Kategorie
różne

Castro i Wojewódzki w moim zasięgu

Wal­czy­łem przez chwi­lę z wła­sną skrom­no­ścią zanim opu­bli­ko­wa­łem tego posta, ale w koń­cu przegrałem…

Z racji fachu jestem obec­ny w necie dość moc­no, ale nie spo­dzie­wa­łem się że aż tak bar­dzo. Tym­cza­sem dla sło­wa klu­czo­we­go kuba, jestem już na dru­giej stro­nie wyni­ków, wśród wycie­czek na Kubę i Kuby Woje­wódz­kie­go… Cał­kiem sza­cow­ne towarzystwo :) 

Kategorie
różne

Omijaj autostrady

Wła­śnie zna­la­złem na googlo­wym blo­gu cie­ka­wą not­kę o nowej funk­cji. Jest to opcja „omi­jaj auto­stra­dy”, moż­li­wa do wybra­nia przy poszu­ki­wa­niu naj­do­god­niej­szej tra­sy prze­jaz­du. Przy czy­ta­niu tego wpi­su przy­szła mi do gło­wy myśl, że prze­cież w Pol­sce ta opcja dzia­ła już od daw­na w każ­dym atla­sie, naj­gor­sze tyl­ko jest to, że za cho­le­rę nie daje się jej wyłączyć…