Kategorie
różne

@media 2007

atmedia.gif

W bocz­nym pane­lu umie­ści­łem link do pew­nej impre­zy, nale­ża­ło­by coś wię­cej o tym napi­sać. Kon­fe­ren­cja @media to dwu­dnio­we spo­tka­nie ludzi zaj­mu­ją­cych się two­rze­niem stron inter­ne­to­wych. Do tej pory odby­wa­ło się w Lon­dy­nie, w tym roku posze­rzo­no loka­li­za­cję o San Fran­ci­sco i Hong Kong (nadal mam bli­żej do Lon­dy­nu więc dla mnie to i tak nie­istot­ne). Euro­pej­ski ter­min to 7 do 8 czerw­ca 2007.
Co powo­du­je, że impre­za jest taka szcze­gól­na i war­ta swo­jej ceny? Przede wszyst­kim ludzie, któ­rzy w niej uczest­ni­czą. Nazwi­ska takie jak Came­ron Moll, Jef­frey Zeld­man, Joe Clark, Doug Bow­man, Mol­ly Holz­schlag czy Eric Mey­er mówią same za sie­bie. Posta­cie świa­to­we­go „dizaj­nu”, robią­ce napraw­dę wspa­nia­łe rzeczy.

Zapo­wia­da się napraw­dę nie­Ĺşle, na szczę­ście zosta­ło jesz­cze tro­chę cza­su na zapeł­nie­nie świn­ki skar­bon­ki do odpo­wied­nie­go poziomu.

Kategorie
różne

Przeźroczystość w Operze

Musia­łem zmo­dy­fi­ko­wać wygląd moje­go blo­ga, pół­prze­Ĺşro­czy­ste tło „cra­sh’o­wa­ło” Ope­rę… Nie do koń­ca jesz­cze rozu­miem dla­cze­go tak się dzia­ło i czy jestem w sta­nie to jakość obejść, ale mam nadzie­ję że na to wpad­nę bo dość lubi­łem ten efekt.

Kategorie
różne

Niewidzialny link w IE

Pra­cu­ją­ca nad ostat­nią stro­ną zauwa­ży­łem bar­dzo cie­ka­we zacho­wa­nie IE (żeby to jed­no… :( ). To jest war­te wzmian­ki głów­nie dla­te­go, że jesz­cze nigdzie nie spo­tka­łem się z opi­sem takie­go zjawiska.

Z pew­nych wzglę­dów potrze­bo­wa­łem stwo­rzyć cos takie­go: tło z gra­fi­ką wypo­zy­cjo­no­wa­ne abso­lut­nie (z‑index:1), nad tym ani­ma­cja flash z prze­Ĺşro­czy­stym tłem (z‑index:2), a jesz­cze nad tym kli­kal­ny hot­spot dla pierw­szej gra­fi­ki (z‑index:3;display:block;text-indent:-9999px). Wiem, że strasz­nie to wydu­ma­ne ale w danej chwi­li moc­no tego potrze­bo­wa­łem do zre­ali­zo­wa­nia koncepcji.

Niby banal­na rzecz, ale oka­za­ło się, że link w IE jest nie­wi­dzial­ny w 100%, tzn. nie dość że go nie widać, to do tego nie da się go klik­nąć. Po serii prób i testów oka­za­ło się, że pro­blem zni­ka po zde­fi­nio­wa­niu tła dla tego hot­spo­ta (link z indek­sem 3). Kolor nie roz­wią­zy­wał za bar­dzo pro­ble­mu (nie widać było lin­ku z indek­sem 1), dopie­ro tło w posta­ci prze­Ĺşro­czy­ste­go gifa roz­wią­za­ło spra­wę na dobre.

Nie moż­na się nudzić z IE…

Kategorie
praca

„Cheat sheats” czyli ściągawki projektanta stron

Od dłuż­sze­go cza­su w pra­cy posłu­gi­wa­łem się róż­ne­go rodza­ju ścią­gaw­ka­mi naj­czę­ściej uży­wa­nych pro­gra­mów i skład­ni (już od szko­ły śred­niej wie­dzia­łem, że wku­wa­nie na pamięć nie jest moim ulu­bio­nym zaję­ciem :grin:). Zazwy­czaj były spi­sa­ne na jakichś skraw­kach papie­ru i poprzy­le­pia­ne naoko­ło komputera.