Kategorie
różne

PHP 5.1.6 na serwerze Apache 2.2.3 – brakujący plik

Wła­śnie zakoń­czy­łem potycz­kę (wygra­ną !!) z insta­la­cją PHP 5 na ser­we­rze Apa­che 2.2. Niby nic szcze­gól­ne­go, ale ze wzglę­du na mały dro­biazg war­to o tym wspomnieć.

Po insta­la­cji (zain­sta­lo­wa­ny ser­wer i roz­pa­ko­wa­ny plik php‑5.1.6‑Win32.zip) zaczę­ły się kło­po­ty. Mimo popraw­nej kon­fi­gu­ra­cji pli­ku httpd.conf, nie­ustan­nie ser­wer wyrzu­cał mi nastę­pu­ją­cy błąd:

Cannot load C:/php/php5apache2.dll into server:Nie można odnaleĹşć określonego modułu.

Spraw­dzi­łem wszyst­kie ścież­ki, nauczy­łem się na pamięć pli­ków install.txt apa­che­’a i php’a i cią­gle nic. W inter­ne­cie też jakoś cicho na ten temat. Ale w koń­cu sie uda­ło – oka­za­ło się, że w naj­bar­dziej aktu­al­nej (ofi­cjal­nie) dys­try­bu­cji PHP (down­lo­ad na php.net) bra­ku­je pli­ku dla Apa­che 2.2 (musi byc inny niż dla 2.0, nie ma o tym wzmian­ki w doku­men­ta­cji insta­la­cji). Zamiast php5apache2.dll potrzeb­ny jest php5apache2_2.dll (i odpo­wied­nio do tego pli­ku musi się odno­sić wpis w kon­fi­gu­ra­cji Apa­che). Wer­sja PHP z bra­ku­ją­cym pli­kiem jest dostęp­na na stro­nie PHP Snap­shots.

Kategorie
różne

Wirtualna rzeczywistośc i totalny odlot

Może tytuł brzmi jak zapo­wie­dĹş fil­mu o hake­rach i ćpu­nach, ale będzie o czymś innym. Pewien wyna­laz­ca z Kana­dy posta­no­wił zaista­lo­wać w zdal­nie ste­ro­wa­nym samo­lo­cie kame­rę prze­ka­zu­ją­ca na żywo obraz do ste­ru­ją­ce­go. Kamer­ka jest sprzę­żo­na z gogla­mi VR, dzię­ki zamon­to­wa­ne­mu żyro­kom­pa­so­wi reagu­je dokład­nie na każ­dy ruch gło­wy. Efekt? Powalający!!!
Zresz­tą obej­rzyj­cie sami jego fil­my na Google Video. Nie­sa­mo­wi­ty efekt, chy­ba zacznę zbie­rać na taką zabaw­kę, zawsze to tro­chę tań­sze niż praw­dzi­wy samo­lot. Tyl­ko nie wiem czy to jesz­cze Wir­tu­al­na czy już Rzeczywistość?

Kategorie
na szlaku różne

Blogowanie dla podróżników

Wśród rosną­cych jak grzy­by po desz­czu ser­wi­sów „łeb-dwa-zero” 😉 poja­wi­ła się pozy­cja, któ­ra napraw­dę mnie zacie­ka­wi­ła. Ser­wis geoblog.pl to nie­Ĺşle zapo­wia­da­ją­ce się Ĺşró­dło podróż­ni­czych opo­wie­ści. Miej­sce na wła­sny blog, Googlo­wa map­ka z auto­ma­tycz­nym zazna­cza­niem tra­sy, wła­sne gale­rie fotek itp. two­rzą bar­dzo cie­ka­wą pro­po­zy­cje dla wszyst­kich chcą­cych podzie­lić się z inny­mi wra­że­nia­mi z podró­ży bez potrze­by two­rze­nia wła­sne stron­ki www. Gdy­by nie to, że mam swój wła­sny kąt na opo­wie­ści, został­bym chy­ba ich sta­łym gościem.

Kategorie
różne

nowa stronka w rodzinie

Zapra­szam wszyst­kich na nową stro­nę mojej żony, Ani. Stron­ka jest co praw­da moc­no ukie­run­ko­wa­na tema­tycz­nie, ale myślę że zer­k­nąć war­to. Mate­ria­ły poświę­co­ne są pra­cy i hob­by Ani, czy­li tera­pii dzie­ci wspo­ma­ga­nej udzia­łem zwie­rząt (na razie głów­nie o del­fi­nach ze wzglę­du na doświad­cze­nie zawo­do­we, ale wkrót­ce zosta­ną posze­rzo­ne o tera­pie z udzia­łem innych stwo­rów 😉 ). Zapra­szam do zapo­zna­nia się z tera­pią dzie­ci.

Kategorie
różne

praca webdesigner’a

Sie­dzę nad kolej­ną stro­ną, klnę na czym świat stoi na IE i prze­dzie­ram się przez nowe biblio­te­ki JS… Ktoś to faj­nie przed­sta­wił na wykre­sie, zobacz­cie.

Kategorie
różne

Ciężki żywot animatora…

Jak komuś się wyda­je, że pro­jekt we fla­shu to pest­ka, niech obej­rzy zma­ga­nia z ani­ma­cją na stro­nie abum.com

Kategorie
różne

Największy na świecie błąd Windows

Jako wiel­ki ama­tor wychwy­ty­wa­nia wpa­dek Micro­so­ftu (cho­ciaż wbrew pozo­rom cał­kiem lubię ten nie­sław­ny Win­dows…) nie mogę się oprzeć poku­sie wrzu­ce­nia tu lin­ku do doku­men­ta­cji foto­gra­ficz­nej naj­więk­sze­go na świe­cie (bar­dzo dosłow­nie) błę­du Win­dows. Zda­rzy­ło się to, podob­no, na Times Squ­are w NYC, musia­ło wyglą­dać ciekawie…

Nius na pod­sta­wie infor­ma­cji z Dzien­ni­ka Inter­nau­tów.

Kategorie
różne

Ważna poprawka do Firefox’a

Na chwi­lę odcho­dzę od rela­cji z Kana­dy do bar­dziej pro­za­icz­nych wyda­rzeń – od dwóch dni (wiem, to daw­no ale infor­ma­cje od Ani mia­ły pierw­szeń­stwo) dostęp­na jest popraw­ka do Fire­fo­x’a, w wer­sji 1.5.0.1. Zawie­ra 8 dość istot­nych łatek doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa. War­to uak­tu­al­nić. Do pobra­nia na stro­nie Mozil­li.

Kategorie
różne

Thunderbird 1.5 już dostępny

Dzi­siaj, tj w czwar­tek uka­za­ła się nowa wer­sja pro­gra­mu pocz­to­we­go Mozil­li – Thun­der­bird 1.5. Wśród naj­waż­niej­szych nowo­ści na pew­no trze­ba wymie­nić ulep­szo­ną pro­ce­du­rę uak­tu­al­nień (w tle), popra­wio­ny odbiór wia­do­mo­ści na kana­le RSS i publi­ka­cji dĹşwię­ko­wych (new­sy jako e‑maile), lep­szą ochro­nę przed spa­mem (oby…) i parę innych dro­bia­zgów. Jestem w trak­cie testo­wa­nia (jak na razie prze­sta­ła mi dzia­łać jed­na wtycz­ka – „mini­mi­ze to tray”),więc nie mogę napi­sać nic ponad to co prze­czy­ta­łem. Ĺšró­dło: Infor­ma­tion­We­ek

Kategorie
różne

BIG CYC i wolność słowa

beret

Nie chcia­łem na łamach tego blo­ga poru­szać kwe­stii poli­tycz­nych, ale tym razem nagnę lek­ko swo­ją regu­łę. Jest to nie­ja­ko zwią­za­ne z coraz więk­szą obec­no­ścią w świe­cie poli­ty­ki pew­nych, dość nie­po­ko­ją­cych, nurtów.