Kategorie
wordpress

WordPress 2.7 RC1

Jak poda­je ofi­cjal­ny blog publicz­ny kan­dy­dat już jest. Nie jest łatwo przy­zwy­cza­ić się do nowe­go inter­fej­su, ale za to jak już się przej­dzie ten etap, to na poprzed­ni nie moż­na już patrzeć… to jest spo­ry krok naprzód jeśli cho­dzi o este­ty­kę, nie­ste­ty rów­nież krok wstecz jeśli cho­dzi o dostęp­ność nowej wer­sji (tony JS), mam nadzie­ję że do cza­su sta­bil­nej wer­sji tro­chę się to poprawi.

Z mojej stro­ny zachę­cam do testo­wa­nia i komen­to­wa­nia tłu­ma­cze­nia do nowej wer­sji, pra­cu­ją już nad nią 3 oso­by, więc powin­na iść w dobrym kie­run­ku (zobacz pod­gląd zmian z SVN).