Kategorie
różne

Harpagan 32

Ok. Będzie krót­ko i lako­nicz­nie bo cho­ciaż noc przed zawo­da­mi wypa­da­ło­ny się nie­co prze­spać. Jutro pod wie­czór star­tu­ję z Mar­kiem Ĺťe­brow­skim (namó­wi­łem go na zmia­nę pla­nów z Kali­skiej Set­ki) w bie­gu na orien­ta­cję Har­pa­gan. Bedzie dłu­uugo. 100km na pie­cho­tę to tro­chę jest, pew­nie zacznie mi sie nużyć już po 20, tak zwy­kle bywa 😉 No ale cze­go nie robi się dla przy­jem­no­ści jaką jest moż­li­wość prze­rwa­nia tego kato­wa­nia wła­snej oso­by :mrgre­en:.

Ost­ta­nie kil­ka dłu­go­dy­stan­so­wych zawo­dów minę­ło pod zna­kiem kło­po­tów żołąd­ko­wych, oby tym razem mnie ominęło.

Kategorie
rajdy

Mój pierwszy artykuł w Wikipedii

No i sta­lo się. Kolej­na bez­sen­na noc przed moni­to­rem zaowo­co­wa­ła czymś poży­tecz­nym. Wresz­cie wzią­łem się za prze­tłu­ma­cze­nie przy­naj­niej czę­ści defi­ni­cji raj­dów przy­go­do­wych z angiel­skie wer­sji Wiki­pe­dii na język pol­ski. Dzię­ki temu, hasło raj­dy przy­go­do­we nie stra­szy już pustą kart­ką. Nie­ste­ty nie dam rady czę­ściej brać się za to hasło, więc jeśli kto­kol­wiek czu­je się na siłach podo­pi­sy­wac coś do tego hasła, gorą­co zachę­cam!!! To my decy­du­je­my jakie infor­ma­cje znaj­du­ją się w Inter­ne­cie, wyko­rzy­staj­my to. Mam wiel­ką nadzie­ję, że zawod­ni­cy i sypa­ty­cy AR w Pol­sce nie zawio­dą i będa kon­ty­nu­ować to co zacząłem…

To był mój pierw­szy wpis w Wiki­pe­dii, co widać po spoj­rze­niu w histo­rię edy­cji arty­ku­łu (sor­ry, napraw­dę nie mia­łem sił na ćwi­cze­nia w brud­no­pi­sie), przy następ­nych powin­no pójść dużo spraw­niej. Strasz­nie podo­ba mi się idea współ­two­rze­nia infor­ma­cji, jak tyl­ko znaj­dę czas ruszam do dal­sze­go dzia­ła­nia w Wiki­pe­dii. A teraz spa­dam spać, bo mi się kla­wia­tu­ra zle­wa w jeden pasek przed ocza­mi (w koń­cu to już 3 rano)…

Kategorie
rajdy

Mountain Marathon, po finiszu

Ĺťe­by nie było za różo­wo, już od same­go począt­ku robi­li­śmy z Remi­kiem wszyst­ko żeby przy­pad­kiem nie zdą­żyć na start zawo­dów. Koniec koń­ców, nam nie wyszło i sta­nę­li­śmy na star­cie dość punk­tu­al­nie (mie­li­śmy nawet jakieś 5 minut zapa­su, ale za to nie mie­li­śmy poję­cia co było na odpra­wie tech­nicz­nej :mrgre­en:).

