Kategorie
różne

Najlepsze fotki „w akcji”

Wygrze­ba­ne w sie­ci: zwy­cięz­cy kon­kur­su Natio­nal Geo­gra­phic Adven­tu­re na naj­lep­sze przy­go­do­we fot­ki. Dobre… Kay­ak sur­fing jest dla mnie the best.

Kategorie
podróże

Perth

Na razie wszyst­ko ukła­da się nie­Ĺşle. Dzię­ki pomo­cy polo­nii austra­lij­skiej, a dokład­nie o. Toma­sza Buja­kow­skie­go (pro­boszcz pol­skiej para­fii, a oprócz tego zało­ży­ciel polo­nij­ne­go teatru, podróż­nik i poszu­ki­wacz przy­gód), nie musie­li­śmy mar­twić się o noc­le­gi i trans­port w Perth. Oprócz tego stał się nie­oce­nio­nym Ĺşró­dlem infor­ma­cji o miej­scu naszych zawo­dów i oko­li­cy w któ­rej się znaj­du­je­my teraz (czy­li Perth i oko­li­ce). Dzię­ki wyciecz­ce, któ­rą nam zafun­do­wał, powsta­ły dzi­siaj doda­ne fot­ki. Nie ma ich za wie­le, ale są na nich KANGURY, a to naj­waż­niej­sze :smi­le:!!

To tyle na teraz, jest śro­dek nocy, a trze­ba jesz­cze ode­brać Piotr­ka z lot­ni­ska… Do usłyszenia.

Kategorie
podróże

„CP 1” – Heathrow

No i jakoś odpra­wi­łem ten kosz­mar­ny bagaż. Oczy­wi­ście bez nie­spo­dzia­nek się nie oby­ło – zamiast ocze­ki­wa­nej opła­ty za nad­ba­gaż, kaza­li mi zapła­cić 50 eura­ków za rower (naucz­ka na przy­szłość – zama­lo­wać wszyst­kie napi­sy na kar­to­nie ze sło­wem „bike”) i skon­fi­sko­wa­li rol­kę taśmy kle­ją­cej, tłu­ma­cząc to tym, że nie nale­ży wią­zać nią pilo­tów… Cie­ka­wost­ką jest to, że mia­łem dwie rol­ki a zabra­li tyl­ko jed­ną – czy­li mogę zwią­zać jed­ne­go, czy co? Z zemsty poda­li na pokła­dzie zapie­kan­kę z serem i grzy­ba­mi – stan­dard bud­ki ulicznej.

To tyle cie­ka­wo­stek z Heath­row, cie­ka­we czy w Sin­ga­pu­rze uda mi się połą­czyć z netem…

Kategorie
podróże

Jak spakować pół domu do jednego pudła

No wła­śnie jak?

Pró­bu­ję zna­le­Ĺşć odpo­wie­dĹş na to pyta­nie już od rana. Dzię­ki wspa­nia­łym prze­pi­som prze­wo­zo­wym linii Qan­tas mam nie­ma­ły pro­blem. W kla­sie eco­no­my dozwo­lo­na jest JEDNA sztu­ka baga­żu o masie nie prze­kra­cza­ją­cej 20kg (40 austra­lij­skich zie­lo­nych za każ­dy następ­ny kg)!! I jak się zmie­ścić w tym limi­cie ze sprzę­tem rajdowym??

Rze­czy cywil­ne poszły na pierw­szy ogień, nadal o wie­le za dużo. Buty na kajak? Będą musia­ły wystar­czyć san­da­ły. Ciu­chy, jest cie­pło bio­rę co nie­zbęd­ne. Jedze­nie? I tak więk­szo­ści nie wol­no wwo­zić do Kan­gu­rów więc nawet o tym nie myślę. Po raz pierw­szy zda­łem też sobie spra­wę jak cięż­ki jest mój rower (zawsze wyda­wa­ło mi się, że jest cał­kiem lek­ki), jak­by ważył 5kg to roz­ja­śni­ło­by to nie­co sytu­ację… Cho­ciaż i tak jest lżej­szy niż zwy­kle bo go wyszo­ro­wa­łem szczot­ką (swo­je „trzy gro­sze” doło­ży­ły tu prze­pi­sy eko­lo­gicz­ne – na sprzę­cie spor­to­wym nie może być śla­du zanie­czysz­czeń bio­lo­gicz­nych, zie­mi, bło­ta o kro­wich kupach nie wspo­mi­na­jąc). Mam tyl­ko ogrom­ną nadzie­ję, że sprzęt wspi­nacz­ko­wy w baga­żu pod­ręcz­nym nie zosta­nie uzna­ny za coś nie­bez­piecz­ne­go; w przy­pły­wie despe­ra­cji roz­wa­żam też zało­że­nie pian­ki na sie­bie (w koń­cu to tyl­ko 3mm, jak pod­krę­cą kli­mę to będzie w samo­lo­cie w sam raz :mrgre­en:). Idę spać zanim zwa­riu­ję do resz­ty, może do rana wpad­nie mi do gło­wy jakiś cudow­ny prze­pis na pakowanie…

