Kategorie
praca

Ankieta ALA

Nad­szedł czas na kolej­ną ankie­tę ser­wi­su A List Apart, doty­cza­cą ludzi pra­cu­ją­cych w bran­ży inter­ne­to­wej. Poprzed­nie wyni­ki, były dość cie­ka­we, wypeł­ni­łem swo­ją część i cze­kam z nie­cier­pli­wo­ścią na tegoroczne.

Zachę­cam wszyst­kich do wzię­cia udzia­łu – wię­cej gło­sów to bar­dziej wia­ry­god­ne rezultaty.