Kategorie
różne

Blog Action Day

Dzi­siaj na Pro­Blog­ge­rze prze­czy­ta­łem o nowej akcji blo­go­wej – Blog Action Day.

Jak wia­do­mo z moje­go skrom­ne­go wystę­pu w zawo­dach SEO Glo­bal War­ming…, wszyst­kie cie­ka­we „śro­do­wi­sko­we” akcje mają moje popar­cie. BAD (cie­ka­we czy ten akro­nim jest zamie­rzo­ny), to wezwa­nie do pisa­nia jed­ne­go dnia (15 paź­dzier­ni­ka) na wie­lu blo­gach na jeden temat – envi­ron­ment. Nie mam poję­cia kto stoi za całą akcją i jaki jest jej praw­dzi­wy cel, ale sama idea pisa­nia o naszym śro­do­wi­sku jest jak naj­bar­dziej pozytywna.

Wśród zare­je­stro­wa­nych blo­gów jest parę napraw­dę war­to­ścio­wych pozy­cji (wspo­mnia­ny wcze­śniej Pro­Blog­ger, SEOmoz, Life­hac­ker i inni) więc akcja raczej war­ta pole­ce­nia. Szy­ku­ję się na pisa­nie i czy­ta­nie cie­ka­wych (mam nadzie­ję) artykułów.