Kategorie
podróże

Zdjęcia z Majorki

No wła­śnie, zdjęć z Major­ki raczej nie będzie. Uto­pi­łem kame­rę apa­rat foto­gra­ficz­ny. Co za cho­ler­ny pech. Ale spró­bu­ję coś napi­sać… Tyl­ko nie wiem kiedy.