Kategorie
wordpress

Nowa podstronka o WordPress

Zaczą­łem wyszu­ki­wać rózne kawał­ki kodu i tłu­ma­cze­nia uży­wa­ne w róż­nych moich insta­la­cjach WP, mam plan publi­ko­wac do pobra­nia te cie­kaw­sze i solid­niej­sze. Na począ­tek tłu­ma­cze­nie cie­ka­wej wtycz­ki FAQ-Tastic Lite. Co praw­da, nie zawsze chce się popraw­nie zain­sta­lo­wać na nowych WP (2.6 i wyżej) ale jak już się uda to dzia­ła dość spraw­nie i może się przy­dać na wie­lu stro­nach. Wyko­na­na jest na tyle dobrze, że może być sto­so­wa­na rów­nież w bar­dziej „kor­po­ra­cyj­nych” insta­la­cjach, a tam jak wia­do­mo dział FAQ to dość popu­lar­ny ficzer, więc i pol­ski inter­fejs jest mile widziany.

Kategorie
wordpress

Rzut okiem na WP 2.7

Co jakiś czas spraw­dzam zmia­ny w tłu­ma­cze­niu nowych wer­sji WP, przy oka­zji bawiąc się nowymi/zmienionymi funk­cja­mi. Zazwy­czaj nie wspo­mi­nam o tym, bo do cza­su sta­bil­nej wer­sji 1000 rze­czy zawsze się zmie­nia, ale tym razem parę cie­ka­wo­stek zasłu­gu­je na uwagę.

Po pierw­sze mamy kon­ty­nu­ację zmian wyglą­du, dotych­cza­so­we menu zosta­ło zastą­pio­ne pio­no­wą kli­kal­ną listą roz­wi­ja­ną, co wyda­je mi się cał­kiem wygod­ne. Dener­wu­je mnie tyl­ko, że moje pięk­ne odno­śni­ki bez­po­śred­nie nie miesz­czą się w jed­nej linii kolum­ny i pew­nie wró­cą do ory­gi­nal­ne­go nazew­nic­twa. Sama lista jest podzie­lo­na w nowy spo­sób, doszła kate­go­ria uti­li­ties, zbie­ra­ją­ca rza­dziej wyko­rzy­sty­wa­ne narzę­dzia (edy­cja tagów, użyt­kow­ni­cy, import/eksport), a tak­że zupeł­nie ele­ment – dział skrzyn­kę odbior­czą. Nie­ste­ty w mojej wer­sji z SVN (rev. 8755) ta funk­cja jesz­cze nie dzia­ła, mogę się jedy­nie domy­ślać, że cho­dzi o jakąś for­mę pry­wat­nych komen­ta­rzy lub coś podobnego.

Czte­ry osob­ne guzi­ki doda­wa­nia mediów nad edy­to­rem (do tej pory nie mogę zro­zu­mieć po co to roz­dzie­la­li) zosta­ły złą­czo­ne w jeden, wró­ci­ła też zna­na z wcze­śniej­szych wer­sji moż­li­wość pod­glą­du dołą­czo­nych pli­ków na tej samej stro­nie co edy­cja (bra­ku­je mi tego, thick­box nie zawsze się spraw­nie otwiera).

Ogól­nie na począt­ku nowy układ wyda­wał mi się bar­dziej cha­otycz­ny, ale po chwi­li kli­ka­nia oka­za­ło się, że jest cał­kiem funk­cjo­na­la­ny. To tyl­ko wra­że­nia wizu­al­ne a nad­cho­dzi jesz­cze API komen­ta­rzy, geo­da­ta dal wpi­sów i załącz­ni­kow, zagnież­do­ne komen­to­wa­nie itp. Idą chy­ba w dobrą stronę…

Kategorie
wordpress

Kolejna aktualizacja WordPress

Nie trze­ba było bar­dzo dłu­go cze­kać na kolej­ną wer­sję WP. Jak zwy­kle przy­no­si spo­ro udo­sko­na­leń, o czym dobrze wie­dzą użyt­kow­ni­cy wer­sji beta. Nie będę się roz­pi­sy­wał o nowych możliwościach/poprawkach, bo zro­bił to już wizu­al­nie ofi­cjal­ny blog WP oraz spo­ro innych osób przede mną i nie ma się co powta­rzać tyl­ko po to żeby zro­bić tro­chę con­ten­tu ;).

