cie. BAD (cie­ka­we czy ten akro­nim jest zamie­rzo­ny), to wezwa­nie do pisa­nia jed­ne­go dnia (15 paź­dzier­ni­ka) na wie­lu blo­gach na jeden temat – envi­ron­ment. Nie mam poję­cia kto stoi za całą akcją i jaki jest jej praw­dzi­wy cel, ale sama idea pisa­nia o naszym śro­do­wi­sku jest jak naj­bar­dziej pozytywna.

Wśród zare­je­stro­wa­nych blo­gów jest parę napraw­dę war­to­ścio­wych pozy­cji (wspo­mnia­ny wcze­śniej Pro­Blog­ger, SEOmoz, Life­hac­ker i inni) więc akcja raczej war­ta pole­ce­nia. Szy­ku­ję się na pisa­nie i czy­ta­nie cie­ka­wych (mam nadzie­ję) artykułów.

Kategorie
różne

Redesign czy Realign?

Oto i nad­szedł czas na nowy wygląd moje­go blo­ga. Ogól­na kon­cep­cja pozo­sta­ła taka sama, zmie­ni­ła się sze­ro­kość (sta­łe 960, to już taki pra­wie stan­dard), odświe­ży­łem nie­co mdłe odcie­nie i ogól­nie zwięk­szy­łem czytelność. 

Punk­tem wyj­ścia do całej zaba­wy był nagłó­wek stro­ny, któ­ry nary­so­wa­łem sobie kil­ka dni temu. Nie jest to coś sza­le­nie twór­cze­go (rzekł­bym, że moc­no podob­ne do świet­nej, choć sta­rej stro­ny Pho­to­Matt, w koń­cu od nie­go czer­pa­łem inspi­ra­cję), ale od daw­na chcia­łem coś takie­go nary­so­wać i mimo że mało ory­gi­nal­ne, jest to moje od pod­staw i jestem z tego zadowolony.

Mam nadzie­ję, że więk­szość zaglą­da­ją­cych tu gości, polu­bi nowy wygląd. w pla­nach mam jesz­cze roz­bu­do­wa­nie sta­łych dzia­łów (sushi, raj­dy przy­go­do­we i word­press), doda­nie odro­bi­ny JS i może jesz­cze coś co przyj­dzie mi do głowy.

Będę bar­dzo wdzięcz­ny za „kom­cie” (jak ja uwiel­biam ten one­to­wy slang), rady i suge­stie na temat nowe­go lay­outu. Pozdra­wiam i idę się pako­wać, jutro ruszam na łód­kę do Hamburga.

Kategorie
różne

Zakaz parkowania…

Taki sobie fil­mik z mari­ny, w któ­rej przy­go­to­wy­wa­li­śmy łódkę.

Kategorie
różne

Gry komputerowe

Trze­ba to otwar­cie przy­znać, lubię gry kom­pu­te­ro­we. Co praw­da są w tyle za spor­tem i pra­cą, ale jed­nak nadal są. Gdy­by doba mia­ła dwa razy wię­cej godzin, to chęt­nie poświę­cił­bym jej część na dobra grę. 

Kategorie
różne

Castro i Wojewódzki w moim zasięgu

Wal­czy­łem przez chwi­lę z wła­sną skrom­no­ścią zanim opu­bli­ko­wa­łem tego posta, ale w koń­cu przegrałem…

Z racji fachu jestem obec­ny w necie dość moc­no, ale nie spo­dzie­wa­łem się że aż tak bar­dzo. Tym­cza­sem dla sło­wa klu­czo­we­go kuba, jestem już na dru­giej stro­nie wyni­ków, wśród wycie­czek na Kubę i Kuby Woje­wódz­kie­go… Cał­kiem sza­cow­ne towarzystwo 🙂