Kategorie
na szlaku podróże

Chatka Górzystów

DSC09330

No i po raz kolej­ny uda­ło nam się wyrwać na week­end z mia­sta. Tym razem posta­no­wi­li­śmy powtó­rzyć Syl­we­stra (no, pra­wie powtó­rzyć) i poje­chać znów do Jaku­szyc. Plan: wyjad sobo­ta rano 
Kategorie
podróże

Biegówki w Jakuszycach

jakuszyce 01

Krót­ki wypad w Kar­ko­no­sze Góry Izer­skie na bie­gów­ki, zakoń­czył się peł­nym suk­ce­sem. Po raz kolej­ny oka­za­ło się, że napraw­dę da się jechać na syl­we­stra w pol­skie góry i jed­no­cze­śnie być z dala od dzi­kie­go tłu­mu dziel­nych „nar­cia­rzy” sie­ją­cych postrach na sto­kach i ulicach… 

Kategorie
na szlaku podróże

W górach bezpiecznie z GOPR’em

Na stro­nie GOPR poja­wił się nowy zestaw szko­leń pt. Zimą w górach bez­piecz­nie. Jest to kon­ty­nu­acja szko­le­nia doty­czą­ce­go zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa w górach, roz­po­czę­te­go w maju 2004. Bar­dzo cie­ka­wie poka­za­ne są abso­lut­ne pod­sta­wy zacho­wa­nia w górach i nie tyl­ko, od pod­staw pierw­szej pomo­cy, przez przy­go­to­wa­nie sie­bie i sprzę­tu, aż po sytu­acje awa­ryj­ne. Jestem wiel­kim zwo­len­ni­kiem tego typu kur­sów – nie tyle uczą co w przy­stęp­ny spo­sób uświa­da­mia­ją zagro­że­nia zwią­za­ne z tury­sty­ką gór­ską i zachę­ca­ją do dal­szej nauki. Polecam.

Kategorie
na szlaku różne

Zwycięzcy 35 dorocznego konkursu „National Wildlife”

Kil­ka świet­nych foto­gra­fii dzi­kiej przy­ro­dy w maga­zy­nie Natio­nal Wil­dli­fe. Za infor­ma­cję dzię­ki dla miasik.net.
Kategorie
podróże

Skype w samolocie

Sie­dząc na pokła­dzie samo­lo­tu Del­ty (na któ­ry zresz­tą spó­Ĺşni­łem się 20 minut, ale to już zupeł­nie inna histo­ria… ) wpa­dła mi w ręce gaze­ta „USA Today”. Zna­la­złem tam cie­ka­wy, moż­na powie­dzieć dość aktu­al­ny, arty­kuł na temat dostę­pu do sie­ci w podró­ży. Sze­ro­ko­pa­smo­wy inter­net jest już dostęp­ny w samo­lo­tach kil­ku linii lot­ni­czych (SAS, Lufthan­sa, El Al) za nie­zbyt dużą opła­tą (ok $30), taka sytu­acja otwie­ra mnó­stwo nowych moż­li­wo­ści ale powo­du­je też tro­chę problemów. 

Kategorie
podróże

Ostatnie dni w West Palm Beach

Mój pobyt na Flo­ry­dzie dobie­ga koń­ca, czas wra­cać do nor­mal­ne­go świa­ta (to zna­czy z „nor­mal­nym” dostę­pem do inter­ne­tu :)). Mam spo­ro fotek, któ­re chciał­bym dodać na stro­nie, ale jak to pecho­wo się zdarza