Kategorie
rajdy

Wielkopolska Szybka Setka czyli szybka 165tka

W nocy z piąt­ku na sobo­tę w Sko­kach koło Pozna­nia odby­ły się cie­ka­we zawo­dy na orien­ta­cję pod nie­co mylą­cą nazwą Wiel­ko­pol­ska Szyb­ka Set­ka, 100km na tra­sie pie­szej i 150 na rowe­ro­wej (dla­te­go wła­śnie mylą­cą). Na tej pierw­szej limit cza­su wyno­sił 24h, na dru­giej 15.

W ramach tre­nin­gu i powro­tu do daw­nej for­my żeby nad­go­nić za teamem, któ­ry aktu­al­nie ści­ga się we Fran­cji, wystar­to­wa­łem w tra­sie rowe­ro­wej. Od począt­ku nie mia­łem zamia­ru spraw­dzać swo­ich umie­jęt­no­ści nawi­ga­cyj­nych (z któ­ry­mi to bywa róż­nie), więc pod­łą­czy­łem się do eki­py Dum Spi­ro Spe­ro w skła­dzie: Agniesz­ka Kro­pal, Piotr Weigt i Paweł Zie­lin­ski (z Remi­kiem na pokła­dzie wygra­li nie­daw­ny Rajd Adven­tu­ry) z dwo­ma solid­ny­mi nawigatorami.

Moje leni­stwo nawi­ga­cyj­ne sta­ra­łem się nad­ro­bić jak naj­le­piej pro­wa­dząc gdzie się da i ogól­nie team work się opła­cił, zaję­li­śmy pierw­sze miej­sce – sor­ry, Agniesz­ka zaję­ła pierw­sze, my w trój­kę dru­gie… Zro­bi­li­śmy ok 165km (wg moje­go licz­ni­ka), ze śred­nią 21,5 km/h. Tra­sa może nie była za bar­dzo górzy­sta, Suun­ciak poka­zał ok. 500m pod­jaz­dów, ale i tak cał­kiem cie­ka­wa jak na noc­ny wyścig.

Zawo­dy oku­pi­łem dość dużą licz­bą strat – dwie gumy (obie tyl­ne), urwa­ny licz­nik i przed­nia lamp­ka (zała­twi­łem to za jed­nym razem, opie­ra­jąc się na nich przy wywrot­ce w jakimś pia­chu) oraz zma­sa­kro­wa­na naj­wiek­sza przed­nia koron­ka. Do tej pory nie mam poję­cia w jaki spo­sób zła­ma­łem w niej jeden ząb i pogią­łem 3 kolejne…

HKS Hades jak zwy­kle poka­zał kla­sę orga­ni­zu­jąc cie­ka­we zawo­dy w cał­kiem faj­nym tere­nie (tym faj­niej­szym że tyl­ko 30km od moje­go domu). Dzię­ki orga­ni­za­to­rom i teamo­wi za świet­ną zaba­wę i wspól­ną wygraną.

Kategorie
rajdy

Kolejny dzień na Gwadelupie

No i mamy dal­szy ciąg (pierw­sza częśc post wcze­śniej) rela­cji z Gwadelupy:

Na Kara­ibach w tem­pe­ra­tu­rze powie­trza w dzień i w nocy wła­ści­wie nie ma róż­ni­cy – cały czas jest oko­ło 30 st. a wil­got­ność spra­wia, że czu­je­my się jak w sau­nie… Dru­ga noc raj­du IGWA zaczę­ła się od szyb­kie­go bie­gu nazwa­ne­go „polowaniem na igwę”, któ­ry pole­gał na zna­le­zie­niu na polu gol­fo­wym 30 wyra­zów potrzeb­nych do uło­że­nia pyta­nia. Bieg był o tyle spe­cy­ficz­ny, że choć odby­wał się gru­bo po zmro­ku, zaka­za­ne było uży­wa­nie świa­tła. Spe­leo Salo­mon po zna­le­zie­niu 22 wska­zó­wek zna­la­zło się w czo­łów­ce a po kolej­nym noc­nym orien­te­erin­gu (ukoń­czy­li go na 7 pozy­cji) wsko­czy­li do pierw­szej 20-tki.

