Kategorie
wordpress

Polska wersja językowa dla WordPress 2.3

Mimo wcze­śniej­szych zapew­nień o kon­ty­nu­acji tłu­ma­czeń na mojej fir­mo­wej stro­nie, pod­ją­łem decy­zję o kon­ty­nu­acji tego pro­jek­tu na tym blo­gu. W koń­cu jest to moje hobby…

W każ­dym razie tłu­ma­cze­nie (bez kil­ku mało uży­wa­nych strin­gów, któ­re zak­tu­ali­zu­ję nie­dłu­go) jest już dostęp­ne na spe­cjal­nej stro­nie – tłu­ma­cze­nie wer­sji 2.3. Jak zwy­kle komen­ta­rze mile widziane.