W każ­dym razie, jak dla mnie dość istot­na jest moż­li­wość wyłą­cze­nia fla­sho­we­go uplo­adu, któ­ry potra­fił odma­wiać współ­pra­cy na nie­któ­rych ser­we­rach (np. na moim 🙁 ), to jest spo­ry plus. Google Gears jesz­cze nie testo­wa­łem, więc się nie wypowiadam.

Ĺťe­by nie przy­nu­dzać, przej­dę do kon­kre­tów – tłu­ma­cze­nie uak­tu­al­nio­ne do nowej wer­sji już jest goto­we, więc zapra­szam do pobie­ra­nia. Pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy przy korek­cie udzie­li­ła mi Agniesz­ka Wąsow­ska, za co bar­dzo dziękuję.

Naj­bar­dziej widocz­ne zmia­ny w dotych­cza­so­wym tłu­ma­cze­niu to zamia­na dziw­nie brzmią­cej biblio­te­ki pli­ków na prost­sze mul­ti­me­dia, oraz per­ma­lin­ków na odno­śni­ki bez­po­śred­nie (tu aku­rat sam nie wiem czy to naj­szczę­śliw­sze rozwiązanie).

Kategorie
wordpress

WordPress 2.5 i upload plików

Nowy softwa­re to zawsze napra­wio­ne błę­dy i nowe pro­ble­my. Tym razem „nadzia­łem” się na nie­dzia­ła­ją­cy nowy sys­tem uplo­adu pli­ków (poprzez Flash). Pro­blem w moim przy­pad­ku pole­gał na usta­wie­niach ser­we­ra, a dokład­niej na modu­le mod_security. Na szczę­ście moż­na już zna­le­Ĺşć cał­kiem spo­ro rad jak to napra­wić (np. wpi­sem w .htaccess). Jed­no z roz­wią­zań.

Kategorie
wordpress

Tłumaczenie WP 2.5

Oki doki, tłu­ma­cze­nie do Word­Press 2.5 goto­we. Do pobra­nia i sko­men­to­wa­nia na stro­nie tłu­ma­cze­nia.

Kategorie
wordpress

Nadchodzi WordPress 2.5

Znów bio­rę się do napi­sa­nia cze­goś po bar­dzo dłu­giej prze­rwie. Cią­gle obie­cu­ję sobie że będę publi­ko­wał coś cie­ka­we­go regu­lar­nie, ale szyb­ko oka­zu­je się, że z cza­sem na to nie jest aż tak różowo.

Tym razem jed­nak wypa­da ode­rwać się od pra­cy i poświę­cić chwi­lę na blog, oka­zją do tego jest bli­ski czas poja­wie­nia się wer­sji 2.5 Word­Pres­sa. Tym razem przy­go­to­wa­na jest mała rewo­lu­cja jeśli cho­dzi o wygląd pane­lu admi­ni­stra­cyj­ne­go. O ile na począt­ku byłem scep­tycz­nie nasta­wio­ny do nowo­ści, to jed­nak argu­ment że nowy wygląd przy­go­to­wy­wa­ny jest przez moich guru z Hap­py Cog, nie trze­ba było dużo cza­su żeby prze­ko­nał się do nowe­go wyglądu.

Co jesz­cze nowe­go w tej wer­sji? Roz­bu­do­wa­na gale­ria mediów (scre­en­cast poka­zu­je rewe­la­cyj­ny uplo­ad pli­ków) , wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści jakie przy­niósł nowy TinyM­CE 3 (opcja peł­no­ekra­no­we­go edy­tor­ka jest po pro­stu genialna).

