Kategorie
wordpress

WordCamp w Poznaniu

WordCamp Poznań 2011

Ten blog, w cza­sach kie­dy był jesz­cze w mia­rę regu­lar­nie aktu­ali­zo­wa­ny, doty­czył w czę­ści tech­nicz­nej głów­nie Word­Pres­sa, a dokład­niej moich z nim zma­gań i doko­nań w zakre­sie tłu­ma­cze­nia. Bywa­ły dni, kie­dy ruch z tego był napraw­dę kon­kret­ny, a i parę cie­ka­wych zle­ceń się przytrafiło.

Pamię­tam z tych daw­nych cza­sów, jak z zazdro­ścią patrzy­łem na spo­tka­nia word­pres­sow­ców, zwa­ne Word­Cam­pa­mi, śle­dzi­łem zapi­ski Mat­ta Mul­len­we­ga podró­żu­ją­ce­go po świe­cie i zasta­na­wia­łem się dla­cze­go cze­goś takie­go nie zor­ga­ni­zo­wać w Polsce.

Minę­ło kil­ka lat od pierw­sze­go WC (nie­zły skrót ;) ) i spo­tka­nia zawi­ta­ły do Pol­ski. Pierw­szy odbył się w zeszłym roku w Łodzi, w tym roku przy­szedł czas na Poznań. Co praw­da z Word­Pres­sem mam już coraz mniej do czy­nie­nia w sen­sie czy­sto koder­skim, ale cho­ciaż przez sen­ty­ment chęt­nie poja­wię się tam i posłu­cham co nowe­go się dzie­je w tym śro­do­wi­sku, w koń­cu w cią­gu tych paru lat WP wyewo­lu­ował z pro­stej plat­for­my blo­go­wej do peł­no­praw­ne­go zaawan­so­wa­ne­go CMSa.

Do zoba­cze­nia 9–10 grud­nia w Pozna­niu na Word­Camp Poznań 2011!

Kategorie
wordpress

WordPress po polsku, nowy etap tłumaczenia

Przez kil­ka lat utrzy­my­wa­łem w mia­rę aktu­al­ne pol­skie tłu­ma­cze­nie plat­for­my Word­Press, moty­wo­wa­ny pozy­tyw­ny­mi opi­nia­mi i wła­sną potrze­bą przy­go­to­wy­wa­łem aktu­ali­za­cję prak­tycz­nie na rów­no z ofi­cjal­nym wyda­niem nowej wer­sji. Jed­nak wszyst­ko musi się kie­dyś skończyć…

Od cza­su poja­wie­nia się „ofi­cjal­nej” wer­sji na stro­nach WP mój entu­zjazm słabł, a siły zaczą­łem kie­ro­wać na bar­dziej pro­duk­tyw­ne zaję­cia. Wer­sja 2.9 była pierw­szą, do któ­rej nie przy­go­to­wa­łem mojej wer­sji tłu­ma­cze­nia. Oka­za­ło się jed­nak, że było ono na tyle popu­lar­ne, że spo­ro osób pro­si­ło o jakąś kontynuację.

W związ­ku z zapo­trze­bo­wa­niem i jed­no­cze­śnie z dekla­ra­cja­mi nie­któ­rych osób o chę­ci pomo­cy, umie­ści­łem moją wer­sję w repo­zy­to­rium GIT i wrzu­ci­łem na GitHu­ba. W sumie cał­kiem faj­nie, jesli zna­leź­li­by się chęt­ni kon­ty­nu­ować to tłu­ma­cze­nie. Pli­ki są do pobranie/forkowania pod adre­sem http://github.com/snowdog/WordPress-i18n-pl_PL.

Kategorie
wordpress

WordPress 2.8 (po polsku ;) )

No jak­że by ina­czej, w koń­cu ile moż­na uży­wać opro­gra­mo­wa­nia po angielsku…

W nowej wer­sji „pod­szli­fo­wa­ny” wygląd pane­li i tro­chę nowych opcji. Oso­bi­ście naj­bar­dzie przy­pa­dła mi do gustu jed­na – moż­li­wość pomi­nię­cia aktu­ali­za­cji „obo­wią­zu­ją­cej” wer­sji języ­ko­wej (domy­śla­cie się pew­nie dla­cze­go…). Poprzed­nio spra­wia­ło mi tro­chę kło­po­tów pozo­sta­wie­nie wła­snych pli­ków języ­ko­wych przy jed­no­cze­snej auto­ma­tycz­nej aktualizacji.

