Kategorie
praca

Nowy Snowdog

Od mie­sią­ca sta­ra­łem się dopra­co­wać moją nowa stro­nę fir­mo­wą. Reno­wa­cja zwią­za­na była głów­nie ze zdo­by­ciem nowej dome­ny snowdog.pl. Efekt moich sta­rań naj­le­piej oce­nić pod tym adre­sem. Będę wdzięcz­ny za wszyst­kie uwa­gi na temat działania/wyglądu/użyteczności nowej stro­ny, naj­le­piej w komen­ta­rzach do notat­ki o stro­niekomen­to­wa­nie wyłą­czo­ne, kie­dyś zosta­nie prze­nie­sio­ne do blo­ga. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tema­ta­mi zwią­za­ny­mi z budo­wą stron inter­ne­to­wych zapra­szam do dzia­łu notat­ki na nowej stronie.

Dzię­ki takie­mu podzia­ło­wi, mogę już ze spo­koj­nym sumie­niem sku­pić się tutaj na podró­żach, przy­go­dach i oczy­wi­ście sushi, bez zagłę­bia­nia się w, nie dla wszyst­kich cie­ka­we, tema­ty projektowo-internetowe.