Kategorie
wordpress

[lang_pl]Polska wersja językowa dla WordPress 2.1[/lang_pl][lang_en]Polish language files for WordPress 2.1[/lang_en]

[lang_pl]WordPress 2.1 już na dobre zago­ścił na wie­lu ser­we­rach, a za tłu­ma­cze­nie jakoś nikt się nie chciał wsiąć. Z racji , że pil­nie potrze­bo­wa­łem pol­ską wer­sję do nowe­go pro­jek­tu opar­te­go na WP, sam się za to zabra­łem… Dwie noc­ki padły ale pli­ki są goto­we do pobra­nia. Dostęp­ne w kodo­wa­niu UTF‑8 , jeśli ktoś ma w ISO to niech napi­sze w komen­ta­rzach. i ISO-8859–2. Nie ręczę za to, że tłu­ma­cze­nia są ide­al­ne – nie jestem zawo­do­wym tłu­ma­czem, noc­na pra­ca też nie poma­ga – sta­ra­łem się jak mogłem. 

Kategorie
różne

SEO i GlobalWarming Awareness2007, wciągająca gra

Napraw­dę zaczę­ło mnie to solid­nie wcią­gać. Pisa­nie tek­stów do kon­kur­so­wej stro­ny ma cho­ciaż­by tę dobra stro­nę, że pod­szko­lę mój „pisany” angiel­ski, zła jest taka że pochła­nia to spo­ro cza­su. Ale w koń­cu cel w tym roku szczyt­ny, jest to nie­zła oka­zja żeby przy­po­mnieć sobie/dowiedzieć się paru fak­tów o glo­bal­nym ocie­ple­niu (zakła­da­jąc oczy­wi­ście, że tako­we istnieje). 

Kategorie
różne

Mistrzostwa SEO pod hasłem GlobalWarming Awareness2007

Tym razem odcho­dzę na chwil­kę od tema­tu Ful­dy żeby przy­bli­żyć mój „side pro­jec­t” czy­li start w inter­ne­to­wych zawo­dach SEOSEO World Cham­pion­ship. Cała spra­wa pole­ga w skró­cie na tym żeby w cią­gu kil­ku mie­się­cy od ogło­sze­nia sło­wa klu­czo­we­go (dokład­nie do maja 2007) osią­gnąć jak naj­wyż­szą pozy­cję w ran­kin­gach Google, Yahoo i MSN dla odpo­wied­niej fra­zy. W tym roku jest to Glo­bal­War­ming Awareness2007.

Kategorie
sushi

WinSushi

No, takie­go sushi to jesz­cze nie widzia­łem. Zresz­tą zobacz­cie sami jak wyglą­da Win­Su­shi 🙂

Byle tyl­ko blue scre­en nie wysko­czył po zjedzeniu…

Kategorie
różne

Jednak CakePHP

Chcia­łem napi­sać jakiś dłuż­szy post ale jest pią­ta rano i chy­ba nie nale­ży jed­nak prze­gi­nać z nie­spa­niem… Noc przy­naj­mniej była owoc­na, dwie kolej­ne stron­ki zamie­ni­ły się ze szki­cu w XHTML (popraw­ny !! 🙂 ). No ale nie o tym mia­ło być.

Jakiś czas temu pisa­łem o potrze­bie wybo­ru fra­me­wor­ka do PHP, byłem wte­dy zde­cy­do­wa­ny na wybór Sym­fo­ny. Jed­nak nie musia­ło minąć wie­le cza­su żeby jak zwy­kle życie zwe­ry­fi­ko­wa­ło pla­ny. Nadal uwa­żam Sym­fo­ny za jeden z naj­bar­dziej dopra­co­wa­nych fra­me­wor­ków, ale jego wyma­ga­nia skre­śla­ją­go na naszym ryn­ku. Dzie­lo­ne hosty ze sztyw­ną kon­fi­gu­ra­cją ser­we­ra po pro­stu się do tego nie nada­ją. Tak więc wró­ci­łem do pozy­cji nr 2, czy­li do Cake­PHP. Wal­czę z tym od tygo­dnia i jak na razie wszyst­ko pły­nie… (Byle nie popły­nę­ło za dale­ko). A tak poważ­nie, nie ma tylu wbu­do­wa­nych opcji co Sym­fo­ny, ale za to daje dużo więk­szą ela­stycz­ność (słyn­na kon­wen­cja nad kon­fi­gu­ra­cją). Prze­trans­fe­ro­wa­łem na Cake już dwie stro­ny i w obu przy­pad­kach budo­wa jest napraw­dę ułatwiona.

