Kategorie
różne

Czas iść spać

No wła­śnie, jest 5 rano, a ja cią­gle sie­dzę przed kom­pu­te­rem. Coś tu jest nie tak jak powin­no. Żeby to się cho­ciaż prze­kła­da­ło na raj­do­wy tre­ning wal­ki ze snem…

Tak dobrze to jed­nak nie ma, ale są tego jakieś efek­ty, przy­naj­mniej inter­ne­to­we. W każ­dym razie war­to się pochwa­lić. Pierw­szy to taki, że moja „skór­ka” do Word­Pres­sa oka­za­ła się cał­kiem popu­lar­na, do tego stop­nia, że jej ele­men­ty zosta­ły wyko­rzy­sta­ne do budo­wy witry­ny inter­ne­to­wej gaze­ty Szklar­skiej Porę­by (http://www.szklarska-gazeta.pl/). Miłe było też to, że mój blog został wymie­nio­ny we wpi­sie Top­Blog­ge­ra jako przy­kład dobre­go upo­rząd­ko­wa­nia tre­ści (ale to ład­nie zabrzmia­ło), w sumie nie jest trud­no porząd­ko­wać coś cze­go aż tak wie­le nie ma…

Ostat­nia rzecz war­ta wspo­mnie­nia, to licz­ba pobrań tłu­ma­cze­nia do WP 2.5 – już łącz­nie ponad 1000. Cał­kiem nie­zły wynik, a co naj­waż­niej­sze z tego co sły­szę wszy­scy lubią to tłu­ma­cze­nie. Aż war­to pracować.

Nawią­zu­jąc do tych hob­by­stycz­nych dzia­łań, dosze­dłem ostat­nio do wnio­sku, że nie lubię pobie­rać pie­nię­dzy za swo­ją robo­tę (!). Nie wiem dla­cze­go, ale dużo więk­szą satys­fak­cję spra­wia mi dłu­ba­nie w pro­jek­tach open sour­ce niż komer­cyj­nych, gdy­bym mógł to robił­bym już tyl­ko to. Pozo­sta­je, nie­ste­ty, dość poważ­na prze­szko­da w posta­ci koniecz­no­ści posia­da­nia jakichś środ­ków do życia, a jesz­cze nie wpa­dłem na to jak zara­biać nie bio­rąc za pra­cę pieniędzy.

To tyle pisa­nia nad ranem (chy­ba i tak powyż­sze prze­my­śle­nia są zro­zu­mia­łe tyl­ko dla mnie), idę spać bo za ok 3–4 godzi­ny muszę wsta­wać, jak ja tego nie lubię…

ps. gdy­by ktoś miał kie­dyś ocho­tę na hosting na ser­we­rach AZ.PL to niech się dobrze zasta­no­wi, dzi­siaj przez pół dnia częśc moich stron wita­ła mnie „miłym” komu­ni­ka­tem o błę­dzie, a sup­port AZ oczy­wi­ście mil­czy jak zaklę­ty, o odbie­ra­niu tele­fo­nów nawet nie wspo­mi­na­jąc, i to nie pierw­szy raz, eh…

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.2

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych nową wer­sją moje­go tłu­ma­cze­nia, odsy­łam na moją bar­dziej „tech­nicz­ną” stro­nę. W ten spo­sób osta­tecz­nie roz­dzie­lam blo­go­wa­nie pry­wat­no-podróż­ni­cze od zawo­do­wo-kom­pu­te­ro­we­go. Tyl­ko w ten spo­sób mogę pisąc to co chcę i nie zanu­dzać żad­nej gru­py czytelników.

Tym samym zamkną­łem dys­ku­sje doty­czą­ce wer­sji 2.1 i zachę­cam do komen­to­wa­nia wer­sji 2.2 na nowej stronie.

W mię­dzy­cza­sie zaszło spo­ro zmian, przez co tłu­ma­cze­nia WP wró­ci­ły na tę stro­nę. W spra­wie archi­wal­nych tłu­ma­czeń pro­szę o maile, posta­ram sie je dosłać.

  • [download#7]
Kategorie
różne

i18n w CakePHP 1.2

Na jakiś czas zapo­mnia­łem o przy­go­dach i podró­żach (patrz tytuł blo­ga) i sku­piam się na inter­ne­cie. Idzie jak tako, to chy­ba wła­śnie przez to, że poświę­cam temu za dużo cza­su. Tym razem pro­ble­mem nr 1 sta­ło się stwo­rze­nie wie­lo­ję­zycz­nej stro­ny w Cake­PHP. O ile sam fra­me­work uży­wam już przez jakiś czas to jest to pierw­sze podej­ście do umię­dzy­na­ro­do­wie­nia go.
Testo­wa wer­sja (alpha) cake­’a któ­rą uży­wam ma cał­kiem faj­nie zaim­ple­men­to­wa­ne i18nl10n, w każ­dym razie tak mi się do tej pory wyda­je. Szko­da tyl­ko, że do obsłu­gi wie­lo­ję­zycz­nej bazy danych (wpi­sy, kate­go­rie itp) potrzeb­na jest już zewnętrz­na biblio­te­ka (zaczy­nam test Translation2). To wszyst­ko po to, żeby wresz­cie uru­cho­mić moją fir­mo­wą stro­nę z praw­dzi­we­go zda­rze­nia. Mam nadzie­ję, że po zakoń­cze­niu tej moder­ni­za­cji, na jakiś czas skoń­czę grze­bać przy tej stronie.

