Kategorie
rajdy

ARCup w Czechach

Super zawo­dy, Cze­si to jak zwy­kle dobre i tanie piwo oraz bar­dzo spor­to­wy naród. Chcia­łem napi­sać coś wię­cej, ale zna­la­złem w necie rysu­nek, któ­ry naj­le­piej poka­zu­je moje doko­na­nia na rowe­ro­wych odcin­kach raj­du. Więc nie ma już o czym pisać.