Kategorie
różne

Linki: Quad made in Poland

Nie mogę się oprzeć poku­sie opu­bli­ko­wa­nie tego lin­ku – quadzik pol­skiej pro­duk­cji, po pro­stu ide­ał i ogrom­ny krok do przo­du pol­skie­go prze­my­słu motoryzacyjnego.

Kategorie
różne

Omijaj autostrady

Wła­śnie zna­la­złem na googlo­wym blo­gu cie­ka­wą not­kę o nowej funk­cji. Jest to opcja „omi­jaj auto­stra­dy”, moż­li­wa do wybra­nia przy poszu­ki­wa­niu naj­do­god­niej­szej tra­sy prze­jaz­du. Przy czy­ta­niu tego wpi­su przy­szła mi do gło­wy myśl, że prze­cież w Pol­sce ta opcja dzia­ła już od daw­na w każ­dym atla­sie, naj­gor­sze tyl­ko jest to, że za cho­le­rę nie daje się jej wyłączyć…

Kategorie
różne

Cofam moje narzekania na Onet

Przed­wczo­raj umie­ści­łem not­kę na temat cen­zu­ry w One­cie. Oka­za­ło się że się pośpie­szy­łem – po inter­wen­cji w redak­cji One­tu, komen­tarz został jed­nak uzna­ny za nie łamią­cy regu­la­mi­nu i opublikowany.

Tak więc kajam się publicz­nie i obie­cu­ję cze­kać dłu­żej zanim zacznę narzekać…

Kategorie
różne

Cenzura w Onecie

Mode­ro­wa­nie komen­ta­rzy to oczy­wi­sta spra­wa, nie­któ­rzy jed­nak posu­wa­ją się w tym tro­chę za dale­ko. Dzi­siaj spo­tka­łem się wyjąt­ko­wo prze­mi­łą mode­ra­cją komen­ta­rzy przez redak­cję Onetu.

Cała spra­wa zaczę­ła się od tego, że Ania wpa­dła w One­cie na arty­kuł o del­fi­no­te­ra­pii, któ­ry oka­zał się nie­rze­tel­ny i zakła­ma­ny jak dia­bli. Ponie­waż doty­czy­ło ją to oso­bi­ście (wyko­rzy­sta­no jej wypo­wie­dzi, „lek­ko” zmo­dy­fi­ko­wa­ne), posta­no­wi­ła napi­sać komen­tarz ze sprostowaniem. 

Kategorie
różne

Stwory światła i ciemności

Od dłuż­sze­go cza­su moje jedy­ne lek­tu­ry to elek­tro­nicz­ne publi­ka­cje o stro­nach, inter­ne­cie itp. Tak moc­no wcią­gną­łem się w pra­cę, że na czy­ta­nie cze­goś luĹşniej­sze­go jakoś nie star­czy­ło czasu.

Jed­nak ostat­nio przez przy­pa­dek tra­fi­łem na pół­ce na sta­rą (napraw­dę sta­rą, kupi­łem ją na jakiejś wyprze­da­ży za 1zł) książ­kę fan­ta­stycz­ną, któ­rej nigdy nie mia­łem oka­zji dokoń­czyć (a może raczej wyjść poza pierw­szy roz­dział). Tym razem usia­dłem do niej z sil­nym posta­no­wie­niem doczy­ta­nia do koń­ca, bez wzglę­du na okoliczności. 

Kategorie
różne

Konkursu SEO ciąg dalszy

Jesz­cze ponad mie­siąc będę wal­czył z trój­ką Google/Yahoo/MSN o jak naj­lep­szą pozy­cję moje­go Glo­bal­War­ming Awareness2007. W sumie to wal­czę z inny­mi zawod­ni­ka­mi ale co tam…

W każ­dym razie, jestem napraw­dę zado­wo­lo­ny z wyni­ku, jak do tej pory (stan na dziś) jestem 41 w Google (naj­wy­żej byłem na 39), 105 w Yahoo (rekord 81) i 107 w MSN (tam bywa­łem już 66), co w łącz­nej kla­sy­fi­ka­cji daje mi miej­sce na pogra­ni­czu pięćdziesiątki.
Ten dotych­cza­so­wy wynik dedy­ku­ję ano­ni­mo­wi, któ­ry z maniac­kim upo­rem wpi­sy­wał mi bzdur­ne komen­ta­rze pod wcze­śniej­szym postem o tych zawo­dach

