Kategorie
różne

ŚlubWedding

obrączki

Godzi­na „0” już za trzy dni, a tym­cza­sem, poprzez tę stro­nę, zawia­da­miam wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych o ślu­bie, któ­ry ofi­cjal­nie połą­czy dwo­je kocha­ją­cych się ludzi (dla mniej wta­jem­ni­czo­nych: Anię Kolan i mnie). Niech to zawia­do­mie­nie dotrze do tych, do któ­rych przez bałagan/zamieszanie/roztrzepanie/moją skle­ro­zę (nie­po­trzeb­ne skre­ślić ;)) nie dotar­ło inną dro­gą. Ĺťycz­cie nam powo­dze­nia…Only three days left to our wed­ding. After this date, Ania and Kuba will seal the­ir fate ;). Wish us good luck!
Kategorie
różne

BIG CYC i wolność słowa

beret

Nie chcia­łem na łamach tego blo­ga poru­szać kwe­stii poli­tycz­nych, ale tym razem nagnę lek­ko swo­ją regu­łę. Jest to nie­ja­ko zwią­za­ne z coraz więk­szą obec­no­ścią w świe­cie poli­ty­ki pew­nych, dość nie­po­ko­ją­cych, nurtów. 
Kategorie
różne

Koniec IE dla Mac’a

Cie­ka­wa wia­do­mość (cie­ka­wa dla posia­da­czy Mac’ów i ludzi piszą­cych stro­ny dzia­ła­ją­ce na tych kom­pu­te­rach) z ser­wi­su Sla­sh­dot. Micro­soft zapo­wia­da zakoń­cze­nie roz­wi­ja­nia prze­glą­dar­ki IE dla Macin­to­shy. 31 grud­nia, tego roku, prze­rwa­ny zosta­nie sup­port dla tej prze­glą­dar­ki, nato­miast od 31 stycz­nia 2006 nie będzie już moż­li­we pobra­nie jej ze stro­ny Micro­so­ftu (ofi­cjal­na not­ka na stro­nie Micro­so­ftu Mac­to­pia). Naj­cie­kaw­sze w tym wszyst­kim jest to, że wia­do­mo to już było od czerw­ca 2003 roku, ale infor­ma­cja ta nie była zna­na nawet wśród zbyt wie­lu użyt­kow­ni­ków kom­pu­te­rów fir­my Apple.

Nigdy się nie spo­dzie­wa­łem, że na stro­nie MS ujrzę kie­dyś infor­ma­cję w rodza­ju: reko­men­du­je­my (użyt­kow­ni­kom Macin­to­shy) przej­ście na bar­dziej nowo­cze­sne prze­glą­dar­ki, takie jak np. Safa­ri Apple. Cie­ka­we kie­dy docze­kam się napi­su: reko­men­du­je­my użyt­kow­ni­kom PC przej­ście na lep­szą prze­glą­dar­kę, taką jak Firefox 🙂

Kategorie
na szlaku różne

Zwycięzcy 35 dorocznego konkursu „National Wildlife”

Kil­ka świet­nych foto­gra­fii dzi­kiej przy­ro­dy w maga­zy­nie Natio­nal Wil­dli­fe. Za infor­ma­cję dzię­ki dla miasik.net.
Kategorie
różne

Microsoft użyje ikonki RSS z Firefox’a

iefox

Jak poda­je Infor­ma­tion Week, po raz kolej­ny Micro­soft zgo­dził się na pewien rodzaj współ­pra­cy z pro­du­cen­ta­mi kon­ku­ren­cyj­ne­go Fire­fo­x’a. Doszli mia­no­wi­cie do poro­zu­mie­nia co do uży­cia poma­rań­czo­wej ikon­ki RSS widocz­nej po pra­wej stro­nie okna prze­glą­dar­ki Mozil­li. Dokład­nie taka sama ma zna­le­Ĺşć się w naj­now­szym IE7. Oby wię­cej takich porozumień.
Kategorie
różne

Błąd w Firefox 1.5 ?

Jak poda­je ISC dłu­go oczekiwany,a nie­daw­no wyda­ny, Fire­fox w wer­sji 1.5 zawie­ra dość poważ­ny bląd. Cho­dzi o wpi­sy w pli­ku history.dat (zapis histo­rii odwie­dza­nych stron), odpo­wied­nio dłu­gi wpis może wywo­łać prze­peł­nie­nie bufo­ra prze­glą­dar­ki i spo­wo­do­wa­ne tym jej „zamro­że­nie”. Każ­da następ­nie otwar­ta stro­na będzie wywo­ły­wa­ła „wysy­py­wa­nie się” Fire­fo­x’a aż do cza­su ręcz­ne­go usu­nię­cia pli­ku z histo­rią. Oprócz tego widocz­ne­go fak­tu, prze­peł­nie­nie bufo­ra może być furt­ką dostę­po­wą dla nie­po­wo­ła­nych osób… 

Kategorie
różne

Safari, pierwsza przeglądarka OFICJALNIE zgodna ze standardami

Jak poda­je Site­Po­int, prze­glą­dar­ka Safa­ri 2.0.2 dla Mac OS X 10.4.3 jako pierw­sza ofi­cjal­nie prze­szła cięż­ki test zgod­no­ści z sie­cio­wy­mi stan­dar­da­mi. Inne Mac’o­we prze­glą­dar­ki takie jak 

Kategorie
różne

Internauci a polityka

Led­wo kre­tyn zmie­nił stro­nę ucie­ka­jąc przed inter­nau­ta­mi (co wła­śnie sta­ram się napra­wić :mrgre­en:), a już nad pol­ską paję­czy­nę nad­le­cia­ła pta­sia gry­pa. Zain­te­re­so­wa­nych, a nie bar­dzo wie­dzą­cych o co cho­dzi, zapra­szam do wkle­pa­nia w g o o g l e powyż­szych ter­mi­nów. Moż­na rów­nież spró­bo­wać ze sło­wem „failu­re” (poraż­ka) lub „zbrod­niarz”.

Kategorie
różne

23 sposoby na solidnego kopniaka dla Win XP – poprawka

No i pro­szę, led­wo umie­ści­łem infor­ma­cję o arty­ku­le o spo­so­bach na radze­nie sobie z Win XP, a już dowie­dzia­łem się że opi­sy­wa­ny arty­kuł na stro­nie „Tech Yogurt” to bez­czel­ny (bez poda­nia Ĺşró­dła) pla­giat. Ory­gi­nal­na pra­ca na ten temat jest autor­stwa Carey Hol­zma­n’a i mie­ści się w ser­wi­sie techbuilder.org. Dzię­ku­ję auto­ro­wi za zwró­ce­nie uwa­gi na ten nędz­ny plagiat.

Kategorie
różne

23 sposoby na solidnego kopniaka dla Win XP

Cał­kiem nie­daw­no, Tech Yogurt zamie­ścił bar­dzo uży­tecz­ną listę 23 spo­so­bów na oży­wie­nie „zasta­łe­go” Win­dows XP. Nie­któ­re rady sta­re jak świat i mało nowa­tor­skie ale kil­ka jest cał­kiem cie­ka­wych… Nie będę ich powta­rzał więc zapra­szam do lek­tu­ry – obo­wią­zek dla „miło­śni­ków” OS’u z Redmond.