Kategorie
rajdy

SACP już wkrótce

Wkrót­ce start cyklu SACP, więc wypa­da­ło­by, aby jako przed­sta­wi­ciel pomy­sło­daw­ców (SPELEO) wspo­mnieć coś o tym na moim blogu. 

Kategorie
rajdy

Speleo Salomon Adventure Team na podium

Ok pół­no­cy na metę zawo­dów Berg­son win­ter Chal­len­ge 2007 dotarł zespół Spe­leo, wygry­wa­jąc tym samym tego­rocz­ną edy­cję. Wiel­kie gra­tu­la­cje! Zdję­cia, rela­cje itp. na stro­nie por­ta­lu napie­raj.

Kategorie
rajdy

Startuje Bergson Winter Challenge 2007

logo BWC 2007

Już jutro w Kar­ko­no­szach star­tu­je jed­na z naj­więk­szych zimo­wych imprez adven­tu­re na świe­cie – Berg­son Win­ter Chal­len­ge. Tym razem z napraw­dę nie­sa­mo­wi­tą obsa­dą na tra­sie Masters. W tym roku zre­zy­gno­wa­łem ze star­tu, mam za dużo pra­cy i za mało pie­nię­dzy, ale trud­no, przy­go­tu­ję się na wio­sen­ne ści­ga­nie… A na razie kto żyw, trzy­mać kciu­ki za Spe­leo!!

Tych, któ­rzy nie wie­dzą za bar­dzo o co w tej dys­cy­pli­nie cho­dzi, zapra­szam na stro­nę nasze­go teamu – Spe­leo Salo­mon Adven­tu­re Team, tam dowie­cie się wszystkiego.

Kategorie
rajdy

Dlaczego warto wymieniać obręcze

Ostat­ni tre­ning rowe­ro­wy zakoń­czył­by się nad­spo­dzie­wa­nie szyb­ko – już po ok 500 metrach. Jadę sobie spo­koj­nie, a tu nagle: koło zablo­ko­wa­ne, ostre hamo­wa­nie i „strzał” dęt­ki. Szcze­rze mówiąc jesz­cze mi się coś takie­go nie zda­rzy­ło. Zamiast się roz­pi­sy­wać poni­żej fot­ka. A tym­cza­sem wiel­kie dzię­ki dla Sebo za uży­cze­nie roweru…

pęknięta obręcz

ps. cie­ka­we jak­bym wyglą­dał gdy­by się to sta­ło na jakimś zje­Ĺşdzie przy kil­ku­dzie­się­ciu km/h… a może to wca­le nie jest takie ciekawe… 😕

Kategorie
podróże

Rowerowe fotki

przeprawa

W gale­rii poja­wi­ły się nowe fot­ki z naszej ostat­niej wyciecz­ki. Uda­ło się zła­pać w paru uję­ciach napraw­dę ład­ną jesień. Tym­cza­sem zima już za chwi­lę i pej­za­że (i tem­pe­ra­tu­ra!!) się tro­chę pozmie­nia­ją, a tre­no­wać trzeba…