Kategorie
rajdy

Mountain Marathon Kłodzko

Oto i kolej­na imprez­ka ze staj­ni Paw­ła Fąfer­ka – Moun­ta­in Mara­thon w Kotli­nie Kłodz­kiej. Dla mnie tym cie­kaw­sza, bobiker.png

zamie­rzam tam wysta­ro­wać razem z Remi­kiem Nowa­kiem pod szyl­dem SPELEO SALOMON. Jak zwy­kle żeby nie było za pięk­nie zamiast solid­nie przy­tre­no­wać kon­dy­cję, tre­no­wa­łem for­mal­no­ści zwią­za­ne z fir­mą i remon­tem… Czy­li jak zwy­kle bedę szedł na limi­tach :(. Do tego docho­dzi pre­sja psy­chicz­na, w sobo­te wiel­kie otwar­cie cen­trum nur­ko­we­go long­di­ve, obie­ca­łem zro­bic sushi na tę oka­zję (patrz komen­tarz Seba­stia­na) i nawa­li­łem – jadę sie zno­wu zma­sa­kro­wać gdzieś w górach zamiast uczci­wie wykon­czyć się jakimś piw­kiem… Ale decy­zja już pod­ję­ta i teraz trze­ba walczyć.
Remik jest moc­no wyjeż­dżo­ny po star­tach w rowe­ro­wej jeĹşdzie na orien­ta­cję, waż­ne tyl­ko żebym miał jego koło w zasię­gu wzro­ku ;), o część bie­go­wą się za bar­dzo nie mar­twię, kon­tu­zje doku­cza­ja mi jak zwy­kle, więc nie ma się co nimi za bar­dzo przej­mo­wać. Mam tyl­ko wiel­ką nadzie­ję, że pogo­da dopi­sze, nie­na­wi­dzę desz­czu (szcze­gól­nie po ostat­nim star­cie w Bie­gu Rze­Ĺşni­ka). Po ostat­nim suk­ce­sie SPELEO na misio­stwach świa­ta w Kra­ju Syro­pu Klo­no­we­go war­to by było zawal­czyć na tych zawo­dach dla kon­ty­nu­acji tej nowo powsta­łej świec­kiej tra­dy­cji. Za dwa dni się oka­że co z tego wyjdzie.
Kategorie
rajdy

SPELEO SALOMON na 11 miejscu w TRWC 2006 !!

Po cięż­kiej wal­ce na osat­nim eta­pie (kaja­ki) SPELEO SALOMON zaję­ło 11 miej­sce w mistrzo­stwach świa­ta Adven­tu­re Racing The Raid World Cham­pion­ship. Wiel­kie GRATULACJE, to naj­lep­sze miej­sce na tak pre­sti­żo­wych zawo­dach, jakie w tej dys­cy­pli­nie zaję­li Pola­cy. Było NIESAMOWICIE bli­sko do pierw­szej dzie­siąt­ki, tak jak przwi­dy­wa­łem. Utrzy­mu­jąc taki pro­gres (nie­ukoń­czo­ne zawo­dy w 2004, 16 miej­sce rok temu, 11 teraz) za dwa, trzy lata mamy MISTRZOSTWO (w każ­dym razie ja głę­bo­ko w to wie­rzę). To tyle, cze­ka­my na rela­cję teamu po powro­cie do kraju.

Kategorie
rajdy

SPELEO napiera

Jak moż­na prze­czy­tać w świet­nej rela­cji Maie­ja Soko­łow­skie­go na napie­ra­ju Pola­cy (a dokład­nie Pola­ko-Ame­ry­ka­nie, ale ofi­cjal­nie to prze­ież PL) drą do przo­du jak sza­ta­ny. Oby tak dalej. Przed nimi na szczę­ście dłu­gi odpo­czy­nek mię­dzy sek­cja­mi, a po nich ruszą ze świe­rzy­mi siła­mi do boju… Trzy­mam kciu­ki przede wszyst­kim za to, żeby ich nie dopa­dły (odpu­kać…) żad­ne kon­tu­zje. Jak to się uda to szcze­rze wie­rzę w pierw­szą DZIESIĄTKĘ.

Kategorie
rajdy

Kolejne info dla kibiców SPELEO

Jak się wła­śnie dowie­dzia­łem, o naszym teamie na TRWC będzie moż­na dowia­dy­wać się już z kil­ku Ĺşró­deł: napieraj.pl (po pol­sku), sleepmonsters.comcheckpointzero.com (po angiel­sku), Euro­sport i z audy­cji Dar­ka Urba­no­wi­cza Out of Routi­ne w radiu PiN (pierw­sza audy­cja już w naj­bliż­szy czwartek).

