Kategorie
wordpress

Publiczna beta tłumaczenia WordPres 2.7 :)

Publicz­na beta WP 2.7 jest dostęp­na, razem z nią spo­ro zmian w inter­fej­sie admi­ni­stra­cyj­nym. Jeśli ktoś chce się poba­wić tą wer­sją po pol­sku to może pobrać moje tłu­ma­cze­nie (99.9% goto­we). Pli­ki są pod kon­tro­lę wer­sji, więc tym razem nie ma już pro­ble­mu z pobie­ra­niem aktu­aln­nych plików.

ps. insta­la­cja Ware­ho­use pod DH zaje­ła mi pół dnia, więc mam nadzie­ję że sie przyda ;)

Kategorie
wordpress

WP 2.3 Beta na wolności

Ciąg dal­szy moich wpi­sów o nowej wer­sji Word­Pres­s’a. 2.3 Beta gra­su­je już w sie­ci, a ja tym razem sta­ram się przy­czy­nić do jej roz­wo­ju. Z roz­pę­du dołą­czy­łem nawet do gro­na testerów…

zrzut ekranu z napisem o testowaniu wersji Beta

Co do tej pory? Wer­sja wyma­ga jesz­cze spo­ro pra­cy, ale dzia­ła już cał­kiem spraw­nie. Dowo­dem na to może być wła­śnie ten blog, ostroż­nie i pod cią­głą kon­tro­lą dzia­ła już na 2.3. Co cie­ka­we mimo poważ­nych mody­fi­ka­cji struk­tu­ry bazy danych, wszyst­ko dzia­ła bar­dzo dobrze, nawet mój zestaw wty­czek nie odmó­wił posłuszeństwa.

Insta­la­cja, prze­pro­wa­dzo­na bru­tal­ną meto­dą (nad­pi­sy­wa­nie pli­ków) poszła gład­ko, odpa­le­nie upgrade.php zała­twi­ło wszyst­ko. Czy­li znacz­nie mniej pro­ble­mów niż sie spo­dzie­wa­łem. Kolej­ny krok to spraw­dze­nie moich wtyczek:

  • ANI­ga gal­le­ry – ok
  • Bocian – ok
  • FD Feed­bur­ner Plu­gin – ok
  • Get Recent Comments
  • Google Site­maps – ok
  • Next­GEN Gal­le­ry – ok
  • Poly­glot – ok

Dwie wtycz­ki musia­łem wyłą­czyć (Search Eve­ry­thingSearch Excerpt), ale raczej nie z winy 2.3, po pro­stu jed­na wario­wa­ła z wyni­ka­mi wyszu­ki­wa­nia, dru­ga roz­sy­py­wa­ła formatowanie.

Wresz­cie poże­gna­łem się też z wtycz­ką Cate­go­ry Tag­ging, zamie­nia­ją­cą kate­go­rie w chmur­kę tagów – nowa wer­sja WP ma tago­wa­nie wbu­do­wa­ne w sil­nik, moż­li­we że wró­cę do nie po prze­ro­bie­niu jej do pra­cy z nowy­mi taga­mi. I tu wła­śnie docho­dzę do naj­lep­szej, wg mnie, funk­cji czy­li wła­śnie tagów. Wycho­dząc naprze­ciw użyt­kow­ni­kom, wbu­do­wa­ne są 4 impor­te­ry: zamie­nia­ją­cy dotych­cza­so­we kate­go­rie na tagi (czy­li sys­tem jakie­go uży­wa­łem) lub impor­tu­ją­ce tagi z popu­lar­nych wty­czek, takich jak Ulti­ma­te Tag War­rior, Sim­ple Tag­gingJerome’s Key­words. O ile nie mia­łem oka­zji prze­ko­nać się jak dzia­ła import z wty­czek, to zamia­na kate­go­rii na tagi prze­bie­gła płyn­nie i bez­pro­ble­mo­wo. War­to tyl­ko pamię­tać, że kate­go­rie zosta­ją zamie­nio­ne na tagi, czy­li wszyst­kie ota­go­wa­ne wpi­sy trze­ba przy­po­rząd­ko­wać do nowych kate­go­rii (no chy­ba że mogą pozo­stać w domyśl­nej). Nie trze­ba kon­wer­to­wać wszyst­kie­go, może­my wybrać któ­re kate­go­rie maja sie stać taga­mi, a któ­re pozo­stać sobą.

Pró­bo­wa­łem zabrać się za aktu­ali­za­cję tłu­ma­cze­nia, uda­ło się z czę­ścią, nie­ste­ty codzien­nie poja­wia się zbyt dużo zmian w kodzie, żeby zro­bić coś użyt­ko­we­go. W każ­dym razie na start final­ne wer­sji (koniec wrze­śnia?) będzie gotowe.