Kategorie
podróże

West Palm Beach by Night

Do gale­rii tra­fi­ła por­cja fotek z wie­czor­nej wyciecz­ki po „down­town” West Palm Beach. Zapraszam.wpb2

Kategorie
łódka

„November Rain” czyli dlaczego tu tak mokro?

No i nad­szedł czas żeby napi­sać coś o miej­scu gdzie teraz jestem. Sie­dzę tu w koń­cu już parę dni. Naj­le­piej, jak to się zazwy­czaj robi, zacznę od początku. 

Kategorie
łódka

„gdzie ta keja, gdzie jest ten port…”

Czas prze­le­ciał jak bły­ska­wi­ca i znów wyru­szam w podróż. Tym razem będzie to rejs z Anna­po­lis w sta­nie Mary­land do West Palm Beach, Flo­ry­da na Bet­ter Than…. Kie­dy, to zale­ży od pogo­dy, ale myślę że jakoś w przy­szłym tygo­dniu. Posta­ram się umiesz­czać na stron­ce fot­ki i parę słów z trasy.

Kategorie
kajak na szlaku

Turystyka wodna w Wielkopolsce

Tra­sa wod­na po Wiel­ko­pol­sce - bar­dzo cie­ka­wy pomysł, cie­ka­we czy się uda…