Kategorie
podróże

Dni Polarne w Poznaniu

W związ­ku z trwa­ją­cym Rokiem Polar­nym, na poznań­skim uni­wer­ku odbę­dą się Dni Polar­ne. Tak piszą o nich organizatorzy:

Dni Polar­ne to cykl spo­tkań, któ­re potrwa­ją od 21 stycz­nia aż do 11 mar­ca 2008 roku. Dowiesz się wie­lu inte­re­su­ją­cych fak­tów zwią­za­nych z krań­ca­mi naszej Zie­mi, poznasz poznań­skich polar­ni­ków i zapo­znasz się pro­fi­lem badań przez nich prowadzonych.

O ile Dni Tury­sty­ki nie były jakoś szcze­gól­nie rewe­la­cyj­ne, to w tym przy­pad­ku, dzię­ki bar­dziej zawę­żo­ne­mu tema­to­wi, może być cie­ka­wie. Trud­no żeby na polar­nych spo­tka­niach zabra­kło Śšnieżnego Psa ;)