Kanały informacyjne – co i jak

Ogólne

  • Feedburner - wszystkie wpisy – wszyst­kie wpisy
  • Feedburner - komentarze – komentarze

Tematyczne

  • Feedburner - na szlaku – na szlaku
  • Feedburner - WordPress – WordPress
  • Feedburner - rajdy przygodowe – Raj­dy Przygodowe
  • Feedburner - sushi – sushi

Co to jest i jak tego używać…

ikonka kanału informacyjnego

Kana­ły infor­ma­cyj­ne są umow­nie nazy­wa­ne RSS (RDF Site Sum­ma­ry, Rich Site Sum­ma­ry, Real­ly Sim­ple Syn­di­ca­tion – roz­wi­nię­cie skró­tu zależ­ne od wer­sji), cho­ciaż tak napraw­dę doty­czy to tyl­ko jed­ne­go rodza­ju kana­łów. Dzię­ki nim, moż­na na bie­żą­co śle­dzić publi­ka­cje z róż­nych stron WWW, bez potrze­by odwie­dza­nia każ­dej z nich. Infor­ma­cja o nowym tek­ście dotrze do Cie­bie w tym samym momen­cie, w któ­rym poja­wi się on on-line. Dzie­je się tak, dzię­ki zasto­so­wa­niu uni­wer­sal­ne­go języ­ka XML, któ­ry umoż­li­wia ser­wo­wa­nie infor­ma­cji w ogól­no­do­stęp­nym for­ma­cie. Kil­ka naj­waż­niej­szych stan­dar­dów kana­łów infor­ma­cyj­nych to RSS 0.9(1.0), RSS 0.91(0.93) RSS 2.0Atom. Róż­nią się głów­nie szcze­gó­ła­mi tech­nicz­ny­mi, ze wzglę­du na czas obec­no­ści na ryn­ku naj­po­pu­lar­niej­szy obec­nie jest RSS w for­ma­cie 0.93 i 2.0, jed­nak Atom zysku­je coraz wię­cej zwo­len­ni­ków i zapo­wia­da­ny jest na następ­cę RSS.

Brzmi to tech­nicz­nie, w rze­czy­wi­sto­ści jest nie­zmier­nie pro­ste w uży­ciu. Do sub­skryp­cji i odczy­ty­wa­nia kana­łów infor­ma­cyj­nych nie­zbęd­ne jest tyl­ko jed­no narzę­dzie – spe­cjal­ny czyt­nik. Może to być apli­ka­cja inter­ne­to­wa on-line (My Yahoo, Google Reader, Live!, Netvi­bes, News­ga­tor i inne), czyt­nik wbu­do­wa­ny w prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą (np. Mozil­la Fire­fox, Ope­ra, Safa­ri, naj­now­szy Inter­net Explo­rer), klient pocz­ty elek­tro­nicz­nej (np. Mozil­la Thun­der­bird) lub też cał­ko­wi­cie samo­dziel­na apli­ka­cja (ja np. uży­wam RSS Ban­dit prze­sta­wi­łem się na Google Reader).

Dal­sze dzia­ła­nie jest już dość intu­icyj­ne i zależ­ne w dużej mie­rze od indy­wi­du­al­nych usta­wień nasze­go czyt­ni­ka, gene­ral­nie spro­wa­dza się do tego, że zosta­je­my powia­do­mie­ni o każ­dej nowej wia­do­mo­ści na sub­skry­bo­wa­nym przez nas kanale.

Nie chcę zagłę­biać się za bar­dzo w temat, po wię­cej infor­ma­cji naj­le­piej zaj­rzeć na odpo­wied­nią stro­nę wiki­pe­dii.

Zapra­szam do korzy­sta­nia z tych moż­li­wo­ści, napraw­dę warto…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *