Kategorie
wordpress

Skórka do WordPress

dailynews.jpg

Posta­wi­łem już spo­ro stron na Word­Pres­sie, więc jakoś tak natu­ral­nie wyszło, że nazbie­ra­ło się przy tym tro­chę nie­wy­ko­rzy­sta­nych pomy­słów i sza­blo­nów. W mia­rę wol­ne­go cza­su posta­no­wi­łem to usys­te­ma­ty­zo­wać i powy­pusz­czać na wol­ność, może się komuś przyda.

Pierw­sza z kolek­cji jest skór­ka do WP, inspi­ro­wa­na „gaze­to­wym” ukła­dem (może ktoś zgad­nie z jakiej gaze­ty pocho­dzi tło?). Powsta­ła począt­ko­wo jako opa­ko­wa­nie do moje­go fir­mo­we­go blo­ga, z bie­giem cza­su jed­nak zmie­ni­ła mi się (żeby to raz) kon­cep­cja wyglą­du blo­ga i pro­jekt tra­fił na półkę.

Do cie­ka­wo­stek moż­na zali­czyć peł­ną loka­li­za­cję (dołą­czo­na jest wer­sja angiel­ska, ale nie widzę prze­szkód żeby dodać wię­cej wer­sji) i obsłu­gę wid­ge­tów (dla wygo­dy jest miej­sce na 5). W wer­sji testo­wej uży­wam dla lep­sze­go efek­tu wty­czek Poly­glot (zmia­na wer­sji języ­ko­wej), Search Excerpt (lep­sze for­ma­to­wa­nie wyni­ków wyszu­ki­wa­nia), Bocian (pol­ska pisow­nia) i MyAva­tars (ava­ta­ry z MyBlogLog).

Zanim motyw zosta­nie „ofi­cjal­nie” zapacz­ko­wa­ny i wypusz­czo­ny, bar­dzo chciał­bym poznać opi­nie co do wyglą­du i zacho­wa­nia w róż­nych prze­glą­dar­kach. Motyw w dzia­ła­niu jest do prze­te­sto­wa­nia pod adre­sem wordpress.snowdog.pl. (mój uko­cha­ny az.pl zno­wu wywi­nął mi numer i sub­do­me­na znik­nę­ła… jak tyl­ko to napra­wię, to podam nowy adres).

Upda­te: skór­ka do obej­rze­nia pod adre­sem wordpress.kubazwolinski.com, i do pobra­nia wła­śnie tutaj – dailynews.zip