Cią­gle przy­da­ły­by mi sie jakieś lin­ki (cie­szył­bym się z koń­co­we­go wyni­ku w oko­li­cach pierw­szej 30-tki), więc jak zwy­kle ape­lu­ję do was towa­rzy­sze – LINKUJCIE…

Kategorie
różne

i18n w CakePHP 1.2

Na jakiś czas zapo­mnia­łem o przy­go­dach i podró­żach (patrz tytuł blo­ga) i sku­piam się na inter­ne­cie. Idzie jak tako, to chy­ba wła­śnie przez to, że poświę­cam temu za dużo cza­su. Tym razem pro­ble­mem nr 1 sta­ło się stwo­rze­nie wie­lo­ję­zycz­nej stro­ny w Cake­PHP. O ile sam fra­me­work uży­wam już przez jakiś czas to jest to pierw­sze podej­ście do umię­dzy­na­ro­do­wie­nia go.
Testo­wa wer­sja (alpha) cake­’a któ­rą uży­wam ma cał­kiem faj­nie zaim­ple­men­to­wa­ne i18nl10n, w każ­dym razie tak mi się do tej pory wyda­je. Szko­da tyl­ko, że do obsłu­gi wie­lo­ję­zycz­nej bazy danych (wpi­sy, kate­go­rie itp) potrzeb­na jest już zewnętrz­na biblio­te­ka (zaczy­nam test Translation2). To wszyst­ko po to, żeby wresz­cie uru­cho­mić moją fir­mo­wą stro­nę z praw­dzi­we­go zda­rze­nia. Mam nadzie­ję, że po zakoń­cze­niu tej moder­ni­za­cji, na jakiś czas skoń­czę grze­bać przy tej stronie.

Kategorie
różne

Blog-Tag, czyli wszystko razy 5

Zosta­łem wła­śnie „stagowany”. Dokład­nie cho­dzi o to, że dzię­ki Micha­ło­wi Osme­dzie wkrę­ci­łem się w zaba­wę zwa­ną Blog-Tag. Jest rodzaj łań­cusz­ka, za to o tyle faj­ny, że fak­tycz­nie są z nie­go dwo­ja­kie korzyści: 

  • PRIMO: pozna­je­my bli­żej naszych inter­ne­to­wych (i nie tyl­ko znajomych),
  • SECUNDO: pod­no­si­my sobie nawza­jem Page Rank

Czy­li ogól­nie rzecz bio­rąc, cze­mu się nie zabawić? 

Kategorie
różne

ICPNet trzyma władzę?

Dzię­ki Mike­’o­wi dowie­dzia­łem się kim jest sław­na GTW. Dowo­dy moż­na odna­le­Ĺşć na stro­nie RIPE. Naj­cie­kaw­sze, że to mój „internet pro­vi­de­r”… W razie cze­go zrzut ekra­nu tutaj. Mają fantazję…

Kategorie
różne

[lang_pl]Znowu w domu[/lang_pl][lang_en]Back at home[/lang_en]

[lang_pl]Witam wszyst­kich po tygo­dnio­wej kana­dyj­skiej prze­rwie. W trak­cie mojej nie­obec­no­ści Ania dziel­nie uzu­peł­nia­ła niu­sy, wiel­kie dzię­ki! Na razie zbie­ram siły do napi­sa­nia kon­kret­nej rela­cji z mro­Ĺşnej Kana­dy, zaczą­łem od przy­go­to­wa­nia mię­dzy­na­ro­do­wej (en) wer­sji blo­ga, cie­ka­we jak zadziała.[/lang_pl][lang_en]Hello eve­ry­bo­dy! I’m back and almost ready to post an artic­le abo­ut cold Yukon Ter­ri­to­ry. thanks all of you for the gre­at adven­tu­re in so beau­ti­ful pla­ce. My pho­tos and report will be here soon.[/lang_en]