Kategorie
podróże

Agitacja wyborcza ;)

Tym razem bar­dzo nie­ty­po­wy wpis… Agi­ta­cyj­ny, że tak powiem. Dla zaba­wy (ale tak­że dla apa­ra­tu Nikon D80 z obiek­ty­wem Nik­kor 18–135 mm f/3.5–5.6, któ­ry bar­dzo by mi się przy­dał do wzbo­ga­ca­nia gale­rii zdjęć na tym blo­gu) zgło­si­łem moją stro­nę do kon­kur­su Blog Roku 2007 (w kate­go­rii Podró­że i sze­ro­ki świat), zresz­tą baner tej impre­zy już od dłuż­sze­go cza­su „wisi” w stop­ce strony.

Klu­czo­wym eta­pem jest przej­ście do pół­fi­na­łu, a do tego potrze­bu­ję Waszej pomo­cy. Orga­ni­za­to­rzy wpro­wa­dzi­li dość kon­tro­wer­syj­ny spo­sób gło­so­wa­nia na uczest­ni­ków – poprzez SMS.

Każ­dy SMS o tre­ści D00060 wysła­ny na numer 71222 zwięk­sza moją szan­sę na pół­fi­nał. Więc jeśli lubi­cie tę stron­kę, to ślij­cie (1,22zł za wysła­nie), a ja tym­cza­sem dalej posta­ram się dbać o w mia­rę cie­ka­wą treść wpisów…

To tyle , z góry wiel­kie dzię­ki za support!

ps. wła­śnie doczy­ta­łem, że dochód z gło­so­wa­nia pój­dzie na cel cha­ry­ta­tyw­ny (ośro­dek dla nie­wi­do­mych w Kra­ko­wie), a wśród gło­su­ją­cych mają zostać roz­lo­so­wa­ne nagrody(iPod Nano), więc tym bar­dziej warto.

ps2. UWAGA! jeśli zagło­so­wa­li­ście, i ktoś zadzwo­ni do was z pyta­niem któ­ra to edy­cja kon­kur­su Blog Roku to odpo­wia­daj­cie że trze­cia (chy­ba :) )

Kategorie
różne

Blog Action Day

Dzi­siaj na Pro­Blog­ge­rze prze­czy­ta­łem o nowej akcji blo­go­wej – Blog Action Day.

Jak wia­do­mo z moje­go skrom­ne­go wystę­pu w zawo­dach SEO Glo­bal War­ming…, wszyst­kie cie­ka­we „śro­do­wi­sko­we” akcje mają moje popar­cie. BAD (cie­ka­we czy ten akro­nim jest zamie­rzo­ny), to wezwa­nie do pisa­nia jed­ne­go dnia (15 paź­dzier­ni­ka) na wie­lu blo­gach na jeden temat – envi­ron­ment. Nie mam poję­cia kto stoi za całą akcją i jaki jest jej praw­dzi­wy cel, ale sama idea pisa­nia o naszym śro­do­wi­sku jest jak naj­bar­dziej pozytywna.

Wśród zare­je­stro­wa­nych blo­gów jest parę napraw­dę war­to­ścio­wych pozy­cji (wspo­mnia­ny wcze­śniej Pro­Blog­ger, SEOmoz, Life­hac­ker i inni) więc akcja raczej war­ta pole­ce­nia. Szy­ku­ję się na pisa­nie i czy­ta­nie cie­ka­wych (mam nadzie­ję) artykułów.