Na szlaku

„Na szla­ku” chy­ba nie wyma­ga wytłu­ma­cze­nia… To moje zapi­ski i zdję­cia z róż­nych wycie­czek po pol­skich (głów­nie) szlakach.

Chciał­bym też napi­sać tu moim naj­now­szy pro­jek­cie – zbio­ru infor­ma­cji o wszyst­kich szla­kach tury­stycz­nych w Pol­sce (pie­szych, kaja­ko­wych, rowe­ro­wych, kon­nych i wszyst­kich jakie tyl­ko przyj­dą do gło­wy). To jest ogrom­ne zada­nie i wyma­ga współ­pra­cy wie­lu pasjo­na­tów. Więc jeśli czy­tasz to i masz ocho­tę mi pomóc, koniecz­nie napisz do mnie, dane kon­tak­to­we są na górze strony.

Zapra­szam też do dołą­cze­nie do stro­ny na Face­bo­ok poświę­co­nej szla­kom w Pol­sce – Tra­il – na szlaku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *