Kategorie
po godzinach

iZwolin

Pod­da­łem się sile popkul­tu­ry… Nie pierw­szy raz i na pew­no nie ostatni.

Od kil­ku dni jestem dum­nym posia­da­czem iPho­na, zabaw­ki raczej prak­tycz­nej (budzi to nie­co kon­tro­wer­sji), ale z pew­no­ścią wypeł­nio­nej ogrom­nym ładun­kiem „bycia cool”. Naj­gor­sze w tym jest powszech­ne zja­wi­sko, obser­wo­wa­ne u nowych posia­da­czy tego „jabł­ka”, w skró­cie okre­śla­ne jako ASNWC. Zamiast sku­piać się na robo­cie czy innych war­to­ścio­wych czyn­no­ściach, prze­gry­zam się przez kolej­ne funk­cje mojej zabawki.

Ale od począt­ku. Jak więk­szość pew­nie wie, nowy iPho­ne jest nie­zbyt przy­ja­zny kar­tom SIM róż­nych ope­ra­to­rów i posia­da kil­ka innych, mniej­szych lub więk­szych wad. Aby temu zara­dzić nale­ży wgrać odpo­wied­nie popraw­ki. Tele­fon przy­szedł w wer­sji softu 1.0.2, więc wypa­da­ło go nie­co uno­wo­cze­śnić (tyl­ko nie za bar­dzo, naj­now­szy soft na dzień dzi­siej­szy nie ma łat­ki odblo­ko­wu­ją­cej) , uda­ło się to przez pobra­nie odpo­wied­niej wer­sji (1.1.1) ze stro­ny Apple i zain­sta­lo­wa­nie jej z pozio­mu iTu­nes (shift + guzik „Resto­re”), a dalej to już krok po kro­ku z tuto­ria­lem unlock.no. Waż­ne, żeby kar­ta któ­rą uży­wa­my mia­ła wyłą­czo­ny PIN! War­to też zda­wać sobie spra­wę, że na razie pece­to­wy pro­gram iBrick (zarzą­dza­nie pli­ka­mi na iPho­nie) nie dzia­ła z wer­sją 1.1.1.

Kil­ka wła­snych odkryć to:

  • trze­ba zain­sta­lo­wać łat­kę do roz­po­zna­wa­nia nume­rów (ory­gi­nal­ny soft nie radzi sobie z nume­ra­mi z pre­fik­sem kra­ju, np. +48)
  • doda­tek „Servi­ces” jest moc­no wska­za­ny żeby unik­nąć samo­czyn­ne­go uru­cha­mia­nia EDGE­’a (kosz­ty!!)
  • mię­dzy­na­ro­do­we menu – pozwa­la zmie­nić lokal­ne usta­wie­nia i uży­wać pol­skie zna­ki w tekstach
  • nawi­ga­cja na doty­ko­wym ekra­nie jest świet­na

Powyż­sze łat­ki insta­lu­je­my przy pomo­cy pro­gra­mi­ku „Instal­ler” (Install/Unlocking Tools i Install/Utilities), ze źró­dła unlock.no.

Po wię­cej infor­ma­cji war­to przejść na forum My Apple.