Tak więc nadal nie wiem jak dłu­go zosta­nę przy tym sys­te­mie, jed­no wiem na pew­no – bez fra­me­wor­ku już do PHP nie podchodzę…

Kategorie
różne

@media 2007

atmedia.gif

W bocz­nym pane­lu umie­ści­łem link do pew­nej impre­zy, nale­ża­ło­by coś wię­cej o tym napi­sać. Kon­fe­ren­cja @media to dwu­dnio­we spo­tka­nie ludzi zaj­mu­ją­cych się two­rze­niem stron inter­ne­to­wych. Do tej pory odby­wa­ło się w Lon­dy­nie, w tym roku posze­rzo­no loka­li­za­cję o San Fran­ci­sco i Hong Kong (nadal mam bli­żej do Lon­dy­nu więc dla mnie to i tak nie­istot­ne). Euro­pej­ski ter­min to 7 do 8 czerw­ca 2007.
Co powo­du­je, że impre­za jest taka szcze­gól­na i war­ta swo­jej ceny? Przede wszyst­kim ludzie, któ­rzy w niej uczest­ni­czą. Nazwi­ska takie jak Came­ron Moll, Jef­frey Zeld­man, Joe Clark, Doug Bow­man, Mol­ly Holz­schlag czy Eric Mey­er mówią same za sie­bie. Posta­cie świa­to­we­go „dizaj­nu”, robią­ce napraw­dę wspa­nia­łe rzeczy.

Zapo­wia­da się napraw­dę nie­Ĺşle, na szczę­ście zosta­ło jesz­cze tro­chę cza­su na zapeł­nie­nie świn­ki skar­bon­ki do odpo­wied­nie­go poziomu.

Kategorie
różne

Framework, potrzeba czy moda?

Ule­ga­jąc kolej­nej modzie (zaraz po last.fm), zaczą­łem się inte­re­so­wać ogrom­nie mod­nym ter­mi­nem „fra­me­work”. Tro­chę z cie­ka­wo­ści, a tro­chę z potrze­by zaczą­łem szu­kać cze­goś, co przy­śpie­szy budo­wę coraz więk­szych pro­jek­tów speł­nia­jąc zara­zem wyma­ga­nia. Mimo szcze­rych chę­ci od razu zre­zy­gno­wa­łem z cool’to­wych Ruby on RailsDjan­go (nie chce mi się uczyć za dużo… zosta­je przy PHP, cho­ciaż RoR jest napraw­dę kuszą­cy). Po nie­prze­spa­nej nocy peł­nej szu­ka­nia porów­nań i opi­nii wybra­łem dwa: Cake­PHPSym­fo­ny. Są bar­dzo podob­ne, oba w peł­ni obiek­to­we, o podob­nych wła­ści­wo­ściach. Cia­cho zapo­wia­da­ło się super – dość pro­ste i do tego dzia­ła na PHP4 (tak jak mój dotych­cza­so­wy ser­wer), nie wyma­ga zbyt kło­po­tli­wych insta­la­cji, a jed­nak po dłu­gich waha­niach zde­cy­do­wa­łem się na Sym­fo­nię. Zade­cy­do­wa­ła dużo lep­sza doku­men­ta­cja i banal­ny dro­biazg – zasto­so­wa­nie moje­go ulu­bio­ne­go prototype.js, będą­ce­go nota­be­ne pod­po­rą RoR.

Dzi­siaj (o prze­pra­szam, już wczo­raj) od rana zaczą­łem wal­kę z insta­la­cją na domo­wym ser­we­rze. Na dzień dobry przy­wa­lił mnie ogrom infor­ma­cji i pli­ków kon­fi­gu­ra­cyj­nych w zwią­za­nych z każ­dym pro­jek­tem. Oj nie było łatwo, jak się zbio­rę do kupy to napi­szę o tym osob­ny arty­kuł… Sytu­ację rato­wa­ła napraw­dę nie­zła doku­men­ta­cja pro­jek­tu, o któ­rej wspo­mnia­łem wcze­śniej. War­to jedy­nie powie­dzieć, że się uda­ło i do wie­czo­ra stwo­rzy­łem pierw­szy testo­wy pro­jek­cik (wg tuto­ria­la). Jak dotąd rewe­la­cja. Spraw­nie, ele­ganc­ko, nic tyl­ko podzi­wiać. Testo­wy, w peł­ni funk­cjo­nal­ny blog powstał (pomi­ja­jąc kwe­stie kon­fi­gu­ra­cji moje­go PHP) w kil­ka­dzie­siąt minut…

