Kategorie
różne

Gry komputerowe

Trze­ba to otwar­cie przy­znać, lubię gry kom­pu­te­ro­we. Co praw­da są w tyle za spor­tem i pra­cą, ale jed­nak nadal są. Gdy­by doba mia­ła dwa razy wię­cej godzin, to chęt­nie poświę­cił­bym jej część na dobra grę.