Kategorie
różne

Stwory światła i ciemności

Od dłuż­sze­go cza­su moje jedy­ne lek­tu­ry to elek­tro­nicz­ne publi­ka­cje o stro­nach, inter­ne­cie itp. Tak moc­no wcią­gną­łem się w pra­cę, że na czy­ta­nie cze­goś luĹşniej­sze­go jakoś nie star­czy­ło czasu.

Jed­nak ostat­nio przez przy­pa­dek tra­fi­łem na pół­ce na sta­rą (napraw­dę sta­rą, kupi­łem ją na jakiejś wyprze­da­ży za 1zł) książ­kę fan­ta­stycz­ną, któ­rej nigdy nie mia­łem oka­zji dokoń­czyć (a może raczej wyjść poza pierw­szy roz­dział). Tym razem usia­dłem do niej z sil­nym posta­no­wie­niem doczy­ta­nia do koń­ca, bez wzglę­du na okoliczności. 

Kategorie
różne

Porządki na półce

W ramach ogól­ne­go remon­tu w domu, solid­ne­mu prze­glą­do­wi pod­da­ny został domo­wy zestaw ksią­żek. Razem z cie­ka­wy­mi, zapo­mnia­ny­mi książ­ka­mi zna­la­zła się też tona śmie­ci, któ­rych nikt nie prze­czy­ta. chy­ba że za karę…

Ale zna­la­zło się też parę cał­kiem cie­ka­wych ksią­żek (oczy­wi­ście wg mnie) w podwój­nych egzem­pla­rzach. Wszyst­kie w nie­złym sta­nie. Nie chce mi się ich wysta­wiać na Alle­gro, za to umiesz­czam je tutaj, jeśli ktoś chciał­by coś z tego zesta­wu niech da mi znać, rzu­ci co łaska i kni­ga jest jego…

A oto co mam:

slownikniemieckopolski.jpg

siostrzeniecczarodzieja.jpg poliglociiuczeni.jpg robinhood.jpg wyspaskarbow.jpg
  1. Pod­ręcz­ny słow­nik nie­miec­ko-pol­ski, Pań­stwo­we Wydaw­nic­two Wie­dza Powszech­na 1984, ok 60000 wyra­zów i zwro­tów frazeologicznych
  2. Sistrze­niec Cza­ro­dzie­ja, C.S. Lewis, 1988, kla­sy­ka, chy­ba niko­mu nie trze­ba przedstawiać…
  3. Poli­glo­ci i Ucze­ni, W.P. Ciem­kow­ski, 1987, histo­ria pisma, z pogra­ni­cza języ­ko­znaw­stwa i kultury
  4. Robin Hood, Tade­usz Kra­szew­ski, 1987, chy­ba wszy­scy wie­dzą co to…
  5. Wyspa Skar­bów, R.L. Ste­ven­son, 1988, czy jest ktoś kto tego nie czytał?