Kategorie
wordpress

Problem z kanałami wiadomości

Tego się nie spo­dzie­wa­łem. Po aktu­ali­za­cji moje­go Word­Pres­s’a do wer­sji 2.2, w jakiś dziw­ny spo­sób padło mi kodo­wa­nie UTF‑8 we wszyst­kich kana­łach RSS, czy­li krót­ko mówiąc, moja stro­na zamil­kła dla Inter­ne­tu. Sie­dzę nad tym od wczo­raj i nic nie mogę wymy­ślić, co za pech…

AKTUALIZACJA: pro­blem napra­wio­ny, coś dziw­ne­go sta­ło się z kodo­wa­niem bazy danych (nagle w magicz­ny spo­sób prze­sko­czy­ło mi z UTF na Latin). Nie rozu­miem dla­cze­go pro­blem poja­wiał sie tyl­ko w RSS-ach. Ten dziw­ny przy­pa­dek w peł­ni uka­zał przy­dat­nośc narzę­dzie do moni­to­ro­wa­nia kana­łów wia­do­mo­ści, dostęp­ne­go w Feed­Bur­ner, tyl­ko dzię­ki nie­mu wie­dzia­łem, że coś w ogó­le jest nie tak jak powinno..