Kategorie
wordpress

WordPress po polsku, nowy etap tłumaczenia

Przez kil­ka lat utrzy­my­wa­łem w mia­rę aktu­al­ne pol­skie tłu­ma­cze­nie plat­for­my Word­Press, moty­wo­wa­ny pozy­tyw­ny­mi opi­nia­mi i wła­sną potrze­bą przy­go­to­wy­wa­łem aktu­ali­za­cję prak­tycz­nie na rów­no z ofi­cjal­nym wyda­niem nowej wer­sji. Jed­nak wszyst­ko musi się kie­dyś skończyć…

Od cza­su poja­wie­nia się „ofi­cjal­nej” wer­sji na stro­nach WP mój entu­zjazm słabł, a siły zaczą­łem kie­ro­wać na bar­dziej pro­duk­tyw­ne zaję­cia. Wer­sja 2.9 była pierw­szą, do któ­rej nie przy­go­to­wa­łem mojej wer­sji tłu­ma­cze­nia. Oka­za­ło się jed­nak, że było ono na tyle popu­lar­ne, że spo­ro osób pro­si­ło o jakąś kontynuację.

W związ­ku z zapo­trze­bo­wa­niem i jed­no­cze­śnie z dekla­ra­cja­mi nie­któ­rych osób o chę­ci pomo­cy, umie­ści­łem moją wer­sję w repo­zy­to­rium GIT i wrzu­ci­łem na GitHu­ba. W sumie cał­kiem faj­nie, jesli zna­leź­li­by się chęt­ni kon­ty­nu­ować to tłu­ma­cze­nie. Pli­ki są do pobranie/forkowania pod adre­sem http://github.com/snowdog/WordPress-i18n-pl_PL.

Kategorie
wordpress

Niedziałające tłumaczenie WordPress

Co jakiś czas docho­dzi­ły mnie infor­ma­cje o nie­dzia­ła­ją­cym tłu­ma­cze­niu do WP, co naj­cie­kaw­sze zda­rzy­ło się to tak­że na jed­nej z moich insta­la­cji WP. Na pew­no nie była to kwe­stia same­go pli­ku, a raczej usta­wień serwera/php. Przez dłu­gi czas nie mogłem tra­fić nawet w pobli­że sen­sow­ne­go wytłu­ma­cze­nia, na roz­wią­za­nie napro­wa­dzi­ła mnie dopie­ro roz­mo­wa z Łuka­szem i ana­li­za usta­wień kil­ku przy­kła­do­wych hostin­gów. Co się okazało?

Jakiś czas temu był zgła­sza­ny podob­ny pro­blem na forum WP i do Ĺşró­dło­we­go pli­ku gettext.php wpro­wa­dzo­no zmia­ny pozwa­la­ją­ce uru­cho­mić loka­li­za­cję na 64-bito­wych maszy­nach. I tu wła­śnie „leżał pies pogrze­ba­ny” – wpro­wa­dzo­na popraw­ka pozwo­li­ła na dzia­ła­nie na czę­ści ser­we­rów ale popsu­ła dzia­ła­nie na innych z PHP 5.0.2.

Tak więc, jeśli ktoś ma podob­ny pro­blem z dzia­ła­niem loka­li­za­cji to pro­po­nu­ję spró­bo­wać zamie­nić w pli­ku wp-includes/gettext.php (u mnie to linie 117–119) :

if ($magic == ($MAGIC1 & 0xFFFFFFFF) || $magic == ($MAGIC3 & 0xFFFFFFFF)) { // to make sure it works for 64-bit platforms
$this->BYTEORDER = 0;
} elseif ($magic == ($MAGIC2 & 0xFFFFFFFF)) {

na:

if ($magic == $MAGIC1 || $magic == $MAGIC3 ) {
$this->BYTEORDER = 0;
} elseif ($magic == $MAGIC2) {

jest szan­sa, że pomoże…

Z tego co widzę w kodzie WP 2.4, w nowej wer­sji nie trze­ba będzie już tego zmie­niać, błąd jest poprawiony.

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.2

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych nową wer­sją moje­go tłu­ma­cze­nia, odsy­łam na moją bar­dziej „tech­nicz­ną” stro­nę. W ten spo­sób osta­tecz­nie roz­dzie­lam blo­go­wa­nie pry­wat­no-podróż­ni­cze od zawo­do­wo-kom­pu­te­ro­we­go. Tyl­ko w ten spo­sób mogę pisąc to co chcę i nie zanu­dzać żad­nej gru­py czytelników.

Tym samym zamkną­łem dys­ku­sje doty­czą­ce wer­sji 2.1 i zachę­cam do komen­to­wa­nia wer­sji 2.2 na nowej stronie.

W mię­dzy­cza­sie zaszło spo­ro zmian, przez co tłu­ma­cze­nia WP wró­ci­ły na tę stro­nę. W spra­wie archi­wal­nych tłu­ma­czeń pro­szę o maile, posta­ram sie je dosłać.