Po kil­ku godzi­nach snu na pla­ży zawo­dy wresz­cie zaczę­ły przy­po­mi­nać rajd – dziś z same­go rana zespo­ły spę­dzi­ły 1,5 godzi­ny na coaste­rin­gu, czy­li bie­ga­niu wzdłuż wybrze­ża tro­chę po pla­żach, tro­chę po upal­nej i gęstej dżun­gli. Część zespo­łów, szcze­gól­nie miej­sco­wych , odnaj­dy­wa­nie punk­tów kon­tro­l­nych potrak­to­wa­ło z dużym dystan­sem, ale Spe­leo Salo­mon i (głów­nie) euro­pej­skie teamy potrak­to­wa­ły spra­wę poważ­nie – choć mapa nie zawsze była zbież­na z rze­czy­wi­sto­ścią, odna­le­Ĺşli wszyst­kie punk­ty. Po krót­kim odpo­czyn­ku (rajd tak został zor­ga­ni­zo­wa­ny, że po zakoń­cze­niu sek­cji, zespo­ły cze­ka­ją na sie­bie nawza­jem) i kolej­nym bie­gu po pla­ży Spe­leo Salo­mon jako trze­cie dotar­ło do zadań lino­wych: zjaz­du z kli­fu i poko­na­nia ostrych jak brzy­twa skał tuż nad strze­la­ją­cy­mi w powie­trze fala­mi. Kto nie lubił wody mógł poczuć się nieswojo.

Na zakoń­cze­nie orga­ni­za­to­rzy zafun­do­wa­li zawod­ni­kom kil­ku­ki­lo­me­tro­wy bieg (Spe­leo Salo­mon ukoń­czy­ło go na dru­giej pozy­cji) i pły­wa­nie na deskach sur­fin­go­wych na czas. Choć ta sek­cja nie poszła Kasi i Piotr­ko­wi naj­le­piej, to dzię­ki wyso­kim miej­scom w bie­gach, awan­so­wa­li na 9 pozy­cję. Na pro­wa­dze­nie wysu­nę­li się TSL Out­do­or przed Buff Swe­den i Tainos.

Jutro szy­ku­je się dzień pełen wra­żeń, gdyż oprócz wio­sło­wa­nia po oce­anie zawod­ni­cy praw­do­po­dob­nie zmie­rzą się ze spor­ta­mi motorowymi…

[slideshow=7]

Kur­czę, a pomy­śleć że mało bra­ko­wa­ło a bym tam był… Powo­dze­nia i pnij­cie się dalej w stawce!

Kategorie
rajdy

Speleo na Karaibach

Spe­leo Salo­mon w skła­dzie Piotr Kosma­la & Kasia Zając wylą­do­wa­li na Gwa­de­lu­pie, bio­rąc udział w dość nie­co­dzien­nych zawo­dach AR. Naj­le­piej rela­cjo­nu­je to pro­sto z Kara­ibów Moni­ka Stroj­ny, towa­rzy­szą­ca im reporterka:

Spe­leo Salo­mon znów się ści­ga – tym razem na Gwa­de­lu­pie. Kasia Zając i Piotr Kosma­la wystar­to­wa­li wczo­raj w Iles Guade­lo­upe Aven­tu­re, pię­cio­dnio­wym, nie­ty­po­wym raj­dzie. Wczo­raj­sze przed­sta­wie­nie zespo­łów zakoń­czy­ło się tyrol­ką z dachu budyn­ku w Point a Pitre na dru­ga stro­nę zato­ki. A dziś rywa­li­za­cja zaczę­ła się na dobre. Naj­pierw – orien­te­ering po mie­ście St. Fran­co­is, potem nur­ko­wa­nie, sur­fing I wind­sur­fing. Nie­ty­po­we to dys­cy­pli­ny jak na rajd ale orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li ze sztam­pą zerwać. Dla­te­go wpro­wa­dzo­no zagad­ki przy­rod­ni­cze, kul­tu­ral­ne I grę w gol­fa – zada­nia, któ­re sil­nym teamom przy­spo­rzy­ły spo­rych problemów… Spe­leo Salo­mon bie­ga­ja szyb­ko ale w kon­ku­ren­cjach nie raj­do­wych nie mie­li wie­le szczę­ścia. Kasia I Pio­trek licza na to, że gdy przyj­dzie czas na praw­dzi­we bie­gi gór­skie po oko­licz­nych wul­ka­nach I dżun­gli, odro­bią straty.

[slideshow=6]

Jak widać na fot­kach jest moc­no nie­ty­po­wo, ale jak naj­bar­dziej przyjemnie 🙂