Kategorie
podróże

Powrót do Netu

Kto by pomy­ślał, że w UK może wca­le nie być tak łatwo z dostę­pem do netu… Ale po kolei. Od dwóch dni nale­żę do gro­na „Pola­ków na wyspach”, co praw­da moc­no tym­cza­so­wo, ale zawsze. Praw­dzi­we przy­go­to­wa­nia łód­ki zaczną się od jutra (jesz­cze nie dotar­ła na miej­sce), dzi­siej­szy dzień został zdo­mi­no­wa­ny przez poszu­ki­wa­nia sen­sow­ne­go inter­ne­tu. Sie­dze­nie po kafej­kach (nie­licz­nych tutaj w Ham­ble) nie wcho­dzi w grę, jeśli trze­ba pra­co­wać w Sieci… 

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.2

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych nową wer­sją moje­go tłu­ma­cze­nia, odsy­łam na moją bar­dziej „tech­nicz­ną” stro­nę. W ten spo­sób osta­tecz­nie roz­dzie­lam blo­go­wa­nie pry­wat­no-podróż­ni­cze od zawo­do­wo-kom­pu­te­ro­we­go. Tyl­ko w ten spo­sób mogę pisąc to co chcę i nie zanu­dzać żad­nej gru­py czytelników.

Tym samym zamkną­łem dys­ku­sje doty­czą­ce wer­sji 2.1 i zachę­cam do komen­to­wa­nia wer­sji 2.2 na nowej stronie.

W mię­dzy­cza­sie zaszło spo­ro zmian, przez co tłu­ma­cze­nia WP wró­ci­ły na tę stro­nę. W spra­wie archi­wal­nych tłu­ma­czeń pro­szę o maile, posta­ram sie je dosłać.

  • [download#7]
Kategorie
różne

Cenzura w Onecie

Mode­ro­wa­nie komen­ta­rzy to oczy­wi­sta spra­wa, nie­któ­rzy jed­nak posu­wa­ją się w tym tro­chę za dale­ko. Dzi­siaj spo­tka­łem się wyjąt­ko­wo prze­mi­łą mode­ra­cją komen­ta­rzy przez redak­cję Onetu.

Cała spra­wa zaczę­ła się od tego, że Ania wpa­dła w One­cie na arty­kuł o del­fi­no­te­ra­pii, któ­ry oka­zał się nie­rze­tel­ny i zakła­ma­ny jak dia­bli. Ponie­waż doty­czy­ło ją to oso­bi­ście (wyko­rzy­sta­no jej wypo­wie­dzi, „lek­ko” zmo­dy­fi­ko­wa­ne), posta­no­wi­ła napi­sać komen­tarz ze sprostowaniem. 

Kategorie
wordpress

Nagły atak spamu?

Zaob­ser­wo­wa­łem wła­śnie cie­ka­we zja­wi­sko – od jakie­goś tygo­dnia moja blo­ka­da Aki­smet wychwy­tu­je do kil­ku­dzie­się­ciu (!) spa­mo­wych komen­ta­rzy dzien­nie. Do nie­daw­na było to kil­ka tygo­dnio­wo, to samo dzie­je się na kon­kur­so­wej glo­bal­war­ming awareness2007. Zma­so­wa­ny atak, czy co? 

Kategorie
praca

Nowy Snowdog

Od mie­sią­ca sta­ra­łem się dopra­co­wać moją nowa stro­nę fir­mo­wą. Reno­wa­cja zwią­za­na była głów­nie ze zdo­by­ciem nowej dome­ny snowdog.pl. Efekt moich sta­rań naj­le­piej oce­nić pod tym adre­sem. Będę wdzięcz­ny za wszyst­kie uwa­gi na temat działania/wyglądu/użyteczności nowej stro­ny, naj­le­piej w komen­ta­rzach do notat­ki o stro­niekomen­to­wa­nie wyłą­czo­ne, kie­dyś zosta­nie prze­nie­sio­ne do blo­ga. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tema­ta­mi zwią­za­ny­mi z budo­wą stron inter­ne­to­wych zapra­szam do dzia­łu notat­ki na nowej stronie.

Dzię­ki takie­mu podzia­ło­wi, mogę już ze spo­koj­nym sumie­niem sku­pić się tutaj na podró­żach, przy­go­dach i oczy­wi­ście sushi, bez zagłę­bia­nia się w, nie dla wszyst­kich cie­ka­we, tema­ty projektowo-internetowe.

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1.1 – dalszy ciąg poprawek

Jak słusz­nie zauwa­żył Pitreck, moje tłu­ma­cze­nie nie było kom­plet­ne. Nie do koń­ca rozu­miem dla­cze­go, ale pli­ki .pot ofi­cjal­nej wer­sji, te pobra­ne z repo­zy­to­rium wer­sji 2.1 i Ĺşró­dło (pli­ki php) nie są takie same! Tym razem, zgod­nie z suge­stią, uak­tu­al­ni­łem wszyst­ko z naj­now­sze­go pli­ku Ĺşró­dło­we­go. Z roz­pę­du popra­wi­łem tro­chę moich gra­ma­tycz­nych wyna­laz­ków i parę lite­ró­wek. Pli­ki na ser­we­rze są już uaktualnione. 

Kategorie
różne

Blog-Tag, czyli wszystko razy 5

Zosta­łem wła­śnie „stagowany”. Dokład­nie cho­dzi o to, że dzię­ki Micha­ło­wi Osme­dzie wkrę­ci­łem się w zaba­wę zwa­ną Blog-Tag. Jest rodzaj łań­cusz­ka, za to o tyle faj­ny, że fak­tycz­nie są z nie­go dwo­ja­kie korzyści: 

  • PRIMO: pozna­je­my bli­żej naszych inter­ne­to­wych (i nie tyl­ko znajomych),
  • SECUNDO: pod­no­si­my sobie nawza­jem Page Rank

Czy­li ogól­nie rzecz bio­rąc, cze­mu się nie zabawić? 

Kategorie
różne

ICPNet trzyma władzę?

Dzię­ki Mike­’o­wi dowie­dzia­łem się kim jest sław­na GTW. Dowo­dy moż­na odna­le­Ĺşć na stro­nie RIPE. Naj­cie­kaw­sze, że to mój „internet pro­vi­de­r”… W razie cze­go zrzut ekra­nu tutaj. Mają fantazję…

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1 – poprawka 2

Zna­lazł się kolej­ny błąd. Przy wsta­wia­niu lin­ku w edy­to­rze WYSIWYG tekst zatwier­dza­ją­cy powi­nien brzmieć: Wstaw zamiast Wstaw obra­zek. Pli­ki do pobra­nia są już uak­tu­al­nio­ne. Tepe, dzię­ki za wska­za­nie błędu.

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1 – poprawka

Zna­la­złem drob­ny błąd w moim tłu­ma­cze­niu. Przy auto­za­pi­sie brud­no­pi­su powin­no być : zapi­sa­ny o godz. zamiast zapi­sa­ny jako. Pli­ki do pobra­nia są już popra­wio­ne. Jeśli ktoś znaj­dzie kolej­ne błę­dy pro­szę o infor­ma­cję, natych­miast poprawię.