  • [download#7]
Kategorie
różne

i18n w CakePHP 1.2

Na jakiś czas zapo­mnia­łem o przy­go­dach i podró­żach (patrz tytuł blo­ga) i sku­piam się na inter­ne­cie. Idzie jak tako, to chy­ba wła­śnie przez to, że poświę­cam temu za dużo cza­su. Tym razem pro­ble­mem nr 1 sta­ło się stwo­rze­nie wie­lo­ję­zycz­nej stro­ny w Cake­PHP. O ile sam fra­me­work uży­wam już przez jakiś czas to jest to pierw­sze podej­ście do umię­dzy­na­ro­do­wie­nia go.
Testo­wa wer­sja (alpha) cake­’a któ­rą uży­wam ma cał­kiem faj­nie zaim­ple­men­to­wa­ne i18nl10n, w każ­dym razie tak mi się do tej pory wyda­je. Szko­da tyl­ko, że do obsłu­gi wie­lo­ję­zycz­nej bazy danych (wpi­sy, kate­go­rie itp) potrzeb­na jest już zewnętrz­na biblio­te­ka (zaczy­nam test Translation2). To wszyst­ko po to, żeby wresz­cie uru­cho­mić moją fir­mo­wą stro­nę z praw­dzi­we­go zda­rze­nia. Mam nadzie­ję, że po zakoń­cze­niu tej moder­ni­za­cji, na jakiś czas skoń­czę grze­bać przy tej stronie.

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1.1 – dalszy ciąg poprawek

Jak słusz­nie zauwa­żył Pitreck, moje tłu­ma­cze­nie nie było kom­plet­ne. Nie do koń­ca rozu­miem dla­cze­go, ale pli­ki .pot ofi­cjal­nej wer­sji, te pobra­ne z repo­zy­to­rium wer­sji 2.1 i Ĺşró­dło (pli­ki php) nie są takie same! Tym razem, zgod­nie z suge­stią, uak­tu­al­ni­łem wszyst­ko z naj­now­sze­go pli­ku Ĺşró­dło­we­go. Z roz­pę­du popra­wi­łem tro­chę moich gra­ma­tycz­nych wyna­laz­ków i parę lite­ró­wek. Pli­ki na ser­we­rze są już uaktualnione. 

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1 – poprawka 2

Zna­lazł się kolej­ny błąd. Przy wsta­wia­niu lin­ku w edy­to­rze WYSIWYG tekst zatwier­dza­ją­cy powi­nien brzmieć: Wstaw zamiast Wstaw obra­zek. Pli­ki do pobra­nia są już uak­tu­al­nio­ne. Tepe, dzię­ki za wska­za­nie błędu.

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1 – poprawka

Zna­la­złem drob­ny błąd w moim tłu­ma­cze­niu. Przy auto­za­pi­sie brud­no­pi­su powin­no być : zapi­sa­ny o godz. zamiast zapi­sa­ny jako. Pli­ki do pobra­nia są już popra­wio­ne. Jeśli ktoś znaj­dzie kolej­ne błę­dy pro­szę o infor­ma­cję, natych­miast poprawię.

Kategorie
wordpress

[lang_pl]Polska wersja językowa dla WordPress 2.1[/lang_pl][lang_en]Polish language files for WordPress 2.1[/lang_en]

[lang_pl]WordPress 2.1 już na dobre zago­ścił na wie­lu ser­we­rach, a za tłu­ma­cze­nie jakoś nikt się nie chciał wsiąć. Z racji , że pil­nie potrze­bo­wa­łem pol­ską wer­sję do nowe­go pro­jek­tu opar­te­go na WP, sam się za to zabra­łem… Dwie noc­ki padły ale pli­ki są goto­we do pobra­nia. Dostęp­ne w kodo­wa­niu UTF‑8 , jeśli ktoś ma w ISO to niech napi­sze w komen­ta­rzach. i ISO-8859–2. Nie ręczę za to, że tłu­ma­cze­nia są ide­al­ne – nie jestem zawo­do­wym tłu­ma­czem, noc­na pra­ca też nie poma­ga – sta­ra­łem się jak mogłem. 

Kategorie
wordpress

Plug-in Google Sitemaps dla WordPress

Jeśli ktoś jest zain­te­re­so­wa­ny doda­niem mapy stro­ny (g o o g l e Site­maps) do swo­je­go blo­gu opar­te­go na Word­Press, wtycz­ka jest do pobra­nia na stro­nie arnebrachhold.de . Tam też znaj­du­je się dokład­ny opis dzia­ła­nia. Na razie nie dys­po­nu­ją pol­skim tłu­ma­cze­niem do pobra­nia z wtycz­ką, więc jeśli ktoś ma ocho­tę to może te pli­ki pobrać ode mnie:

Do dzia­ła­nia wtycz­ki (zna­czy do dzia­ła­nia po pol­sku) potrzeb­ny jest plik z roz­sze­rze­niem .mo, plik .po jest pli­kiem Ĺşró­dło­wy edy­to­wal­nym przy pomo­cy pro­gra­mu poEdit.