Kategorie
rajdy

Fulda Arctic Challenge 2006 już za parę dni

Fulda Challenge

Już jutro pol­ska eki­pa, w skła­dzie: Ania KolanMaciek Ole­siń­ski, wyru­sza na pod­bój kana­dyj­skich pust­ko­wi. Wyło­nio­ny w eli­mi­na­cjach we Wło­szech team bedzie się ści­gał pie­szo, samo­cho­da­mi, na nar­tach, rowe­ra­mi, psi­mi zaprzę­ga­mi, sku­te­ra­mi śnież­ny­mi i paro­ma inny­mi środ­ka­mi loko­mo­cji w zimo­wej sce­ne­rii Dale­kiej Pół­no­cy. Wię­cej infor­ma­cji wkrót­ce (o ile tele­fon, któ­ry dałem Ani nie zamar­z­nie i da radę słać SMSy).

Kategorie
rajdy

Fulda Challenge – media

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych naszy­mi losa­mi w eli­mi­na­cjach w Sulden/Solda zapra­szam do lek­tu­ry arty­ku­łów w naj­bliż­szym nume­rze mie­sięcz­ni­ka „Auto­Mo­to” i tygo­dni­ka „Motor” (o ile się nie mylę, będzie dostęp­ny w poniedziałek).

Kategorie
rajdy

Fulda Challenge – finał 2006

Fulda Challenge

Eli­mi­na­cje 2006 zakoń­czo­ne!!! Dobra wia­do­mość: Ania Kolan jedzie w stycz­niu do Kana­dy na finał!!! Tro­chę gor­sza, to taka, że ja zosta­ję w PL i kibi­cu­ję z domu :(. Może w przy­szłym roku pój­dzie lepiej…

Wkrót­ce zdję­cia w galerii.

Kategorie
rajdy

Fulda Challenge

Fulda Challenge

Tak oto nad­szedł ten dzień. Dziś w nocy rusza­my, razem z Anią Kolan, na mię­dzy­na­ro­do­we eli­mi­na­cje Ful­da Chal­len­ge w Sul­den (wło­skie alpy). Trzy dni wal­ki w górach mają wyło­nić dwój­kę, któ­ra poje­dzie repre­zen­to­wać Pol­skę na fina­le w Kana­dzie. Bie­gi, rower gór­ski, wspi­nacz­ka, ATV i samo­cho­dy tere­no­we zapo­wia­da­ją świet­ną zaba­wę, ale na pew­no nie będzie łatwo. A nawet może być dość ciężko…

Trzy­maj­cie za nas kciu­ki i do usły­sze­nia po powrocie.