Kategorie
nurkowanie

Szukając samolotu

Korzy­sta­jąc z sobot­nie­go odpo­czyn­ku wybra­li­śmy się do Powi­dza dać nura z Seb­kiem. dla odmia­ny zamiast moczyć się w pobli­żu Pała­cy­ku w Gie­war­to­wie, poje­cha­li­śmy na dru­gą stro­nę, do Kose­wa, na wra­czek samo­lo­tu. Przy oka­zji zabra­li­śmy poskle­ja­ny kajak Wiesz­czy­ka, żeby nie nudzić się po nurkowaniu.