Kategorie
rajdy

Długi weekend w mieście

Dłu­gi week­end przy­szło mi spę­dzać w Pozna­niu, co jed­nak nie zna­czy, że był cał­ko­wi­cie nie­uda­ny. Razem z Anią przy­tre­no­wa­li­śmy ostro, nawet uda­ło się pstryk­nąć parę nowych fotek do gale­rii po dro­dze. Rol­ki, bie­ga­nie i rower – teraz by trze­ba gdzieś wresz­cie wystar­to­wać. Z tym tyl­ko może być nie­co gorzej, bio­rąc pod uwa­gę moją pra­cę na „Bet­ter Than…” pla­no­wa­ną w te waka­cje. Zobaczymy.

Kategorie
rajdy

Speleo Salomon Adventure Team na podium

Ok pół­no­cy na metę zawo­dów Berg­son win­ter Chal­len­ge 2007 dotarł zespół Spe­leo, wygry­wa­jąc tym samym tego­rocz­ną edy­cję. Wiel­kie gra­tu­la­cje! Zdję­cia, rela­cje itp. na stro­nie por­ta­lu napie­raj.

Kategorie
rajdy

Startuje Bergson Winter Challenge 2007

logo BWC 2007

Już jutro w Kar­ko­no­szach star­tu­je jed­na z naj­więk­szych zimo­wych imprez adven­tu­re na świe­cie – Berg­son Win­ter Chal­len­ge. Tym razem z napraw­dę nie­sa­mo­wi­tą obsa­dą na tra­sie Masters. W tym roku zre­zy­gno­wa­łem ze star­tu, mam za dużo pra­cy i za mało pie­nię­dzy, ale trud­no, przy­go­tu­ję się na wio­sen­ne ści­ga­nie… A na razie kto żyw, trzy­mać kciu­ki za Spe­leo!!

Tych, któ­rzy nie wie­dzą za bar­dzo o co w tej dys­cy­pli­nie cho­dzi, zapra­szam na stro­nę nasze­go teamu – Spe­leo Salo­mon Adven­tu­re Team, tam dowie­cie się wszystkiego.