Sushi

Już wkrót­ce ruszy nowiut­ki dział poświę­co­ny moim doświad­cze­niom (nie­wiel­kim, ale zawsze) z sushi. Oczy­wi­ście „wkrót­ce” jest ter­mi­nem bar­dzo rela­tyw­nym, ale spró­bu­ję zabrać się za to jak najszybciej…

Upda­te: pisa­łem to pra­wie rok temu, a dział nadal nie ruszył… Jak ten czas leci :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *