Kategorie
różne

Domowe sieci Wi-Fi

Oto kil­ka rad doty­czą­cych budo­wy i popra­wy jako­ści sygna­łu domo­wej sie­ci Wi-Fi (na pod­sta­wie New York Times). Arty­kuł skie­ro­wa­ny jest raczej do miesz­kań­ców dużych domów (w koń­cu to USA), ale prze­cięt­ne­mu miesz­kań­co­wi pol­skich blo­ków z pły­ty też może to być przydatne. 

Kategorie
różne

Google bez tajemnic, czyli jak szukać żeby znaleźć

Każ­dy z nas zna Google, ale czy wszy­scy wie­my jak go uży­wać? Dla tych, któ­rzy chcie­li­by nie­co upro­ścić sobie szu­ka­nie igły w sto­gu sia­na pole­cam arty­kuł Google MyWay – How to search Google effi­cien­tly.