Kategorie
wordpress

2.3 ewoluuje

Eki­pa z Auto­mat­tic robi przy WP 2.3 napraw­dę dobrą robo­tę. Bio­rąc jed­nak pod uwa­gę listę zmian w wer­sji 2.3, zasta­na­wiam się czy nie powin­na to być już raczej wer­sja 3.0…

Od upu­blicz­nie­nia Bety, pli­ki w SVN zmie­nia­ją się jak w kalej­do­sko­pie, już dwa razy baza danych wyma­ga­ła aktu­ali­za­cji, kil­ka razy stro­na wyma­ga­ła nagłej inter­wen­cji z mojej stro­ny, ale poza tym wszyst­ko dzia­ła ślicz­nie. Dzi­siaj poja­wił się dłu­go prze­ze mnie ocze­ki­wa­ny wid­get – chmur­ka tagów. Dotych­czas (przy 2.2) uży­wa­łem do tego wtycz­ki Cate­go­ry Tag­ging, ale od migra­cji na 2.3 trze­ba było z niej zre­zy­gno­wać (zamia­na dotych­cza­so­wych kate­go­rii na wbu­do­wa­ny sys­tem tagów). Na szczę­ście nie trze­ba było dłu­go cze­kać na wbu­do­wa­nie tej funk­cji w jądro WP. Super. 

Wid­get w akcji moż­na zoba­czyć na dole tej stro­ny.