Kategorie
różne

Omijaj autostrady

Wła­śnie zna­la­złem na googlo­wym blo­gu cie­ka­wą not­kę o nowej funk­cji. Jest to opcja „omi­jaj auto­stra­dy”, moż­li­wa do wybra­nia przy poszu­ki­wa­niu naj­do­god­niej­szej tra­sy prze­jaz­du. Przy czy­ta­niu tego wpi­su przy­szła mi do gło­wy myśl, że prze­cież w Pol­sce ta opcja dzia­ła już od daw­na w każ­dym atla­sie, naj­gor­sze tyl­ko jest to, że za cho­le­rę nie daje się jej wyłączyć…