Kategorie
po godzinach

Dakar 2007

Powi­nie­nem napi­sać o tym nie­co wcze­śniej ale nie było cza­su. Jak wszy­scy pew­nie wie­dzą 6 stycz­na zaczął się jeden z naj­trud­niej­szych (a przy­naj­mniej naj­bar­dziej zna­nych ) raj­dów samo­cho­do­wych na świe­cie. Dakar (daw­ny Paryż-Dakar) w tym roku wystar­to­wał z Lizbo­ny, zakoń­czy się po prze­je­cha­niu 7915 km (skró­co­na tra­sa) w Daka­rze. Dla­cze­go o tym piszę? Głów­nie dla­te­go, że w tym roku w zespo­le Diver­se Extre­me TVN Tur­bo Team jedzie dwój­ka moich zna­jo­mych: Paweł „Moli” Moliń­ski w ser­wi­so­wym MAN-ie i Jarek Kazbe­ruk w jed­nym z dwóch teamo­wych Land Rove­r’ów Evo Dakar. Wie­ści „z akcji” na żywo na stro­nie moli.pl.

Wszyst­kich mają­cych za dużo gotów­ki zapra­szam do zaj­rze­nia na aukcję inter­ne­to­wą jede­go z Evo­Da­ka­r’ów (model bli­Ĺşnia­czy do star­tu­ją­cych). Dochód z aukcji będzie prze­zna­czo­ny na tego­rocz­ny finał Wiel­kiej Orkie­stry Świątecznej Pomocy.