Kategorie
wordpress

WordPress 2.5 i upload plików

Nowy softwa­re to zawsze napra­wio­ne błę­dy i nowe pro­ble­my. Tym razem „nadzia­łem” się na nie­dzia­ła­ją­cy nowy sys­tem uplo­adu pli­ków (poprzez Flash). Pro­blem w moim przy­pad­ku pole­gał na usta­wie­niach ser­we­ra, a dokład­niej na modu­le mod_security. Na szczę­ście moż­na już zna­le­Ĺşć cał­kiem spo­ro rad jak to napra­wić (np. wpi­sem w .htaccess). Jed­no z roz­wią­zań.