Na razie wiem jed­no – zapo­wia­da się bar­dzo cie­ka­wie. Głów­ny minus całej tej ope­ra­cji to potrze­ba szu­ka­nia nowe­go hostin­gu (mój dotych­cza­so­wy nie pozwa­la na dostęp do shel­la i na indy­wi­du­al­ne usta­wie­nia PHP5). Jak wszyst­ko dobrze pój­dzie, to od jutra odpa­lam nowy ser­wer z Sym­fo­nią i ska­cze na głę­bo­ką wodę – budu­ję nową wer­sję mojej fir­mo­wej stro­ny w opar­ciu o ten fra­me­work, cie­ka­we co z tego wyj­dzie. Wte­dy dopie­ro oka­że się jak to napraw­dę jest – czy było to potrzeb­ne, czy zno­wu ule­głem modzie…

Kategorie
różne

Dołaczyłem do społeczności…

Tak jak w tytu­le – w koń­cu dołą­czy­łem do użyt­kow­ni­ków last.fm. Byłem do tego dość scep­tycz­nie nasta­wio­ny, zde­cy­do­wa­łem się po ostat­nim arty­ku­le w GW. I zako­cha­łem się od pierw­sze­go wej­rze­nia. Nie­sa­mo­wi­te. Nie piszę nic wię­cej, ponie­waż dopie­ro odkry­wam uro­ki tej „socjal­nej rewo­lu­cji muzycz­nej” (nie wiem czy dobrze prze­tłu­ma­czy­łem), kto jest cie­kaw niech sam spró­bu­je. W każ­dym razie muzy­ka z last.fm chy­ba już na sta­łe zago­ści­ła w moim kom­pu­te­rze. Jak­by jesz­cze ich ser­wer lepiej radził sobie z natło­kiem użyt­kow­ni­ków (cza­sem cho­dzi napraw­dę wolno)…

Kategorie
różne

Kalendarz w Mozilla Thunderbird

Już daw­no temu prze­nio­słem się z pro­gra­mu pocz­to­we­go Micro­so­ftu na dar­mo­we­go Thun­der­bir­da. Po pierw­sze lubię sof spod zna­ku Mozil­li, po dru­gie bar­dzo podo­ba mi się idea roz­sze­rzen, dają­cych ogrom­ną swo­bo­dę w kon­fi­gu­ro­wa­niu pro­gra­mu. Niste­ty przez dłu­gi czas nie mogłam docze­kać się żad­nej wtycz­ki dają­cej moż­li­wo­ści podob­ne do naj­bar­dziej zna­ne­go, „outlo­oko­we­go”, kalen­da­rza. I wresz­cie się to zmie­nia. Dzię­ki wtycz­ce Ligt­ning, moż­li­wa jest peł­na inte­gra­cja kalen­da­rza Mozil­la Sun­bird w moim uko­cha­nym Thun­der­bir­dzie!! Jest to dopie­ro wer­sja 0.3, cią­gle w fazie roz­wo­jo­wej, ale jak dla mnie ma już więk­szość nie­zbęd­nych funk­cji. Na temat dzia­ła­nia i błę­dów nie mogę się za bar­dzo wypo­wia­dać ponie­waż dopie­ro dzi­siaj ją zain­sta­lo­wa­łem. Myślę jed­nak, że się nie zawiodę…

Kategorie
rajdy

Mój pierwszy artykuł w Wikipedii

No i sta­lo się. Kolej­na bez­sen­na noc przed moni­to­rem zaowo­co­wa­ła czymś poży­tecz­nym. Wresz­cie wzią­łem się za prze­tłu­ma­cze­nie przy­naj­niej czę­ści defi­ni­cji raj­dów przy­go­do­wych z angiel­skie wer­sji Wiki­pe­dii na język pol­ski. Dzię­ki temu, hasło raj­dy przy­go­do­we nie stra­szy już pustą kart­ką. Nie­ste­ty nie dam rady czę­ściej brać się za to hasło, więc jeśli kto­kol­wiek czu­je się na siłach podo­pi­sy­wac coś do tego hasła, gorą­co zachę­cam!!! To my decy­du­je­my jakie infor­ma­cje znaj­du­ją się w Inter­ne­cie, wyko­rzy­staj­my to. Mam wiel­ką nadzie­ję, że zawod­ni­cy i sypa­ty­cy AR w Pol­sce nie zawio­dą i będa kon­ty­nu­ować to co zacząłem…

To był mój pierw­szy wpis w Wiki­pe­dii, co widać po spoj­rze­niu w histo­rię edy­cji arty­ku­łu (sor­ry, napraw­dę nie mia­łem sił na ćwi­cze­nia w brud­no­pi­sie), przy następ­nych powin­no pójść dużo spraw­niej. Strasz­nie podo­ba mi się idea współ­two­rze­nia infor­ma­cji, jak tyl­ko znaj­dę czas ruszam do dal­sze­go dzia­ła­nia w Wiki­pe­dii. A teraz spa­dam spać, bo mi się kla­wia­tu­ra zle­wa w jeden pasek przed ocza­mi (w koń­cu to już 3 rano)…