Nie­złą spra­wą jest też podział dash­bo­ar­d’u na kil­ka kolumn, moż­na lepiej roz­pla­no­wać szyb­ki dostęp do infor­ma­cji. Na uwa­gę zasłu­gu­je też tryb dostęp­no­ści w kon­fi­gu­ra­to­rze wty­czek – teraz moż­na nimi zarzą­dzać nawet nie mając włą­czo­nej obsłu­gi Java­Script. Podo­ba mi się ten kie­ru­nek roz­wo­ju. Prze­gląd zmian na stro­nie WP.

Hob­by­stów i innych któ­rzy z jakie­go­kol­wiek powo­du nie lubią/nie chcą/nie mogą uży­wać ofi­cjal­ne­go tłu­ma­cze­nia zapra­szam do pobra­nia naj­now­szej pacz­ki tłu­ma­cze­nia.

ps. zapo­mnia­łem wspo­mnieć, podob­no teraz WP śmi­ga w tej wer­sji dużo szyb­ciej… no, no zobaczymy

Kategorie
wordpress

Śšwięta, WordPress przemówił ludzkim głosem

Wresz­cie poja­wi­ła się ofi­cjal­nie pol­ska wer­sja stro­ny Word­Press. Wie­lu cze­ka­ło na to z utę­sk­nie­niem, bo dla prze­cięt­ne­go użyt­kow­ni­ka ozn­cza to m.in. pobie­ra­nie goto­wej, „zlo­ka­li­zo­wa­nej” kra­jo­wo wer­sji insta­la­cyj­nej WP. Za tłu­ma­cze­nie odpo­wia­da Wacław Jacek, czy­li do wybo­ru dla wybred­nych będą już 3 tłu­ma­cze­nia: jed­no dostęp­ne na tej stro­nie, jed­no na stro­nie Sław­ka Kozłow­skie­go, no i oczy­wi­ście oficjalne.

Czy­li każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Ze wzglę­du na poja­wie­nie się ofi­cjal­nej wer­sji, na pew­no nie będę się już tak śpie­szył z aktu­ali­za­cja­mi, ale na pew­no będą się poja­wiać (cho­ciaż­by dla­te­go, że wolę wła­sne tłu­ma­cze­nie :) ). Kto będzie chciał je pobrać, wie jak je zna­leźć i jak brać udział w jego rozwoju.

Kategorie
wordpress

WordPress 2.7 RC1

Jak poda­je ofi­cjal­ny blog publicz­ny kan­dy­dat już jest. Nie jest łatwo przy­zwy­cza­ić się do nowe­go inter­fej­su, ale za to jak już się przej­dzie ten etap, to na poprzed­ni nie moż­na już patrzeć… to jest spo­ry krok naprzód jeśli cho­dzi o este­ty­kę, nie­ste­ty rów­nież krok wstecz jeśli cho­dzi o dostęp­ność nowej wer­sji (tony JS), mam nadzie­ję że do cza­su sta­bil­nej wer­sji tro­chę się to poprawi.

Z mojej stro­ny zachę­cam do testo­wa­nia i komen­to­wa­nia tłu­ma­cze­nia do nowej wer­sji, pra­cu­ją już nad nią 3 oso­by, więc powin­na iść w dobrym kie­run­ku (zobacz pod­gląd zmian z SVN).

Kategorie
wordpress

Odjechane tagi

Uwa­ga: aby nie tra­cić cza­su, zamiast czy­tać ten wpis suge­ru­ję przejść od razu do pierw­sze­go komen­ta­rza, ma dużo wię­cej sen­su niż moja produkcja.

Jak moż­na zauwa­żyć na pasku bocz­nym tej stro­ny, zain­sta­lo­wa­łem wła­śnie nową zabaw­kę w posta­ci plu­gi­nu WP-Cumu­lus . Wyglą­da faj­nie, a co naj­waż­niej­sze dobrze dzia­ła. Nie­zły nius, prawda?

A tak poważ­nie, to jeśli ktoś będzie też chciał sobie coś takie­go spra­wić to może się natknąć na to co ja, pro­blem z pol­ski­mi zna­ka­mi we fla­shu. W wer­sji ory­gi­nal­nej wtycz­ka nie wyświe­tla pol­skich zna­ków, przez co nie­któ­re tagi mogą wyglą­dać dość dziw­nie, np. „dka” zamiast „łód­ka” itp. Bez dostę­pu do pli­ku Ĺşró­dło­we­go .fla raczej trud­no na to coś pora­dzić, ale moż­na zna­le­Ĺşć małe obejście.