Kategorie
rajdy

Bieg Rzeźnika 2006 zaliczony

Ponie­dzia­łek rano, cie­szę się, że nie pra­cu­ję jako listo­nosz… mój chód moc­no stra­cił na sprę­ży­sto­ści po sobot­niej prze­bież­ce 😉 . Uda­ło się jed­nak nie­żle – zro­bi­li­śmy dużo lep­szy czas niż zakładaliśmy.

Tak jak pisa­łem poprzed­nio, w Bie­gu Rzeż­ni­ka star­to­wa­li­śmy w dwu­oso­bo­wym skła­dzie z Mar­ci­nem „Wiesz­czy­kiem” jako Team Alpex. Jako, że żaden z nas nie uczest­ni­czył przed­tem w tak dłu­giej, stric­te bie­go­wej, impre­zie, zało­ży­li­śmy, że jeśli uda nam się poko­nać tra­sę w 14 godzin to będzie dobrze. 

Kategorie
rajdy

Bieg RzeĹşnika

Na ten wyjazd szy­ko­wa­łem się już od daw­na, w mię­dzy­cza­sie miał być jesz­cze start w Bie­li­ku, ale z róż­nych przy­czyn nie wypa­li­ło i tym bar­dziej zale­ży mi na tych Biesz­cza­dach. Dla tych, któ­rzy nie wie­dzą co to za zawo­dy pole­cam stro­nę orga­ni­za­to­ra. W skró­cie – 75km po Biesz­cza­dach (Komań­cza – Ustrzy­ki Gór­ne), bez nawi­ga­cji, samo napie­ra­nie. Ostat­ni rekord to ok 10h, nie jestem bie­ga­czem i nie liczę nawet na zbli­że­nie się do tego cza­su, ale wal­czyć na pew­no będzie­my (star­tu­je się w dwu­oso­bo­wych teamach). Mam nadzie­ję, że będzie to dobry „tre­ning” przed X‑adventure we Fran­cji. Mar­twi mnie tyl­ko jed­no, wła­śnie roz­pa­dły mi się buty i jestem zmu­szo­ny na tych zawo­dach „testo­wać” (mimo przed­rep­ta­nych kil­ku­dzie­się­ciu km upar­cie nie chcą sie uło­żyć do nogi) wyna­la­zek Salo­mo­na pod nazwą XA Raid, mam nadzie­ję że nie będę go prze­kli­nał przez całą trasę…

Kategorie
rajdy

Aktualizacje strony theraid.org

theraid.jpg

Bez­na­dzie­ja… Niu­sy nie dość, że spó­Ĺşnio­ne, to jesz­cze jak zwy­kle ogra­ni­czo­ne do pierw­szej dzie­siąt­ki. Wia­do­mo, że to rywa­li­za­cja dla naj­lep­szych, ale za takie sia­no, orga­ni­zu­jąc komer­cyj­ną impre­zę (cha­ry­ta­tyw­nie tego nie robią) mogli­by się wresz­cie posta­rać i objąć swo­im zain­te­re­so­wa­niem WSZYSTKIE teamy, w koń­cu bez ich wpi­so­we­go nie będzie zawo­dów. Tym­cza­sem żeby dowie­dzieć się jaki idzie Spe­leo trze­ba być chy­ba wróż­ką. (a z tego co pamię­tam, nawet pod­czas zawo­dów zawod­ni­cy spo­za dychy nie są zbyt hoj­nie obda­ro­wy­wa­ni infor­ma­cja­mi) Tyle się moż­na doczy­tać, że po pierw­szym dniu byli na 13 miej­scu co jest BARDZO DOBRYM miej­scem, szko­da tyl­ko że tuż poza top ten, przez to wie­ści są moc­no nie­ja­sne. Trzy­mam dalej kciu­ki i cze­kam na jakieś info.