Zmia­ny wpro­wa­dza­ne w war­stwie pre­zen­ta­cji odno­szą się też do tłu­ma­cze­nia – w sto­sun­ku do poprzed­niej wer­sji zmia­nie ule­gło ok 30% strin­gów, doszło bar­dzo dużo nowych. cie­ka­wym roz­wią­za­niem jest prze­nie­sie­nie loka­li­za­cji TinyM­CE do głów­ne­go pli­ku .po. Ozna­cza to spo­ro robo­ty przy tłu­ma­cze­niu, ale za to zwal­nia od wrzu­ca­nia osob­nych tłu­ma­czeń do Tiny.

Tak czy ina­czej, na dzień dzi­siej­szy stan tłu­ma­cze­nia wyno­si 93%, mam nadzie­ję, że się wyro­bię do ofi­cjal­nej publi­ka­cji. Jeśli ktoś chciał­by pomóc w tłu­ma­cze­niu, pro­szę o kon­takt mailo­wy, prze­śle dostęp do moje­go SVNa.

Swo­ją dro­gą nowy WP to mnó­stwo napraw­dę cie­ka­wych roz­wią­zań, na któ­rych war­to się wzo­ro­wać w swo­ich projektach.

Kategorie
wordpress

Niedziałające tłumaczenie WordPress

Co jakiś czas docho­dzi­ły mnie infor­ma­cje o nie­dzia­ła­ją­cym tłu­ma­cze­niu do WP, co naj­cie­kaw­sze zda­rzy­ło się to tak­że na jed­nej z moich insta­la­cji WP. Na pew­no nie była to kwe­stia same­go pli­ku, a raczej usta­wień serwera/php. Przez dłu­gi czas nie mogłem tra­fić nawet w pobli­że sen­sow­ne­go wytłu­ma­cze­nia, na roz­wią­za­nie napro­wa­dzi­ła mnie dopie­ro roz­mo­wa z Łuka­szem i ana­li­za usta­wień kil­ku przy­kła­do­wych hostin­gów. Co się okazało?

Jakiś czas temu był zgła­sza­ny podob­ny pro­blem na forum WP i do Ĺşró­dło­we­go pli­ku gettext.php wpro­wa­dzo­no zmia­ny pozwa­la­ją­ce uru­cho­mić loka­li­za­cję na 64-bito­wych maszy­nach. I tu wła­śnie „leżał pies pogrze­ba­ny” – wpro­wa­dzo­na popraw­ka pozwo­li­ła na dzia­ła­nie na czę­ści ser­we­rów ale popsu­ła dzia­ła­nie na innych z PHP 5.0.2.

Tak więc, jeśli ktoś ma podob­ny pro­blem z dzia­ła­niem loka­li­za­cji to pro­po­nu­ję spró­bo­wać zamie­nić w pli­ku wp-includes/gettext.php (u mnie to linie 117–119) :

if ($magic == ($MAGIC1 & 0xFFFFFFFF) || $magic == ($MAGIC3 & 0xFFFFFFFF)) { // to make sure it works for 64-bit platforms
$this->BYTEORDER = 0;
} elseif ($magic == ($MAGIC2 & 0xFFFFFFFF)) {

na:

if ($magic == $MAGIC1 || $magic == $MAGIC3 ) {
$this->BYTEORDER = 0;
} elseif ($magic == $MAGIC2) {

jest szan­sa, że pomoże…

Z tego co widzę w kodzie WP 2.4, w nowej wer­sji nie trze­ba będzie już tego zmie­niać, błąd jest poprawiony.

Kategorie
wordpress

Skórka do WordPress

dailynews.jpg

Posta­wi­łem już spo­ro stron na Word­Pres­sie, więc jakoś tak natu­ral­nie wyszło, że nazbie­ra­ło się przy tym tro­chę nie­wy­ko­rzy­sta­nych pomy­słów i sza­blo­nów. W mia­rę wol­ne­go cza­su posta­no­wi­łem to usys­te­ma­ty­zo­wać i powy­pusz­czać na wol­ność, może się komuś przyda.

