23 sposoby na solidnego kopniaka dla Win XP

Cał­kiem nie­daw­no, Tech Yogurt zamie­ścił bar­dzo uży­tecz­ną listę 23 spo­so­bów na oży­wie­nie „zasta­łe­go” Win­dows XP. Nie­któ­re rady sta­re jak świat i mało nowa­tor­skie ale kil­ka jest cał­kiem cie­ka­wych… Nie będę ich powta­rzał więc zapra­szam do lek­tu­ry – obo­wią­zek dla „miło­śni­ków” OS’u z Red­mond.

Key Largo…

Na fali nostal­gii za Key Lar­go zmie­ni­łem muzycz­kę w play­er’ze na „Smo­oth Ope­ra­tor”, zapra­szam do posłu­cha­nia.

Fulda Challenge – media

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych naszy­mi losa­mi w eli­mi­na­cjach w Sulden/Solda zapra­szam do lek­tu­ry arty­ku­łów w naj­bliż­szym nume­rze mie­sięcz­ni­ka „Auto­Mo­to” i tygo­dni­ka „Motor” (o ile się nie mylę, będzie dostęp­ny w ponie­dzia­łek).

Fulda Challenge – finał 2006

Fulda Challenge

Eli­mi­na­cje 2006 zakoń­czo­ne!!! Dobra wia­do­mość: Ania Kolan jedzie w stycz­niu do Kana­dy na finał!!! Tro­chę gor­sza, to taka, że ja zosta­ję w PL i kibi­cu­ję z domu :(. Może w przy­szłym roku pój­dzie lepiej…

Wkrót­ce zdję­cia w gale­rii.

Fulda Challenge

Fulda Challenge

Tak oto nad­szedł ten dzień. Dziś w nocy rusza­my, razem z Anią Kolan, na mię­dzy­na­ro­do­we eli­mi­na­cje Ful­da Chal­len­ge w Sul­den (wło­skie alpy). Trzy dni wal­ki w górach mają wyło­nić dwój­kę, któ­ra poje­dzie repre­zen­to­wać Pol­skę na fina­le w Kana­dzie. Bie­gi, rower gór­ski, wspi­nacz­ka, ATV i samo­cho­dy tere­no­we zapo­wia­da­ją świet­ną zaba­wę, ale na pew­no nie będzie łatwo. A nawet może być dość cięż­ko…

Trzy­maj­cie za nas kciu­ki i do usły­sze­nia po powro­cie.

Rover’owy dzień

Kolej­ny dzień tre­nin­gu za nami. Rano żwa­wy rowe­rek po gór­kach, po połu­dniu rów­nie żwa­wy Land Rove­r’ek 😉 po wer­te­pach. Ser­decz­ne dzię­ki dla Molie­go za wiel­ką pomoc przy tym ostat­nim. Naj­lep­sze szko­le­nie off-road jakie moż­na sobie wyobra­zić!

Sushi

Każ­dy miło­śnik sushi wie jak waż­na jest kwe­stia wizu­al­na tych potraw. Stro­na ze zdję­cia­mi sushi może być nie­złą inspi­ra­cją dla wszyst­kich samo­dziel­nie przy­go­to­wu­ją­cych japoń­skie dania. Bra­ku­je tyl­ko opi­sów poszcze­gól­nych pro­duk­tów w jakimś łatwiej­szym do odczy­ta­nia 😉 języ­ku…

„Cheat sheats” czyli ściągawki projektanta stron

Od dłuż­sze­go cza­su w pra­cy posłu­gi­wa­łem się róż­ne­go rodza­ju ścią­gaw­ka­mi naj­czę­ściej uży­wa­nych pro­gra­mów i skład­ni (już od szko­ły śred­niej wie­dzia­łem, że wku­wa­nie na pamięć nie jest moim ulu­bio­nym zaję­ciem :grin:). Zazwy­czaj były spi­sa­ne na jakichś skraw­kach papie­ru i poprzy­le­pia­ne naoko­ło kom­pu­te­ra. Czy­taj dalej „Che­at she­ats” czy­li ścią­gaw­ki pro­jek­tan­ta stron