Kategorie
wordpress

2.3 ewoluuje

Eki­pa z Auto­mat­tic robi przy WP 2.3 napraw­dę dobrą robo­tę. Bio­rąc jed­nak pod uwa­gę listę zmian w wer­sji 2.3, zasta­na­wiam się czy nie powin­na to być już raczej wer­sja 3.0…

Od upu­blicz­nie­nia Bety, pli­ki w SVN zmie­nia­ją się jak w kalej­do­sko­pie, już dwa razy baza danych wyma­ga­ła aktu­ali­za­cji, kil­ka razy stro­na wyma­ga­ła nagłej inter­wen­cji z mojej stro­ny, ale poza tym wszyst­ko dzia­ła ślicz­nie. Dzi­siaj poja­wił się dłu­go prze­ze mnie ocze­ki­wa­ny wid­get – chmur­ka tagów. Dotych­czas (przy 2.2) uży­wa­łem do tego wtycz­ki Cate­go­ry Tag­ging, ale od migra­cji na 2.3 trze­ba było z niej zre­zy­gno­wać (zamia­na dotych­cza­so­wych kate­go­rii na wbu­do­wa­ny sys­tem tagów). Na szczę­ście nie trze­ba było dłu­go cze­kać na wbu­do­wa­nie tej funk­cji w jądro WP. Super. 

Wid­get w akcji moż­na zoba­czyć na dole tej stro­ny.

Kategorie
wordpress

WP 2.3 Beta na wolności

Ciąg dal­szy moich wpi­sów o nowej wer­sji Word­Pres­s’a. 2.3 Beta gra­su­je już w sie­ci, a ja tym razem sta­ram się przy­czy­nić do jej roz­wo­ju. Z roz­pę­du dołą­czy­łem nawet do gro­na testerów…

zrzut ekranu z napisem o testowaniu wersji Beta

Co do tej pory? Wer­sja wyma­ga jesz­cze spo­ro pra­cy, ale dzia­ła już cał­kiem spraw­nie. Dowo­dem na to może być wła­śnie ten blog, ostroż­nie i pod cią­głą kon­tro­lą dzia­ła już na 2.3. Co cie­ka­we mimo poważ­nych mody­fi­ka­cji struk­tu­ry bazy danych, wszyst­ko dzia­ła bar­dzo dobrze, nawet mój zestaw wty­czek nie odmó­wił posłuszeństwa.

Insta­la­cja, prze­pro­wa­dzo­na bru­tal­ną meto­dą (nad­pi­sy­wa­nie pli­ków) poszła gład­ko, odpa­le­nie upgrade.php zała­twi­ło wszyst­ko. Czy­li znacz­nie mniej pro­ble­mów niż sie spo­dzie­wa­łem. Kolej­ny krok to spraw­dze­nie moich wtyczek:

  • ANI­ga gal­le­ry – ok
  • Bocian – ok
  • FD Feed­bur­ner Plu­gin – ok
  • Get Recent Comments
  • Google Site­maps – ok
  • Next­GEN Gal­le­ry – ok
  • Poly­glot – ok

Dwie wtycz­ki musia­łem wyłą­czyć (Search Eve­ry­thingSearch Excerpt), ale raczej nie z winy 2.3, po pro­stu jed­na wario­wa­ła z wyni­ka­mi wyszu­ki­wa­nia, dru­ga roz­sy­py­wa­ła formatowanie.

