Kategorie
rajdy

Szybkie spojrzenie na Idaho

the raid

Do star­tu coraz bli­żej, tym­cza­sem na check­po­int­Ze­ro poja­wił się arty­kuł przy­bli­ża­ją­cy nie­co miej­sce raj­du. Dużo roz­pły­wa­nia się nad uro­ka­mi kra­jo­bra­zu (czyż­by znów jed­nym ze spon­so­rów był lokal­na Izba Tury­sty­ki?), nie za wie­le kon­kre­tów, za wyjąt­kiem dwóch – będzie górzy­ście i „wod­ni­ście” (autor wie­le razy pod­kre­śla rolę „whi­te­wa­ter” w regio­nal­nej tury­sty­ce, od II do VI+). Jak jest napraw­dę, dowie­my się już wkrót­ce od naszych napie­ra­czy.

Kategorie
różne

Najlepsze fotki „w akcji”

Wygrze­ba­ne w sie­ci: zwy­cięz­cy kon­kur­su Natio­nal Geo­gra­phic Adven­tu­re na naj­lep­sze przy­go­do­we fot­ki. Dobre… Kay­ak sur­fing jest dla mnie the best.

Kategorie
po godzinach

Lodowy off-road

Już mia­łem zabie­rać się za spra­woz­da­nie z wystę­pu na Berg­so­nie, kie­dy dzi­siaj poja­wił się aktu­al­niej­szy temat. Krót­ka off-road’o­wa wyciecz­ka na pod­po­znań­skie Bie­dru­sko zaowo­co­wa­ła kil­ko­ma faj­ny­mi fot­ka­mi, paro­ma stra­ta­mi i dużą ilo­ścią zaba­wy :mrgre­en:. Jaki morał z tej wyciecz­ki? Fabrycz­ny wózek trze­ba jed­nak tro­chę pozmie­niać przed wyjaz­dem w teren, nawet jeśli to Land Rover…

Kategorie
różne

Śšlub, cz. II

26060021

No i mamy nowy rok… Dużo się dzia­ło przez ostat­nie parę dni, ale naresz­cie mam tro­chę cza­su żeby coś napi­sać na stronę.

Zamie­sza­nie było spo­re, same świę­ta to zazwy­czaj bała­gan, nasz ślub tyl­ko pogłę­bił ten cha­os. Na szczę­ście wszyst­ko odby­ło się spraw­nie i 28 grud­nia, o godzi­nie 15.30 zosta­li­śmy ofi­cjal­ną mło­dą parą :mrgre­en:. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za życze­nia, pre­zen­ty i górę kar­my dla bez­dom­nych zwie­rząt (dokład­nie 145kg, dzi­siaj ode­brał ją wóz ze schro­ni­ska). Nawet pogo­da spra­wi­ła nam pre­zent, sypią­cy przez całą noc śnieg zapew­nił wyma­rzo­ną scenerię.

Zaraz po drob­nej imprez­ce (za świet­ne jedze­nie dzię­ki Sza­fo­nie­rze z Pusz­czy­ko­wa, pole­cam wszyst­kim ich kuch­nię) szyb­kie pako­wa­nie i wyskok w góry na „tre­nin­go­we­go” syl­we­stra, ale o tym już następ­nym razem.

Kategorie
po godzinach

Rover’owy dzień

Kolej­ny dzień tre­nin­gu za nami. Rano żwa­wy rowe­rek po gór­kach, po połu­dniu rów­nie żwa­wy Land Rove­r’ek ;) po wer­te­pach. Ser­decz­ne dzię­ki dla Molie­go za wiel­ką pomoc przy tym ostat­nim. Naj­lep­sze szko­le­nie off-road jakie moż­na sobie wyobrazić!

Kategorie
rajdy

TRWC cz.1

The Raid World Championship

Nasz wyjazd opó­Ĺşnia się coraz bar­dziej (kło­po­ty ze sprzę­tem w W‑wie), jak na razie pra­wie o cały dzień od pla­no­wa­ne­go. Do star­tu nadal spo­ro cza­su, ale na akli­ma­ty­za­cję już wie­le nie zosta­nie. Alpy to jed­nak Alpy… Mam nadzie­ję, że pro­ble­my szyb­ko się roz­wią­żą i damy radę wyje­chać dziś w mia­rę wcześnie.

W mię­dzy­cza­sie zna­la­złem kolej­ne lin­ki, na któ­rych będzie moż­na (podob­no) śle­dzić wal­kę Spe­leo – wie­ści ze świa­ta AR na check­po­int­ZE­RO oraz daw­ka adre­na­li­ny na adrenalina.onet.pl.

Kategorie
rajdy

The Raid World Championship

The Raid World Championship

Wyjazd na TRWC zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Już we wto­rek rusza­my do Fran­cji wspie­rać dziel­ny pol­sko-ame­ry­kań­ski Spe­leo Salo­mon Explo­rer Adven­tu­re Racing Team. Razem z Anią i Dar­kiem Urba­no­wi­czem z „Prze­glą­du Spor­to­we­go” two­rzy­my wspar­cie głów­ne­go zespo­łu (sup­port team). Po naszym wspól­nym star­cie w eli­mi­na­cjach w Ore­go­nie, wiem, że eki­pa jest napraw­dę moc­na i może powal­czyć o dobre miej­sce (oczy­wi­ście z tak dobrym sup­por­tem mają jesz­cze wię­cej szans ;)).

Liczę na to, że rela­cja na żywo, a przy­naj­mniej w mia­rę aktu­al­na, dostęp­na będzie na stro­nie orga­ni­za­to­ra, napie­ra­j’u lub sle­ep­mon­ster­s’ach. A nawet jeśli nie, to po przy­je­Ĺşdzie, u mnie na pew­no poja­wi się parę fotek i słów o raj­dzie ocza­mi „zało­gi technicznej”.

Pol­ska (i czę­ścio­wo USA), do boju!!