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1.1 – dalszy ciąg poprawek

Jak słusz­nie zauwa­żył Pitreck, moje tłu­ma­cze­nie nie było kom­plet­ne. Nie do koń­ca rozu­miem dla­cze­go, ale pli­ki .pot ofi­cjal­nej wer­sji, te pobra­ne z repo­zy­to­rium wer­sji 2.1 i Ĺşró­dło (pli­ki php) nie są takie same! Tym razem, zgod­nie z suge­stią, uak­tu­al­ni­łem wszyst­ko z naj­now­sze­go pli­ku Ĺşró­dło­we­go. Z roz­pę­du popra­wi­łem tro­chę moich gra­ma­tycz­nych wyna­laz­ków i parę lite­ró­wek. Pli­ki na ser­we­rze są już uaktualnione. 

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1 – poprawka 2

Zna­lazł się kolej­ny błąd. Przy wsta­wia­niu lin­ku w edy­to­rze WYSIWYG tekst zatwier­dza­ją­cy powi­nien brzmieć: Wstaw zamiast Wstaw obra­zek. Pli­ki do pobra­nia są już uak­tu­al­nio­ne. Tepe, dzię­ki za wska­za­nie błędu.

Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.1 – poprawka

Zna­la­złem drob­ny błąd w moim tłu­ma­cze­niu. Przy auto­za­pi­sie brud­no­pi­su powin­no być : zapi­sa­ny o godz. zamiast zapi­sa­ny jako. Pli­ki do pobra­nia są już popra­wio­ne. Jeśli ktoś znaj­dzie kolej­ne błę­dy pro­szę o infor­ma­cję, natych­miast poprawię.

Kategorie
wordpress

[lang_pl]Polska wersja językowa dla WordPress 2.1[/lang_pl][lang_en]Polish language files for WordPress 2.1[/lang_en]

[lang_pl]WordPress 2.1 już na dobre zago­ścił na wie­lu ser­we­rach, a za tłu­ma­cze­nie jakoś nikt się nie chciał wsiąć. Z racji , że pil­nie potrze­bo­wa­łem pol­ską wer­sję do nowe­go pro­jek­tu opar­te­go na WP, sam się za to zabra­łem… Dwie noc­ki padły ale pli­ki są goto­we do pobra­nia. Dostęp­ne w kodo­wa­niu UTF‑8 , jeśli ktoś ma w ISO to niech napi­sze w komen­ta­rzach. i ISO-8859–2. Nie ręczę za to, że tłu­ma­cze­nia są ide­al­ne – nie jestem zawo­do­wym tłu­ma­czem, noc­na pra­ca też nie poma­ga – sta­ra­łem się jak mogłem. 

Kategorie
różne

Oxygen OpenOffice Pro

Wła­śnie uda­ło mi się zak­tu­ali­zo­wać mój ulu­bio­ny pakiet Ope­nOf­fi­ce do wer­sji 2.0.4 i nie­ja­ko przy oka­zji wpa­dłem na cie­ka­wą edy­cję jego naj­now­szej wer­sji. Oxy­gen Offi­ce Prof­fe­sio­nal to niby to samo, ale za to z kil­ko­ma faj­ny­mi pre­zen­ta­mi – kil­ka ton kli­par­tów i dar­mo­wych zdjęć oraz spo­ro (90) napraw­dę nie­złych czcio­nek (z pol­ski­mi zna­ka­mi!!). Podob­no ma jesz­cze zin­te­gro­wa­ną obsłu­gę Wiki­pe­dii, tego nie­ste­ty jesz­cze nie mia­łem oka­zji spróbować.

Kategorie
różne

Kalendarz w Mozilla Thunderbird

Już daw­no temu prze­nio­słem się z pro­gra­mu pocz­to­we­go Micro­so­ftu na dar­mo­we­go Thun­der­bir­da. Po pierw­sze lubię sof spod zna­ku Mozil­li, po dru­gie bar­dzo podo­ba mi się idea roz­sze­rzen, dają­cych ogrom­ną swo­bo­dę w kon­fi­gu­ro­wa­niu pro­gra­mu. Niste­ty przez dłu­gi czas nie mogłam docze­kać się żad­nej wtycz­ki dają­cej moż­li­wo­ści podob­ne do naj­bar­dziej zna­ne­go, „outlo­oko­we­go”, kalen­da­rza. I wresz­cie się to zmie­nia. Dzię­ki wtycz­ce Ligt­ning, moż­li­wa jest peł­na inte­gra­cja kalen­da­rza Mozil­la Sun­bird w moim uko­cha­nym Thun­der­bir­dzie!! Jest to dopie­ro wer­sja 0.3, cią­gle w fazie roz­wo­jo­wej, ale jak dla mnie ma już więk­szość nie­zbęd­nych funk­cji. Na temat dzia­ła­nia i błę­dów nie mogę się za bar­dzo wypo­wia­dać ponie­waż dopie­ro dzi­siaj ją zain­sta­lo­wa­łem. Myślę jed­nak, że się nie zawiodę…

Kategorie
różne

Ważna poprawka do Firefox’a

Na chwi­lę odcho­dzę od rela­cji z Kana­dy do bar­dziej pro­za­icz­nych wyda­rzeń – od dwóch dni (wiem, to daw­no ale infor­ma­cje od Ani mia­ły pierw­szeń­stwo) dostęp­na jest popraw­ka do Fire­fo­x’a, w wer­sji 1.5.0.1. Zawie­ra 8 dość istot­nych łatek doty­czą­cych bez­pie­czeń­stwa. War­to uak­tu­al­nić. Do pobra­nia na stro­nie Mozil­li.