Kategorie
wordpress

WordCamp w Poznaniu

WordCamp Poznań 2011

Ten blog, w cza­sach kie­dy był jesz­cze w mia­rę regu­lar­nie aktu­ali­zo­wa­ny, doty­czył w czę­ści tech­nicz­nej głów­nie Word­Pres­sa, a dokład­niej moich z nim zma­gań i doko­nań w zakre­sie tłu­ma­cze­nia. Bywa­ły dni, kie­dy ruch z tego był napraw­dę kon­kret­ny, a i parę cie­ka­wych zle­ceń się przytrafiło.

Pamię­tam z tych daw­nych cza­sów, jak z zazdro­ścią patrzy­łem na spo­tka­nia word­pres­sow­ców, zwa­ne Word­Cam­pa­mi, śle­dzi­łem zapi­ski Mat­ta Mul­len­we­ga podró­żu­ją­ce­go po świe­cie i zasta­na­wia­łem się dla­cze­go cze­goś takie­go nie zor­ga­ni­zo­wać w Polsce.

Minę­ło kil­ka lat od pierw­sze­go WC (nie­zły skrót 😉 ) i spo­tka­nia zawi­ta­ły do Pol­ski. Pierw­szy odbył się w zeszłym roku w Łodzi, w tym roku przy­szedł czas na Poznań. Co praw­da z Word­Pres­sem mam już coraz mniej do czy­nie­nia w sen­sie czy­sto koder­skim, ale cho­ciaż przez sen­ty­ment chęt­nie poja­wię się tam i posłu­cham co nowe­go się dzie­je w tym śro­do­wi­sku, w koń­cu w cią­gu tych paru lat WP wyewo­lu­ował z pro­stej plat­for­my blo­go­wej do peł­no­praw­ne­go zaawan­so­wa­ne­go CMSa.

Do zoba­cze­nia 9–10 grud­nia w Pozna­niu na Word­Camp Poznań 2011!

Kategorie
praca

Kolejny Barcamp już w sobotę

Kolej­ne spo­tka­nia bran­ży inter­ne­to­wej w naj­bliż­szą sobo­tę w knaj­pie John­ny Roc­ker na Wiel­kiej w Pozna­niu. Zapo­wia­da się cie­ka­wie, 4 pre­zen­ta­cje: auto­rzy gry sie­cio­wej POLITIKA, zna­cze­nie user gene­ra­ted con­tent, inter­net w eks­pan­sji na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, pre­zen­ta­cje pecha-kucha. Szcze­gól­nie to ostat­nie, czy­li pró­ba odna­le­zie­nie sztu­ki w two­rze­niu pre­zen­ta­cji, może być niezłe.

Nie do pomi­nię­cia jest oczy­wi­ście „nie­ofi­cjal­ne” spo­tka­nie przy piwie na zakoń­cze­nie. Cał­kiem nie­zła zaba­wa dla geeków i nie tyl­ko. Do zoba­cze­nia w realu.