Wystar­czy w linii 92 pli­ku wp-cumulus.php:

92
$tagcloud = urlencode( str_replace( " ", " ", ob_get_clean() ) );

owi­nąć nasze tagi w funk­cję gene­ro­wa­nia slugów:

92
$tagcloud = urlencode( remove_accents(str_replace( " ", " ", ob_get_clean() ) ) );

i goto­we, mamy zamiast dziu­ra­wych nazw znacz­ni­ki tagów. Nie jest to ide­ał, ale i tak wyglą­da dużo lepiej (nie mówiąc już o czy­tel­no­ści). Niby dro­biazg, ale może się komuś przy­dać. W mojej wer­sji zamie­ni­łem też plik i kod SWFO­bject (we wtycz­ce jest wer­sja 1.4, a ja mam w gale­rii 2.1 co powo­do­wa­ło małe zgrzy­ty), ale to już zupeł­nie inna bajka…

ps. wtycz­ka pod­pa­trzo­na u Oska­ra

Kategorie
wordpress

Publiczna beta tłumaczenia WordPres 2.7 :)

Publicz­na beta WP 2.7 jest dostęp­na, razem z nią spo­ro zmian w inter­fej­sie admi­ni­stra­cyj­nym. Jeśli ktoś chce się poba­wić tą wer­sją po pol­sku to może pobrać moje tłu­ma­cze­nie (99.9% goto­we). Pli­ki są pod kon­tro­lę wer­sji, więc tym razem nie ma już pro­ble­mu z pobie­ra­niem aktu­aln­nych plików.

ps. insta­la­cja Ware­ho­use pod DH zaje­ła mi pół dnia, więc mam nadzie­ję że sie przyda ;)

Kategorie
wordpress

Daily News

Daily News to skór­ka dla Word­Press moje­go autor­stwa opu­bli­ko­wa­na w sie­ci za free. Oka­za­ła się cał­kiem popu­lar­na, więc war­to rzu­cić okiem co cie­ka­we­go zro­bi­li z nią nowi wła­ści­cie­le (na liście umie­ści­łem stro­ny któ­re jako tako funk­cjo­nu­ją, tzn. pomi­ną­łem prec­le i stro­ny z wpi­sem „Hel­lo World”):

Jeśli ktoś zna jakiś cie­ka­wy blog / stro­nę, któ­ra uży­wa moje­go moty­wu, a nie znaj­du­je się na tej liście to daj­cie mi znać, chęt­nie uzupełnię.

Kategorie
wordpress

WordPress jako prosty(?) CMS

O przy­dat­no­ści WP jako pro­ste­go i szyb­kie­go (w insta­la­cji, nie­ko­niecz­nie w dzia­ła­niu :) ) sys­te­mu CMS wie pra­wie każ­dy. Jego sław­na cecha bycia SEO-frien­dly roz­pro­pa­go­wa­ła go dość moc­no na świe­cie. Jed­nak pozo­sta­je on nadal głów­nie plat­for­mą blo­go­wą i aby przy­sto­so­wać go do nowe­go zada­nia, trze­ba poznać tro­chę jego wnętrze.

Więk­szość sys­te­mów zarzą­dza­nia tre­ścią potrze­bu­je w pew­nym momen­cie sen­sow­ne­go spo­so­bu wyświe­tla­nia okre­ślo­ne­go menu na róż­nych pod­stro­nach, nie­za­leż­nie od głę­bo­ko­ści zagnież­dże­nia. Banal­ne zada­nia, ale patrząc na róż­ne fora, przy­spa­rza wie­lu pro­ble­mów. Poni­żej moje rozwiązanie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<?php
$thisPage = get_post($post->ID);
if(is_array($thisPage->ancestors)) {
    $ancestor = end($thisPage->ancestors);
}
if($ancestor) { // jeśli strona ma rodziców wyświetlamy wszystko dla głównego rodzica
    $children = wp_list_pages('title_li=&child_of=' . $ancestor . '&echo=0');
} else { // jeśli nie, to dla danej strony
    $children = wp_list_pages('title_li=&child_of=' . $post->ID . '&echo=0');
}
if ($children) { // nie chcemy wyświetlać pustego elementu
?>
<ul>
    <?php echo $children; ?>
</ul>
<?php } ?>
Kategorie
wordpress

Humor WordPress

Ame­ry­ki raczej na pew­no nie odkry­wam, ale pew­nie nie­któ­rzy nie tra­fi­li jesz­cze w Word­Pres­sie na moż­li­wość uru­cho­mie­nia autodestrukcji…

Tra­fi­łem na to przy­pad­kiem testu­jąc zasto­so­wa­nie text_diff w WP  i w pierw­szym momen­cie nie­co mnie to zaskoczyło…

Zain­te­re­so­wa­nym pole­cam pró­bę porów­na­nia bie­żą­cej wer­sji wpi­su z nim samym (w opcjach porów­ny­wa­nia wer­sji). Cie­ka­wy efekt.