Kategorie
łódka praca rajdy

Jednak jadę wymrozić (?) kości

Jak w tytu­le. spe­cy­ficz­ny zbieg oko­licz­no­ści wyrwał mnie z oto­cze­nia hostin­gów, klien­tów, cake­PHP, CMSów, CRMów i tym podob­ne­go tech­no­lo­gicz­ne­go cha­osu – star­tu­je w tego­rocz­nym BWC, co praw­da w wer­sji MINI, ale patrząc na kon­ku­ren­cję, wca­le nie ozna­cza to tary­fy ulgo­wej. A pew­nie jakaś by się przy­da­ła, bo jesz­cze nie sły­sza­łem żeby komuś od nad­mier­ne­go sie­dze­nia przed kom­pu­te­rem wzra­sta­ła kon­dy­cja fizycz­na (resz­ta teamu – nie czy­taj­cie poprzed­nie­go zda­nia)… W każ­dym razie trze­ba odku­rzyć Rakie­tę (na tre­nin­gi wolę brać sta­re­go Spe­ca) i nasta­wić się psy­chicz­nie. Z tym dru­gim może być gorzej bo pra­co­ho­lizm przy­bie­ra u mnie coraz poważ­niej­sze roz­mia­ry. Cie­ka­we czy dam rade napie­rać i odpo­wia­dać na maile w tym samym cza­sie? Co tam, waż­ne abym dał radę napie­rać… Co istot­niej­sze dla odwie­dza­ją­cych tego blo­ga – każ­dy start to oka­zja do nowych wypo­cin podróż­ni­czo-przy­go­do­wych, więc jest szan­sa że poja­wi się tu wkrót­ce coś ciekawego.

Kategorie
rajdy

zimowe ściganie 2006 zakończone

Czy jest tak jak napi­sa­łem w tytu­le, napra­dę nie wiem, może jesz­cze się nada­ży oka­zja do pona­pie­ra­nia w śnie­gu tego roku… Jed­no jest pew­ne – naj­więk­sze wyda­rze­nie raj­do­we tej zimy już za nami. Zaraz po zawo­dach pouża­la­łem się tro­chę nad pechem itp. ale obie­ca­łem tez skrob­nąć coś o ogól­nych odczu­ciach jakie pozo­sta­wił Berg­son Win­ter Chal­len­ge 2006 (posta­ram się nie powta­rzać tego co napi­sa­łem wcze­śniej, a co wią­że się z koope­ra­cją polsko-turecką).

Czy­li od początku. 

Kategorie
rajdy

Kawa Po Turecku czyli prawdziwa historia zespołu Tuareg Salomon

No więc jak to napraw­dę było? Ciężko. 

Wszyst­ko zacze­ło się kil­ka dni przed star­tem BWC 2006, od tele­fo­nu Kieł­ba­sy. Zapro­po­no­wał wspól­ny start poza kla­sy­fi­ka­cją, po pro­stu żeby udo­wod­nić sobie, że może­my poko­nać tra­sę wal­cząc „o pie­trusz­kę”. Pomysł wydał mi się co naj­mniej dziw­ny, ale po pew­nym cza­sie moje nasta­wie­nie zaczę­ło się zmie­niać, wresz­cie zde­cy­do­wa­łem, że war­to to zrobić. 

Kategorie
rajdy

No i wszystko jasne.

Sytu­acja się wykla­ro­wa­ła – star­tu­ję w BWC 2006 jako część zespo­łu z Tur­cji (Team Tuareq Turk-Salo­mon), razem z Micha­łem Kieł­ba­siń­skim uzu­peł­nia­my ich skład (z nie­zna­nych mi jesz­cze powo­dów dwój­ka z nich nie mogła star­to­wać). Czy­li jed­nak w ofi­cjal­nej klasyfikacji…

Kategorie
rajdy

Start w poniedziałek

Kil­ka dni do star­tu jed­ne­go z naj­cięż­szych raj­dów w naszej części
świa­ta. Ok. 415km da wszyst­kim nie­Ĺşle w kość. Jeśli zadzia­ła testowany
prze­ze mnie sys­tem new­s’ów na stro­nie (i jeśli znaj­dę siły i chę­ci), to
będę publi­ko­wał naj­now­sze wie­ści PROSTO z tra­sy. Chy­ba, że będzie­my tak
pędzić, że nie dam rady wycią­gnąć telefonu…

Kategorie
rajdy

SnowDog & Kiełbasa Co.

Czas od Mini BWC prze­le­ciał jak bły­ska­wi­ca. Nie­ste­ty nadzie­je na start w „kon­kret­nym” BWC były bar­dzo nikłe. Wszyst­ko zale­ża­ło od sta­nu Ani po powro­cie z Kana­dy, a jak to wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni wie­dzą ode mnie lub z napie­ra­j’a, ścię­gno Achil­le­sa w Ani nodze prze­ży­ło Yukon znacz­nie gorzej niż sama Ania. W ten spo­sób nadzie­je star­to­we roz­wia­ły się zupełnie. 

Aż tu nagle, nie­spo­dzie­wa­nie jak w dobrym thril­le­rze, dzwo­ni Kieł­ba­sa z sza­lo­nym pomy­słem (jak to Kieł­ba­sa). I tak oto, bru­tal­nie ode­rwa­ny od kolej­ne­go bro­war­ka i bło­gie­go leni­stwa przy kom­pu­te­rze, szy­ku­ję się na start w mro­Ĺşnym Berg­son Win­ter Chal­len­ge 2006. Bio­rąc pod uwa­gę wszyst­kie czyn­ni­ki, nie wiem cze­go się boję bar­dziej – „win­ter” czy „chal­len­ge” :grin:.

Tak czy ina­czej czas szy­ko­wać cie­płe gacie, ręka­wi­ce i tonę albo dwie ener­ge­tycz­nej paszy. No i do boju…

ps. pro­szę uni­kać sko­ja­rzeń typu dog+kiełbasa=hotdog lub coś w tym stylu… :mrgreen:

Kategorie
rajdy

MBWC 2006 – foto

Na stro­nie MBWC są już dostęp­ne fot­ki z raj­du. Nie­któ­re napraw­dę nie­złe :mrgre­en:.

Kategorie
rajdy

Mini Bergson Winter Challenge 2006 zakończony

mbwc

Week­end minął, razem z nim zawo­dy MBWC 2006. Mimo „tre­nin­go­we­go” cha­rak­te­ru zawo­dów, więk­szość zawod­ni­ków trak­to­wa­ła je dość poważ­nie i napie­ra­ła ile sił star­czy­ło. Dzię­ki temu adre­na­li­ny nie zabra­kło od star­tu aż do mety, ok 10h póĹşniej. 

W bazie zawo­dów sta­wi­łem się dzień wcze­śniej (no może noc wcze­śniej, kor­ki i „dzi­ka” zima w Pozna­niu tro­chę mnie opó­Ĺşni­ły), szcze­rze mówiąc w śred­nim nastro­ju. Skąd to nasta­wie­nia? Stąd, że nasta­wia­li­łem się na sro­gą zimę 

Kategorie
rajdy

Mini Bergson Winter Challenge 2006 już jutro

mbwc

Start MBWC 2006 już jutro!. Dla tych, któ­rzy nie do koń­ca wie­dzą co to, kil­ka słów o samych zawodach.

Zawod­ni­cy podzie­le­ni są na dwie zasad­ni­cze gru­py (w zależ­no­ści od dłu­go­ści i rodza­ju tra­cy) – MINI i MAXI. Dla uprosz­cze­nia poda­ję opis tej kate­go­rii, w któ­rej startuję.