Wresz­cie poże­gna­łem się też z wtycz­ką Cate­go­ry Tag­ging, zamie­nia­ją­cą kate­go­rie w chmur­kę tagów – nowa wer­sja WP ma tago­wa­nie wbu­do­wa­ne w sil­nik, moż­li­we że wró­cę do nie po prze­ro­bie­niu jej do pra­cy z nowy­mi taga­mi. I tu wła­śnie docho­dzę do naj­lep­szej, wg mnie, funk­cji czy­li wła­śnie tagów. Wycho­dząc naprze­ciw użyt­kow­ni­kom, wbu­do­wa­ne są 4 impor­te­ry: zamie­nia­ją­cy dotych­cza­so­we kate­go­rie na tagi (czy­li sys­tem jakie­go uży­wa­łem) lub impor­tu­ją­ce tagi z popu­lar­nych wty­czek, takich jak Ulti­ma­te Tag War­rior, Sim­ple Tag­gingJerome’s Key­words. O ile nie mia­łem oka­zji prze­ko­nać się jak dzia­ła import z wty­czek, to zamia­na kate­go­rii na tagi prze­bie­gła płyn­nie i bez­pro­ble­mo­wo. War­to tyl­ko pamię­tać, że kate­go­rie zosta­ją zamie­nio­ne na tagi, czy­li wszyst­kie ota­go­wa­ne wpi­sy trze­ba przy­po­rząd­ko­wać do nowych kate­go­rii (no chy­ba że mogą pozo­stać w domyśl­nej). Nie trze­ba kon­wer­to­wać wszyst­kie­go, może­my wybrać któ­re kate­go­rie maja sie stać taga­mi, a któ­re pozo­stać sobą.

Pró­bo­wa­łem zabrać się za aktu­ali­za­cję tłu­ma­cze­nia, uda­ło się z czę­ścią, nie­ste­ty codzien­nie poja­wia się zbyt dużo zmian w kodzie, żeby zro­bić coś użyt­ko­we­go. W każ­dym razie na start final­ne wer­sji (koniec wrze­śnia?) będzie gotowe.

Kategorie
wordpress

WordPress 2.3 nadchodzi

Jak poda­je Ryan Boren z eki­py deve­lo­pe­rów WP, data kolej­nej wer­sji Word­Pres­s’a jest już mniej wię­cej okre­ślo­na – koniec przy­szłe­go mie­sią­ca. Jutro teo­re­tycz­nie ma się poja­wić wer­sja beta, do tego cza­su zosta­je eks­pe­ry­men­to­wa­nie z deve­lo­per­ską alphą.

Na pierw­szy rzut oka widać wbu­do­wa­ne tago­wa­nie, po jed­nym dniu zaba­wy z tym muszę stwier­dzić, że nawet dzia­ła… Cie­ka­wa funk­cja. Mniej widocz­ną zmia­ną (ale bar­dziej istot­ną) jest zmia­na sche­ma­tu bazy danych – tabe­le categories, post2cat, i link2cat zosta­ły usu­nię­te, a na ich miej­sce poja­wi­ły się tabe­le term, term_taxonomyterm_relationships. Ma to spo­re zna­cze­nie przede wszyst­kim dla auto­rów wty­czek, cze­ka ich tro­chę robo­ty przy uak­tu­al­nia­niu skryp­tów. Wię­cej o tym w innym arty­ku­le na blo­gu Ryana.

Wer­sja, któ­rą testu­ję (SVN) ma nadal spo­ro nie­do­ró­bek (edy­cja kate­go­rii nie dzia­ła, w sza­blo­nach są pomy­lo­ne kody do wyświe­tla­nia tagów itp.). Jed­nak nie zna­la­złem nic na tyle poważ­ne­go, żeby odsta­wić WP 2.3 na póĹşniej.

Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kam na betę i dal­sze testy.

Kategorie
wordpress

Problem z kanałami wiadomości

Tego się nie spo­dzie­wa­łem. Po aktu­ali­za­cji moje­go Word­Pres­s’a do wer­sji 2.2, w jakiś dziw­ny spo­sób padło mi kodo­wa­nie UTF‑8 we wszyst­kich kana­łach RSS, czy­li krót­ko mówiąc, moja stro­na zamil­kła dla Inter­ne­tu. Sie­dzę nad tym od wczo­raj i nic nie mogę wymy­ślić, co za pech…

AKTUALIZACJA: pro­blem napra­wio­ny, coś dziw­ne­go sta­ło się z kodo­wa­niem bazy danych (nagle w magicz­ny spo­sób prze­sko­czy­ło mi z UTF na Latin). Nie rozu­miem dla­cze­go pro­blem poja­wiał sie tyl­ko w RSS-ach. Ten dziw­ny przy­pa­dek w peł­ni uka­zał przy­dat­nośc narzę­dzie do moni­to­ro­wa­nia kana­łów wia­do­mo­ści, dostęp­ne­go w Feed­Bur­ner, tyl­ko dzię­ki nie­mu wie­dzia­łem, że coś w ogó­le jest nie tak jak powinno..

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.2

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych nową wer­sją moje­go tłu­ma­cze­nia, odsy­łam na moją bar­dziej „tech­nicz­ną” stro­nę. W ten spo­sób osta­tecz­nie roz­dzie­lam blo­go­wa­nie pry­wat­no-podróż­ni­cze od zawo­do­wo-kom­pu­te­ro­we­go. Tyl­ko w ten spo­sób mogę pisąc to co chcę i nie zanu­dzać żad­nej gru­py czytelników.

Tym samym zamkną­łem dys­ku­sje doty­czą­ce wer­sji 2.1 i zachę­cam do komen­to­wa­nia wer­sji 2.2 na nowej stronie.

W mię­dzy­cza­sie zaszło spo­ro zmian, przez co tłu­ma­cze­nia WP wró­ci­ły na tę stro­nę. W spra­wie archi­wal­nych tłu­ma­czeń pro­szę o maile, posta­ram sie je dosłać.

  • [download#7]
Kategorie
wordpress

Nagły atak spamu?

Zaob­ser­wo­wa­łem wła­śnie cie­ka­we zja­wi­sko – od jakie­goś tygo­dnia moja blo­ka­da Aki­smet wychwy­tu­je do kil­ku­dzie­się­ciu (!) spa­mo­wych komen­ta­rzy dzien­nie. Do nie­daw­na było to kil­ka tygo­dnio­wo, to samo dzie­je się na kon­kur­so­wej glo­bal­war­ming awareness2007. Zma­so­wa­ny atak, czy co? 

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1.1 – dalszy ciąg poprawek

Jak słusz­nie zauwa­żył Pitreck, moje tłu­ma­cze­nie nie było kom­plet­ne. Nie do koń­ca rozu­miem dla­cze­go, ale pli­ki .pot ofi­cjal­nej wer­sji, te pobra­ne z repo­zy­to­rium wer­sji 2.1 i Ĺşró­dło (pli­ki php) nie są takie same! Tym razem, zgod­nie z suge­stią, uak­tu­al­ni­łem wszyst­ko z naj­now­sze­go pli­ku Ĺşró­dło­we­go. Z roz­pę­du popra­wi­łem tro­chę moich gra­ma­tycz­nych wyna­laz­ków i parę lite­ró­wek. Pli­ki na ser­we­rze są już uaktualnione. 

Kategorie
wordpress

Pierwsza poprawka do WP – wersja 2.1.1

Poja­wi­ła się pierw­sza aktu­ali­za­cja do nowe­go Word­Pres­s’a. Wer­sja 2.1.1 to ok 30 popra­wek (kodo­wa­nie, XML-RPC, pamięć pod­ręcz­na oraz kod HTML), to tak­że, jak się moż­na spo­dzie­wać, drob­ne korek­ty w tłu­ma­cze­niu. Na szczę­ście nie­wiel­kie, dzię­ki cze­mu uda­ło mi się zak­tu­ali­zo­wać moje pli­ki dość spraw­nie. Aktu­ali­za­cja ma prio­ry­tet niski/średni, więc jak się komuś nie chce aktu­ali­zo­wać, to nie trzeba…

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1 – poprawka 2

Zna­lazł się kolej­ny błąd. Przy wsta­wia­niu lin­ku w edy­to­rze WYSIWYG tekst zatwier­dza­ją­cy powi­nien brzmieć: Wstaw zamiast Wstaw obra­zek. Pli­ki do pobra­nia są już uak­tu­al­nio­ne. Tepe, dzię­ki za wska­za­nie błędu.

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1 – poprawka

Zna­la­złem drob­ny błąd w moim tłu­ma­cze­niu. Przy auto­za­pi­sie brud­no­pi­su powin­no być : zapi­sa­ny o godz. zamiast zapi­sa­ny jako. Pli­ki do pobra­nia są już popra­wio­ne. Jeśli ktoś znaj­dzie kolej­ne błę­dy pro­szę o infor­ma­cję, natych­miast poprawię.