Kategorie
łódka

Żagle

Moje raj­do­wa­nie osła­bło nie­co w tym roku (Snow­Dog Stu­dio ma swo­je wyma­ga­nia…), ale nad­cho­dzi już powo­li czas na kolej­ne woja­że, cho­ciaż w nie­co innym kli­ma­cie. Już nie­dłu­go ruszam po raz kolej­ny dołą­czyć do teamu Bet­ter Than…, tym razem w Europie. 

Kategorie
łódka

„November Rain” czyli dlaczego tu tak mokro?

No i nad­szedł czas żeby napi­sać coś o miej­scu gdzie teraz jestem. Sie­dzę tu w koń­cu już parę dni. Naj­le­piej, jak to się zazwy­czaj robi, zacznę od początku. 

Kategorie
łódka

Floryda – finisz

after storm

Po nocy i poło­wie dnia odpo­czyn­ku opu­ści­li­śmy Beau­fort (nie­ste­ty nie zdą­ży­łem się dowie­dzieć jaki zwią­zek ma nazwa tego mia­stecz­ka ze słyn­ną mor­ską ska­lą wia­tru). Pra­wie wszyst­kie szko­dy pona­pra­wia­ne, rze­czy i łód­ka wysu­szo­ne, a pomyśl­na (znów) pro­gno­za pogo­dy pro­wa­dzi nas w dro­gę. Było dużo zim­niej niż na począt­ku podró­ży, mimo że posu­nę­li­śmy się już spo­ry kawa­łek na południe. 
Kategorie
łódka

Sztorm

Led­wo upły­nę­li­śmy nie­ca­łe dwa dni, a już burza zagna­ła nas do por­tu w Beau­fort w Pn. Karo­li­nie. Ale nie mogę powie­dzieć żeby zało­ga z tego powo­du zbyt­nio narze­ka­ła. Ostat­nia doba ostro dała nam się we zna­ki. Wiatr „w nos” ok 30 węzłów (pory­wy do 40) i spo­re fale nie uprzy­jem­nia­ły dro­gi. Nie oby­ło się jak zwy­kle bez noc­nych przy­gód – splą­ta­ne szo­ty od genuy, wal­ka z gro­tem, któ­ry za cho­le­rę nie dawał się ani zre­fo­wać ani zrzu­cić, a w koń­cu gonie­nie po zale­wa­nym wodą pokła­dzie kani­strów z diesel’em. Ja cie­szę się podwój­nie: fale w połą­cze­niu ze świe­żym aro­ma­tem pali­wa wywo­ła­ły u mnie lek­ką „nie­straw­ność” ;), tak więc na lądzie, po raz pierw­szy od doby coś zja­dłem (cia­stecz­ka ale zawsze). Dodat­ko­wy miły akcent przy wej­ściu do por­tu (pomi­ja­jąc kil­ka­krot­ne łado­wa­nie się na mie­li­znę z powo­du ciem­no­ści i bra­ku dokład­nej mapy tego miej­sca) to towa­rzy­stwo kil­ku del­fi­nów chla­pią­cych się na falach metr od bur­ty (Ania, coś dla cie­bie 🙂 ).
To tyle na dzi­siaj, czas spać. Jutro rano , jeśli pogo­da pozwo­li, rusza­my dalej.

Kategorie
łódka

Back to USA

Dzis w nocy rusza­my w dro­ge. Pogo­da swiet­na, wiatr ok10 wezlow, NW powi­nien nas doniesc do celu cal­kiem spraw­nie. Zoba­czy­my jutro po polud­niu, kie­dy wyply­nie­my z zato­ki na otwar­ty oce­an. Caly dzien pra­cy przy lod­ce zostal uwien­czo­ny suk­ce­sem – wszyst­ko dzia­la (przy­naj­mniej teraz) i jest goto­we do dro­gi. Pogo­da jak zwy­kle zasko­czy­la (pra­wie jak dro­go­wcow na zime), nie spo­dzie­wa­lem sie ze bedzie tak cie­plo. Lepiej, w kaz­dym razie tak, niz odwrot­nie. To tyle na dzis, pew­nie nastep­na oka­zje do napi­sa­nia cze­gos bede mial dopie­ro za tydzien, kie­dy doply­nie­my do celu. 

ps. pisze to na kom­pu­te­rze zna­jo­me­go, dla­te­go nie ma pol­skich znakow

Kategorie
łódka

„gdzie ta keja, gdzie jest ten port…”

Czas prze­le­ciał jak bły­ska­wi­ca i znów wyru­szam w podróż. Tym razem będzie to rejs z Anna­po­lis w sta­nie Mary­land do West Palm Beach, Flo­ry­da na Bet­ter Than…. Kie­dy, to zale­ży od pogo­dy, ale myślę że jakoś w przy­szłym tygo­dniu. Posta­ram się umiesz­czać na stron­ce fot­ki i parę słów z trasy.