Pierw­sza z kolek­cji jest skór­ka do WP, inspi­ro­wa­na „gaze­to­wym” ukła­dem (może ktoś zgad­nie z jakiej gaze­ty pocho­dzi tło?). Powsta­ła począt­ko­wo jako opa­ko­wa­nie do moje­go fir­mo­we­go blo­ga, z bie­giem cza­su jed­nak zmie­ni­ła mi się (żeby to raz) kon­cep­cja wyglą­du blo­ga i pro­jekt tra­fił na półkę.

Do cie­ka­wo­stek moż­na zali­czyć peł­ną loka­li­za­cję (dołą­czo­na jest wer­sja angiel­ska, ale nie widzę prze­szkód żeby dodać wię­cej wer­sji) i obsłu­gę wid­ge­tów (dla wygo­dy jest miej­sce na 5). W wer­sji testo­wej uży­wam dla lep­sze­go efek­tu wty­czek Poly­glot (zmia­na wer­sji języ­ko­wej), Search Excerpt (lep­sze for­ma­to­wa­nie wyni­ków wyszu­ki­wa­nia), Bocian (pol­ska pisow­nia) i MyAva­tars (ava­ta­ry z MyBlogLog).

Zanim motyw zosta­nie „ofi­cjal­nie” zapacz­ko­wa­ny i wypusz­czo­ny, bar­dzo chciał­bym poznać opi­nie co do wyglą­du i zacho­wa­nia w róż­nych prze­glą­dar­kach. Motyw w dzia­ła­niu jest do prze­te­sto­wa­nia pod adre­sem wordpress.snowdog.pl. (mój uko­cha­ny az.pl zno­wu wywi­nął mi numer i sub­do­me­na znik­nę­ła… jak tyl­ko to napra­wię, to podam nowy adres).

Upda­te: skór­ka do obej­rze­nia pod adre­sem wordpress.kubazwolinski.com, i do pobra­nia wła­śnie tutaj – dailynews.zip

Kategorie
wordpress

Nowe tłumaczenie wtyczki Google XML Sitemaps Generator

Daw­no temu zabra­łem się za tłu­ma­cze­nie wyśmie­ni­tej wtycz­ki Google XML Site­maps Gene­ra­tor, przez dłu­gi czas od pierw­szej wer­sji nie aktu­ali­zo­wa­łem go i nagle oka­za­ło się że jest moc­no nieaktualne…

Moż­li­we, że nadal bym go nie ruszał, ale po ana­li­zach sta­ty­styk odwie­dzin na mojej stro­nie oka­za­ło się, że bar­dzo dużo osób zaglą­da tu wła­śnie ze stro­ny Arne Bra­ch­hol­d’a, raczej nie po to żeby mnie odwie­dzić, a po to żeby zna­le­Ĺşć nowe tłumaczenie…

Więc, oto i jest, tłu­ma­cze­nie dla wer­sji 3.0 wtycz­ki. Pli­ki języ­ko­we już poszły do auto­ra wtycz­ki, ale w razie gdy­by jesz­cze ich nie włą­czył do pacz­ki zapra­szam na stro­nę tłu­ma­cze­nia z pli­ka­mi do pobra­nia.

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.3

Mimo wcze­śniej­szych zapew­nień o kon­ty­nu­acji tłu­ma­czeń na mojej fir­mo­wej stro­nie, pod­ją­łem decy­zję o kon­ty­nu­acji tego pro­jek­tu na tym blo­gu. W koń­cu jest to moje hobby…

W każ­dym razie tłu­ma­cze­nie (bez kil­ku mało uży­wa­nych strin­gów, któ­re zak­tu­ali­zu­ję nie­dłu­go) jest już dostęp­ne na spe­cjal­nej stro­nie – tłu­ma­cze­nie wer­sji 2.3. Jak zwy­kle komen­ta­rze mile widziane.