Kategorie
różne

Konkursu SEO ciąg dalszy

Jesz­cze ponad mie­siąc będę wal­czył z trój­ką Google/Yahoo/MSN o jak naj­lep­szą pozy­cję moje­go Glo­bal­War­ming Awareness2007. W sumie to wal­czę z inny­mi zawod­ni­ka­mi ale co tam…

W każ­dym razie, jestem napraw­dę zado­wo­lo­ny z wyni­ku, jak do tej pory (stan na dziś) jestem 41 w Google (naj­wy­żej byłem na 39), 105 w Yahoo (rekord 81) i 107 w MSN (tam bywa­łem już 66), co w łącz­nej kla­sy­fi­ka­cji daje mi miej­sce na pogra­ni­czu pięćdziesiątki.
Ten dotych­cza­so­wy wynik dedy­ku­ję ano­ni­mo­wi, któ­ry z maniac­kim upo­rem wpi­sy­wał mi bzdur­ne komen­ta­rze pod wcze­śniej­szym postem o tych zawo­dach

Cią­gle przy­da­ły­by mi sie jakieś lin­ki (cie­szył­bym się z koń­co­we­go wyni­ku w oko­li­cach pierw­szej 30-tki), więc jak zwy­kle ape­lu­ję do was towa­rzy­sze – LINKUJCIE…

Kategorie
różne

Blog-Tag, czyli wszystko razy 5

Zosta­łem wła­śnie „stagowany”. Dokład­nie cho­dzi o to, że dzię­ki Micha­ło­wi Osme­dzie wkrę­ci­łem się w zaba­wę zwa­ną Blog-Tag. Jest rodzaj łań­cusz­ka, za to o tyle faj­ny, że fak­tycz­nie są z nie­go dwo­ja­kie korzyści: 

  • PRIMO: pozna­je­my bli­żej naszych inter­ne­to­wych (i nie tyl­ko znajomych),
  • SECUNDO: pod­no­si­my sobie nawza­jem Page Rank

Czy­li ogól­nie rzecz bio­rąc, cze­mu się nie zabawić? 

Kategorie
różne

SEO i GlobalWarming Awareness2007, wciągająca gra

Napraw­dę zaczę­ło mnie to solid­nie wcią­gać. Pisa­nie tek­stów do kon­kur­so­wej stro­ny ma cho­ciaż­by tę dobra stro­nę, że pod­szko­lę mój „pisany” angiel­ski, zła jest taka że pochła­nia to spo­ro cza­su. Ale w koń­cu cel w tym roku szczyt­ny, jest to nie­zła oka­zja żeby przy­po­mnieć sobie/dowiedzieć się paru fak­tów o glo­bal­nym ocie­ple­niu (zakła­da­jąc oczy­wi­ście, że tako­we istnieje). 

Kategorie
różne

Mistrzostwa SEO pod hasłem GlobalWarming Awareness2007

Tym razem odcho­dzę na chwil­kę od tema­tu Ful­dy żeby przy­bli­żyć mój „side pro­jec­t” czy­li start w inter­ne­to­wych zawo­dach SEOSEO World Cham­pion­ship. Cała spra­wa pole­ga w skró­cie na tym żeby w cią­gu kil­ku mie­się­cy od ogło­sze­nia sło­wa klu­czo­we­go (dokład­nie do maja 2007) osią­gnąć jak naj­wyż­szą pozy­cję w ran­kin­gach Google, Yahoo i MSN dla odpo­wied­niej fra­zy. W tym roku jest to Glo­bal­War­ming Awareness2007.